Javni poziv za dodjelu deset (10) plastenika površine 100 m2

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja općine Visoko koji se odnose na poticaje za poljoprivrednu proizvodnju  i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Visoko i NVO „Caritas Švicarske“, broj:01/2-02-121/18 od 01.02.2018.godine  kojim su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švicarske“ 1/3, Općine Visoko 1/3 i vlastitog učešća korisnika 1/3, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Visoko, Općinska načelnica raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta

 

 

I   PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja općine Visoko koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

 

 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u općini Visoko  ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. da sufinansira 1/3 od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,
 6. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od   dva dana.
 7. da ne posjeduje plastenik

 

Općina Visoko i Caritas Švicarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

 

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 

a)      pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,

–          slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod

–          dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,

–          jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 

b)     dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,

– od 0-3 god.                            1 bod,

– od 3-6 god.                            2 boda,

– od 6-10 god.                          3 boda,

– više od 10 god.                      4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

–  za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze  na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice , djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

 • mlade osobe životne dobi do 35 godina – 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda
 • socijalni aspekt -nema primanja-7 bodova
 • socijalni aspekt-minimalna primanja po članu do 100,00 KM -6 bodova
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -5 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 4 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3 boda,
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe i žene .

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika mora biti originalna ili ovjerena:

 1. obrazac za prijavu na Javni poziv
 2. kopija lične karte,
 3. ovjerena kućna lista,
 4. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje
 5. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili  neki drugi dokaz o nezaposlenosti (kopirana zdravstvena knjižica),
 6. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
 7. vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za podizanje plastenik (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju),
 8. ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu,
 9. ovjerena izjava da će korisnik poticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 10. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 11. ovjerena izjava da će sufinansirati 1/3 od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: 1 predstavnik “Caritas Švicarske” i 3 predstavnika Općine Visoko.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • pregled prispjelih prijava, provjera upisa u RPG u nadležnoj službi evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja općinskoj načelnici.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općina Visoko i Caritas Švicarske.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Visoko i službenoj web stranici Općine Visoko.

 

NAPOMENA:

 

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Općine Visoko i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Visoko sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Visoko (RTV Visoko), web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba, te na oglasnoj ploči Općine Visoko.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko, ili na broj telefona 032/732- 562 svakim radnim danom od 08:00-16 00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

PRIJAVU NA JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

IZJAVU KOJA SE PREDAJE UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE