Javni poziv za davanje na korištenje bez naknade nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje

javni-poziv-400x281Na osnovu  člana 2. Odluke Općinskog vijeća Visoko o davanju ovlaštenja za zaključenje Ugovora o korištenju nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje , broj :01/1-02-476/14 od 27.12.2014.godine i člana  33. Statuta Općine Visoko («Sl.glasnik Općine Visoko» br.1/11 i 8/13),Općinska načelnica objavljuje:

Javni poziv za davanje na korištenje bez naknade nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje

 1. Za potrebe zaključivanja Ugovora o davanju na korištenje bez naknade nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje k.č. 410/27 KO Zimča, upisano sa pravom raspolaganja u korist Općine Visoko, udio 1/1, Općinska načelnica Visoko raspisuje Javni poziv.
 1. IZVORI  FINANSIRANJA : Sredstva za dovršetak izgradnje stambenog objekta i dovođenje u funkciju za stanovanje obezbjedit će branilac i članovi njegove porodice koji bude odabran po javnom pozivu, dok će administrativne troškove vezane za izdavanje potrebnih dozvola za građenje i upotrebu objekta finansirati se iz budžeta Općine Visoko .
 1. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU IMAJU:

–    Dobitnici ratnih priznanja i članovi uže porodice umrlog dobitnika ratnih priznanja,

–    Članovi porodice šehida i poginulih boraca, članovi porodice umrlih ratnih vojnih invalida,

–    Ratni vojni invalidi,

–    Demobilisani branioci i članovi uže porodice umrlih demobilisanih branilaca .

–    Od nabrojanih kategorija branilaca prednost pod jednakim uslovima  imaju  uposlenici preduzeća sa područja Općine Visoko koja su privatizovana ili   brisana iz sudskog registra.

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

–  da ima prebivalište na području Općine Visoko u trajanju od najmanje 10 godina  neprekidno,

–  da nema riješeno stambeno pitanje,odnosno da u ličnom vlasništvu  ili vlasništvu člana porodičnog domaćinstva ne posjeduje stambeni objekat sa minimalnim uslovima za stanovanje (soba,kuhinja,kupaonica i hodnik),

–  da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasnišv članova zajedničkog domaćinstva,

–  da su demobilisani branioci i ratni vojni invalidi sa procentom invaliditeta od 20% do 60 % u preiodu od 6.4.1992. godine do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga Armije BIH proveli najmanje 24 mjeseca.Ostale kategorije branilačke populacije nisu uslovljene dužinom ratnog staža,

–  da oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost,registrovanog kao pravno ili fizičko lice,

–  da  nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog,Kantonalnog ili Općinskog budžeta  dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja,

–   da su bili uposlenici preduzeća sa područja Općine Visoko koja su privatizovana ili brisana iz sudskog registra.

 1. OBAVEZE IZABRANOG KORISNIKA

Ugovor o korištenju stambenog objekta koji je predmet ovog Javnog poziva može biti zaključen najduže na period od 10 (deset) godina, računajući od dana zaključenja Ugovora.

Izabrani korisnik  je dužan ličnim sredstvima u roku od 3 (tri) godine od dana zaključenja Ugovora završiti sve građevinske radove potrebne za izdavanje rješenja o upotrebi  objekta. U suprotnom, Općina Visoko zadržava pravo na    jednostrani raskid Ugovora.

 1. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA

Izbor kandidata za davanje na korištenje bez naknade nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje vršit će se na osnovu rang liste sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

 1. Uposlenici preduzeća sa područja Općine Visoko koja su privatizovana ili brisana iz sudskog registra;
 2. Učešće u Oružanim snagama;
 3. Stambena situacija;
 4. Broj članova domaćinstva;
 5. Zdravstveno stanje;
 6. Socijalno-ekonomska situacija.

Kriteriji za bodovanje su utvrđeni od strane Službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima boračkih udruženja, u skladu sa naprijed navedenom Odlukom Općinskog vijeća Visoko i isti su istaknuti na oglasnoj ploči Općine Visoko, kao i na zvaničnoj web stranici Općine Visoko.

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

–  prijava u pisanoj formi

– uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama u preiodu od 6.4.1992. godine do     23.12.1995.godine, izdato od Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili rješenje općinske službe o statusu branioca i člana porodice branioca,

– fotokopija lične karte,

– uvjerenje o kretanju izdato od MUP-( ne starije od 6 mjeseci),

– ovjerena izjava od zajedničkom domaćinstvu -( ne starije od 6 mjeseci),

– ovjerena izjava kojom se podnosilac zahtjeva  obavezuje da će ličnim sredstvima dovesti objekat u funkciju za stanovanje ,

– uvjerenje o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca zaposlenih,odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva sa kućne liste,

– dokaz iz zemljišno knjižnog ureda da podnosilac zahtjeva i članovi porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stambenog objekta -( ne starije od 6 mjeseci),

– izjava da nisu izvršili zamjenu ili prodaju stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu bračnog druga -( ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz nadležne službe da ponosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost,registrovanog kao pravno ili fizičko lice -( ne starije od 6 mjeseci),

– uvjerenje nadležne službe da  nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog,Kantonalnog ili Općinskog Budžeta  dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja  -( ne starije od 6 mjeseci),

– kopija radne knjižice podnosioca zahtjeva,

Sva potrebna dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenim kopijama.

 1. Javni poziv objavit će se na web stranici i sredstvima informisanja Općine Visoko.

Prijave na Javni poziv treba dostaviti u roku od 15 dana, počev od dana objave na web  stranici Općine Visoko.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili           preporučenom poštom na adresu:

Općina Visoko, Alije Izetbegovića 12 A., ili direktno u Centar za pružanje usluga  građanima Općine Visoko, na šalter Službe za društvene djelatnosti i boračko-  invalidsku zaštitu sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI POZIV –stambeni objekat Vrblje-NE OTVARAJ”.

9.    Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Kriterije javnog poziva možete pogledati na sljedećem linku: KRITERIJI

 

 

Press Općine Visoko