Javni poziv vlasnicima taksi vozila

Na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 6/10 i 5/16) i člana 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko broj: 01/2-02-33/17 od 18.01.2017. godine, Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko raspisuje

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima
na području općine Visoko za 2017. godinu

I

Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko za 2017. godinu.

II

U skladu sa Zaključkom o broju taksi vozila na području općine Visoko broj 01/2-02-1400/16 od 07.09.2016.. godine, na taksi stajališta se može rasporediti 57 taksi vozila, s tim da se na jedno stajališno mjesto mogu rasporediti dva taksi vozila.

III

Taksi vozila se raspoređuju na sljedeća taksi stajališta:

1 Taksi stajalište “Centar” – 3 (tri stajališna mjesta)
2.Taksi stajalište “Park” – 4 ( četiri stajališna mjesta)
3.Taksi stajalište “Vema” – 6 ( šest stajališnih mjesta)
4.Taksi stajalište “Sebilj” – 4 ( četiri stajališna mjesta)
5.Taksi stajalište “Autobuska stanica” – 1 (jedno stajališno mjesto)
6.Taksi stajalište “Gračanica”- 1 (jedno stajališno mjesto)
7.Taksi stajalište “Šareni Hanovi” – 7 (sedam stajališnih mjesta)
8.Taksi stajalište “Moštre” – 3 ( tri stajališna mjesta)

Raspored taksi vozila na taksi stajalištima se dodjeljuje na vremenski period od jedne godine.

IV

Podnosilac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. Da posjeduje profesionalnu osposobljenost koja podrazumjeva:

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da mu je to osnovna djelatnost,
b) da podnosilac zahtjeva-pravno lice zapošljava vozače koji imaju položen poseban ispit za taksi vozača na području Zeničko-dobojskog kantona (broj vozača mora biti veći ili jednak broju vozila za koja se, u zahtjevu, traži raspored na stajališta),
c) da podnosilac zahtjeva-fizičko lice koje je nosilac odobrenja za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza, a koje u zahtjevu traži raspored za dva vozila, zapošljava još minimalno jednog vozača koji ima položen poseban ispit za taksi vozača na području Zeničko-dobojskog kantona.

2. Da ima sjedište/prebivalište na području općine Visoko najmanje šest mjeseci do
dana podnošenja zahtjeva,
3. Da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,
4. Da nema izrečenu pravomoćnu odluku kojom je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.

V

Uz popunjen obrazac zahtjeva, podnosilac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima dokazuje ispunjavanje uslova iz člana IV:

1. Pravna lica

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,
b) Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,
c) Uvjerenje nadležnog poreznog organa da su uredno izmirene obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda sa danom 31.12.2016. godine ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
d) Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

2. Fizička lica

a) Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza,
b) Potvrda nadležnog organa o prebivalištu na području općine Visoko,
c) Uvjerenje nadležnog poreznog organa da su uredno izmirene obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda sa danom 31.12.2016. godine ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
d) Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.
Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom ispitu za taksi vozača.
Upute za popunjavanje obrazca zahtjeva date su na poleđini istog, a može se preuzeti na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba i na info pultu Općine Visoko.

VI

Visina naknade za korištenje taksistajališta će biti propisana aktom koji će donijeti Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj.

VII

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, a biti će objavljen na web stranici Općine Visoko, u Službenom glasniku Općine Visoko i oglasnoj ploči Općine Visoko.
Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.
Nakon provedenog postupka Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila za svako taksi stajalište iz javnog poziva i istu objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Visoko.
Na objavljenu Preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Službi za fiannsije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.
Zahtjeve za raspored taksi vozila dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„OTVARA KOMISIJA“

na adresu: OPĆINA VISOKO, Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko za 2017. godinu,
Ulica A.Izetbegovića 12 A 71 300 Visoko

– U prilogu se nalaz Zahtjev za raspored taksi vozila i upute za popunjavanje zahtjeva.

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba