Javni poziv: Sufinansiranje kotizacije za učešće na domaćim poljoprivredno – prehrambenim sajmovima

JAVNI POZIV-SUFINANSIRANJE UPLATE KOTIZACIJE ZA UČEŠĆE NA DOMAĆIM POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENIM SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA

 

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači, izlagači fizička lica i vlasnici poljoprivrednih obrta sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje uplate kotizacije za učešće na domaćim poljoprivredno – prehrambenim sajmovima i manifestacijama. Podržava se sufinansiranje kotizacije za učešće na sajmovima i manifestacijama u periodu od 01.01.2018. do 20.11. 2018. godine, što se dokazuje originalnom bankovnom uplatnicom u svrhu učešća na sajmu.

 

Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti uplate kotizacije za sve sajmove

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Originalna bankovna uplatnica u svrhu učešća na sajmu
  4. Potvrda banke o otvorenom računu
  5. Izjava o učešću na sajmu

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za sufinansiranje kotizacije za učešće na sajmovima i manifestacijama u 2018. godini – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

 

 

Press Općine Visoko