Javni poziv: Raspored taksi vozila na taksi stajalištima

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA RASPORED TAXI VOZILA NA TAXI STAJALIŠTIMA ZA 2018. GODINU

 

Na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 6/10 i 5/16) i člana 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko broj: 01/2-02-33/17 od 18.01.2017. godine, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko za 2018. godinu

I

Objavljuje se javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko za 2018. godinu.

II

U skladu sa Zaključkom o broju i razmještaju taksi stajališta, broju stajališnih mjesta, kategoriji taksi stajališta i ukupnom broju taksi vozila na području općine Visoko  broj 01/1-02-1365/17 od 28.09.2017 godine, na taksi stajališta se može rasporediti 57 taksi vozila, s tim da se na jedno stajališno mjesto mogu rasporediti dva taksi vozila.

III

Taksi vozila se raspoređuju na sljedeća taksistajališta:

 

1 Taksi stajalište “Centar” – 3 ( tri stajališna mjesta)

2.Taksi stajalište “Park”. 4 (četiri stajališna mjesta)

3.Taksi stajalište “Vema”- 6 (šest stajališnih mjesta)

4.Taksi stajalište “Sebilj”- 4 (četiri stajališna mjesta)

5.Taksi stajalište “Autobuska stanica” – 1 (jedno stajališno mjesto)

6.Taksi stajalište “Gračanica”- 1 (jedno stajališno mjesto)

7.Taksi stajalište “Šareni Hanovi” – 7 (sedam stajališnih mjesta)

8.Taksi stajalište “Moštre” – 3 (tri stajališna mjesta)

 

 

Raspored taksi vozila na taksi stajalištima se dodjeljuje na vremenski period od jedne godine.

 

 

IV

Podnosilac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. Da posjeduje profesionalnu osposobljenost koja podrazumjeva:

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da mu je to osnovna    djelatnost,

b) da podnosilac zahtjeva-pravno lice zapošljava vozače koji imaju položen poseban ispit za  taksi vozača na području Zeničko-dobojskog kantona (broj vozača mora biti veći ili jednak  broju vozila za koja se, u zahtjevu, traži raspored na stajalištu),

c) da podnosilac zahtjeva-fizičko lice koje je nosilac odobrenja za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza, a koje u zahtjevu traži raspored za dva vozila, zapošljava još minimalno jednog vozača koji ima položen poseban ispit za taksi vozača na području Zeničko-dobojskog kantona.

2. Da ima sjedište/prebivalište na području općine Visoko najmanje šest mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,

3. Da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,

4. Da nema izrečenu pravomoćnu odluku kojom je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.

 

 

V

 

Uz popunjen obrazac zahtjeva, podnosilac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima dokazuje ispunjavanje uslova iz člana IV:

1. Pravna lica

a)  Aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

b) Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,

c) Uvjerenje nadležnog poreznog organa da su uredno izmirene obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda sa danom 31.08.2017. godine ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

d) Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

2. Fizička lica

a) Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza,

b) Potvrda nadležnog organa o prebivalištu na području općine Visoko,

c) Uvjerenje nadležnog poreznog organa da su uredno izmirene obaveze u pogledu plaćanja  javnih prihoda sa danom 31.08.2017. godine ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

d) Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom ispitu za taksi vozača.

Upute za popunjavanje obrazca zahtjeva date su na poleđini istog, a mogu se preuzeti na info pultu Općine Visoko.

 

VI

 

 

Visina naknade za korištenje taksistajališta će biti propisana Odlukom o visini naknade za zauzimanje javnih površina.

 

 

 

 

                        VII

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, a biti će objavljen na web stranici Općine Visoko i oglasnoj ploči Općine Visoko.

Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

Nakon provedenog postupka Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila za svako taksi stajalište iz javnog poziva i istu objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Visoko.

Na objavljenu Preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Službi za finansije, privredu I društvene djelatnosti Općine Visoko u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.

Zahtjeve za raspored taksi vozila dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„OTVARA KOMISIJA“

na adresu: OPĆINA VISOKO, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti   Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Visoko za 2018. godinu,

                                            Ulica  A.Izetbegovića 12 A  71 300 Visoko