Javni poziv: Poticaj za proizvodnju maline

JAVNI POZIV poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za proizvodnju maline

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači maline sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog poziva da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji maline. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju proizvođači koji su u 2019. godini minimalno predali 400 kg, a maksimalno do 700 kg maline registrovanom otkupljivaču. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju proizvođači koji nisu ostvarili pravo na poticaj za ovu proizvodnju sa drugih nivoa vlasti u 2019. godini.

 Iznos podrške je: do 0,25 kf/kg

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Lista korištenja iz RPG-a
  3. Ugovor sa otkupljivačem iz 2019. godine
  4. Potvrda o predatoj količini maline iz 2019. godine
  5. Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod zasadima maline. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za proizvodnju maline – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.