Javni oglas: Zakup poslovnih prostora Općine Visoko

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA VISOKO

 

Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje

u zakup poslovnih prostora kojima pravo

raspolaganja ima Općina Visoko

 

 

Na osnovu člana 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17), Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje  u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima, Općina Visoko raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

          ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

I – PREDMET JAVNOG OGLASA I DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA

 

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su poslovni prostori:

 

  1. Poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka 38, P= 38,57 m,  I poslovna zona, (nekadašnja prodavnica “Badem”)

 

-U navedenom poslovnom prostoru mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

 

  1. Poslovni prostor u ulici Čaršijska bb, P=75,20 m, I poslovna zona (nekadašnja prodavnica “Boje i lakovi”)

 

-U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo odnosno mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

 

 

  1. Poslovni prostor u ulici Čaršijska 14, P= 130,64 m2, I poslovna zona (nekadašnji Baby shop)

 

-U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo odnosno mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

 

  1. Poslovni prostor u ulici Čaršijska 16, P= 69,98 m2, I poslovna zona (nekadašnja “Gvožđarija”)

 

-U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

 

  1. Poslovni prostor u ulici Čaršijska 2, P= 57,15 m2, I poslovna zona (nekadašnja kafana kod samoposluge “Mahir”)

 

-U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Ugostiteljska djelatnost:

u ovom prostoru može se obavljati ugostiteljska djelatnost i to ugostiteljski objekat tipa “fast food” ili “caffe bar”.

 

  1. Poslovni prostor u ulici Alije Izetbegovića, P= 67,75 m2, I poslovna zona (bivši KTK)

 

-U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

 

  1. Poslovni prostor u ulici Matrakčijina, P= 48,40 m2, I poslovna zona (ugao ulica A.Izetbegovića i Matrakčijina)

 

-U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

 

  1. Poslovni prostor u Naselju Luke, P= 56,30 m2, II  poslovna zona (nekadašnji SIZ)

 

-U navedenom poslovnom prostoru mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Kancelarijska djelatnost:

u ovom prostoru može se obavljati kancelarijska djelatnost.

 

II – POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena zakupnine za ustupanje poslovnih prostora po 1 m² mjesečno iznosi:

 

   I poslovna zona 6,00 KM po m²

            za prostore u kojima se obavlja:

 

–          promet robe na veliko i malo;

–          samostalna ugostiteljska djelatnost;

 

 

II poslovna zona 5,00 KM po m²

            za prostore u kojima se obavlja:

 

–          kancelarijski prostor.

 

III – PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

 

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogućnošću produženja najduže do 5 godine bez provođenja javnog konkursa.

 

IV – KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU

 

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

1. visina zakupnine za l KM iznad početnog iznosa zakupnine  – 2 boda/1KM,

2. plaćanje zakupnine unaprijed za svaki ponuđeni mjesec – 10 bodova,

3. članovi uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji, djeca, usvojenici)-10 bodova,

4. procenat invaliditeta, za svakih 10% – 1 bod;

5. vojna priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka – 10 bodova,

6. angažovanje borca u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca – 5 bodova,

7. gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom nasljednom redu – 5 bodova.

 

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je ponudio veću cijenu  zakupnine.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su ponudili isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su u isto vrijeme podnijeli prijavu, prednost ima ponuda nezaposlenog lica.

 

V – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tački I Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje rješenja o obavljanju navedenih privrednih djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Visoko.

 

Ponuda treba da sadrži:

 

1. Prijavu sa naznakom prostora na koji se aplicira i ponuđenu cijenu po 1 m²,

2. Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;

3. Potvrdu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko o izmirenim   obavezama prema Općini Visoko,

4. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti,

5. Ovjerena izjava ponuđača da će u roku od 30 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke dostaviti odobrenje za rad, odnosno rješenje o registraciji izdato od nadležnog organa.

 

Dodatni dokazi za vrednovanje:

 

1. Ovjerena izjava ponuđača da će plaćati zakupninu unaprijed za svaki ponuđeni mjesec,

2. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač član uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji,djeca, usvojenici),

3. Uvjerenje nadležnog organa o procentu invaliditeta lica-ponuđača,

4. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač nosilac vojnog priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka,

5. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač bio angažovan borac u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca,

6. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom nasljednom redu.

 

VI – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

 

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude.

Prijave se mogu podnijeti do 29.03.2018. godine do 16,00 sati.

 

Pismene prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Općini Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom: Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje  u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

 

Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se dana 04.04.2018.godine u Maloj sali Općine Visoko sa početkom u 9,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko.

Ukoliko učesnik javnog konkursa kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-548