Javni oglas za zakup “Puls”-a

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA VISOKO                                                                   

Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje                                   u zakup poslovnih prostora kojima pravo                                                 raspolaganja ima Općina Visoko

Na osnovu člana 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18), Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje  u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, raspisuje

 JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

I – PREDMET JAVNOG OGLASA I DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U

     POSLOVNIM PROSTORIMA

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su poslovni prostori:

 1. Poslovni prostor u ulici Hazima Dedića 33, P= 96,00 m2,  I poslovna zona, (dosadašnji korisnik UR Pizzeria “Puls”).

-U navedenom poslovnom prostoru,  mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Ugostiteljska djelatnost.

II – POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena zakupnine za ustupanje poslovnih prostora po 1 m² mjesečno iznosi:

a)         I poslovna zona 6,00 KM po m²

            za prostore u kojima se obavlja:

–          Samostalna ugostiteljska djelatnost.

III – PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogućnošću produženja najduže do 5 godine bez provođenja javnog konkursa ili na neodređeno vrijeme.

IV – KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

 1. visina zakupnine za l KM iznad početnog iznosa zakupnine  – 2 boda/1KM, 
 1. plaćanje zakupnine unaprijed za svaki ponuđeni mjesec – 3 bodova,
 2. članovi uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji, djeca, usvojenici) –

10 bodova,

 4.   procenat invaliditeta, za svakih 10% – 1 bod;

 5.   vojna priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka – 10 bodova,

 6.   angažovanje borca u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca – 5         bodova,

 7.   gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom nasljednom redu – 5 bodova.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je ponudio veću cijenu  zakupnine.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su ponudili isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su u isto vrijeme podnijeli prijavu, prednost ima ponuda nezaposlenog lica.

V – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tački I Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje rješenja o obavljanju navedenih privrednih djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Visoko.

Ponuda treba da sadrži:

 1. Prijavu sa naznakom prostora na koji se aplicira i ponuđenu cijenu po 1 m²,
 1. Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;
 1. Potvrdu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko o izmirenim obavezama prema Općini Visoko,
 1. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti,
 1. Ovjerenu izjava ponuđača da će u roku od 30 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina dostaviti odobrenje za rad, odnosno rješenje o registraciji izdato od nadležnog organa.

Ukoliko se radi o trenutnim zakupcima (koji već koriste poslovni prostor koji je predmet zakupa), uz naprijed navedene dokumente, potrebno je da dostave i slijedeće:

 1. Ovjerenu izjavu o prihvatanju uslova iz člana 15.stav (4) Odluke o davanju u zakupposlovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18) kojom potvrđuju da će prihvatiti najvišu ponuđenu cijenu zakupnine (te na taj način ostvariti prednost na javnom konkursu u vidu dodatnih 30 bodova obzirom da se radi o dosadašnjim zakupcima predmetnog poslovnog prostora i pod uslovom da su izmirili sve obaveze po osnovu zakupa).

Dodatni dokazi za vrednovanje:

 1.   Ovjerena izjava ponuđača da će plaćati zakupninu unaprijed za svaki ponuđeni        mjesec,
 1.  Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač član uže porodice šehida i poginulih   boraca (supružnik, roditelji,djeca, usvojenici),

      3.   Uvjerenje nadležnog organa o procentu invaliditeta lica-ponuđača,

      4.  Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač nosilac vojnog priznanja: Zlatni ljiljan i               Zlatna  policijska značka,

      5.  Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač bio angažovan borac u Armiji RBiH i                   MUP-a za  vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca,

      6.   Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i              ponuđač u prvom nasljednom redu.

VI – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti od 19.04. do 06.05.2019. godine do 16,00 sati.

Pismene prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Općini Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje  u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – DODATNE INFORMACIJE

-Otvaranje ponudaprispjelih na javni oglas održat će se dana 09.05.2019. godine u maloj sali općine Visoko sa početkom u 11:00 sati. Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

-Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

-Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko.

-Ukoliko učesnik javnog konkursa kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

-Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-548.

                                                 Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje                                                                     u zakup poslovnih prostora kojima pravo                                                                                   raspolaganja ima Općina Visoko