Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Na osnovu člana 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18), Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

I  PREDMET JAVNOG OGLASA I DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA

 Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su:

I KOMERCIJALNI POSLOVNI PROSTORI

1. Poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka 38, P= 39,00 m,  I poslovna zona, (nekadašnja prodavnica “Badem”)

U navedenom poslovnom prostoru,  mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno, mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

2. Poslovni prostor u ulici Čaršijska bb, P=75,00 m, I poslovna zona (nekadašnja prodavnica “Boje i lakovi”)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno, mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

3. Poslovni prostor u ulici Čaršijska 14, P= 70,00 m2, I poslovna zona (nekadašnji Baby shop)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno, mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom,obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

4. Poslovni prostor u ulici Čaršijska 16, P= 116,00 m2, I poslovna zona (nekadašnja “Gvožđarija”)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno, mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

5. Poslovni prostor u ulici Alije Izetbegovića broj 53, P= 50,00 m2, I poslovna zona

U navedenom poslovnom prostoru, može se obavljati slijedeća djelatnost:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno, mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

6. Poslovni prostor u ulici Alije Izetbegovića br.39, P=124,00 m2 (trenutni korisnik BBI banka)

U navedenom poslovnom prostoru, može se obavljati slijedeća djelatnost:

Kancelarijska djelatnost (pružanje administrativnih i agencijskih usluga).

7. Poslovni prostor u ulici Hazima Dedića bb, P=27,00 m2 (12,00 m2 +15,00 m2), I poslovna zona (trenutni korisnik Mala-Group doo)

U navedenom poslovnom prostoru, može se obavljati slijedeća djelatnost:

Ugostiteljska djelatnost.

II OSTALI PROSTORI (za udruženja i političke stranke koje participiraju u radu OV)

1. Poslovni prostor u ulici Alije Izetbegovića br.10, P=77,32 m2 (trenutni korisnik SDA)

U navedenom poslovnom prostoru, može se obavljati slijedeća djelatnost:

Kancelarijska djelatnost.

III  POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena zakupnine za ustupanje poslovnih prostora po 1 m² mjesečno iznosi:

 a) I poslovna zona 6,00 KM po m² za prostore u kojima se obavlja:

–          promet robe na veliko i malo;

–          samostalna ugostiteljska djelatnost;

–          kancelarijski prostor.

b) Početna cijena zakupnine poslovnih prostora za udruženja i političke stranke koje participiraju u radu OV Visoko i udruženja iznosi 1KM/m².

IV  PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogućnošću produženja najduže do 5 godine bez provođenja javnog konkursa ili na neodređeno vrijeme.

V  KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

1. visina zakupnine za l KM iznad početnog iznosa zakupnine  – 2 boda/1KM,

2. plaćanje zakupnine unaprijed za svaki ponuđeni mjesec – 3 bodova,

3. članovi uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji, djeca, usvojenici) – 10 bodova,

4. procenat invaliditeta, za svakih 10% – 1 bod;

5. vojna priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka – 10 bodova,

6. angažovanje borca u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca – 5 bodova,

7. gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom nasljednom redu – 5 bodova.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je ponudio veću cijenu  zakupnine.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su ponudili isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su u isto vrijeme podnijeli prijavu, prednost ima ponuda nezaposlenog lica.

VI  USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

I KOMERCIJALNI POSLOVNI PROSTORI

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tački I Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje rješenja o obavljanju navedenih privrednih djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Visoko.

II OSTALI POSLOVNI PROSTORI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana i dostavljaju finansijski izvještaj FIA-i i političke stranke koje participiraju u radu OV Visoko.

Ponuda treba da sadrži:

1. Prijavu sa naznakom prostora na koji se aplicira i ponuđenu cijenu po 1 m²,

2. Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;

3. Potvrdu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko o izmirenim   obavezama prema Općini Visoko,

4. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti,

5. Ovjerenu izjava ponuđača da će u roku od 30 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke dostaviti odobrenje za rad, odnosno rješenje o registraciji izdato od nadležnog organa.

Ukoliko se radi o trenutnim zakupcima (koji već koriste poslovni prostor koji je predmet zakupa), uz naprijed navedene dokumente, potrebno je da dostave i slijedeće:

6. Ovjerenu izjavu o prihvatanju uslova iz člana 15. stav (4) Odluke o davanju u zakupposlovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18) kojom potvrđuju da će prihvatiti najvišu ponuđenu cijenu zakupnine (te na taj način ostvariti prednost na javnom konkursu u vidu dodatnih 30 bodova obzirom da se radi o dosadašnjim zakupcima predmetnog poslovnog prostora i pod uslovom da su izmirili sve obaveze po osnovu zakupa).

– Za političke stranke potvrda OV Visoko da participiraju u radu OV Visoko

– Za udruženja ovjerena kopija registracije i finansijskog izvještaja koji se predaje FIA-i za 2017. godinu

Dodatni dokazi za vrednovanje:

1. Ovjerena izjava ponuđača da će plaćati zakupninu unaprijed za svaki ponuđeni mjesec,

2. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač član uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji,djeca, usvojenici),

3. Uvjerenje nadležnog organa o procentu invaliditeta lica-ponuđača,

4. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač nosilac vojnog priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka,                                                                                                           

5. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač bio angažovan borac u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca,

6. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom

nasljednom redu.

7. Uvjerenje da politička stranka participiraju u radu OV Visoko,

8. Ovjerena kopija registracije udruženja i ovjerena kopija finansijskog izvještaja za 2017. godinu.

VII   ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude.

Prijave se mogu podnijeti do 11.01.2019.godine do 16,00 sati.

Pismene prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Općini Visoko ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje  u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII   DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponudaprispjelih na javni oglas održat će se dana 16.01.2019.godine u maloj sali Općine Visoko sa početkom u 11,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko.

Ukoliko učesnik javnog konkursa kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-548.