Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Općinska načelnica Visoko raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

 

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

 

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko i to:

  1. Viši referent–koordinator informacionih sistema u Službi za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća ………………………………………………1 izvršilac

 

 

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem

 

1)      Viši referent–koordinator informacionih sistema u Službi za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća

 

Opis poslova: Instalira i ažurira aplikativni softver, pruža neposrednu pomoć korisnicima računarskog sistema, obavlja ostale poslove održavanja baza podataka, poslove održavanja WEB – stranice Općine, pomaže u poslovima održavanja informacionog sistema i obezbjeđuje njegovo nesmetano funkcionisanje, obavlja poslove i zadatke nabavke sitnog materijala i rezervnih dijelova, otpremanje i dopremanje uređaja na servisiranje i vođenje odgovarajuće evidencije, vodi evidencije radnih naloga i intervencija na sistemu, vrši operativne kontakte sa ugovornim serviserima, isporučiocima opreme i softvera, izvršava rutinske procedure za podršku IS (bekapiranje baza, programa i sl.), te poslove podrške krajnjim korisnicima, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnice, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnice.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

–          SSS/ IV stepen , Srednje obrazovanje tehničke struke

–          najmanje  deset (10) mjeseci radnog staža

–          položen stručni ispit

–          poznavanje programskih jezika za web (HTML/CSS/JS/PHP)

 

 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 

  1. uvjerenje o državljanstvu BiH,
  2. rodni list,
  3. diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
  4. potvrda o radnom stažu,
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  6. potvrda o poznavanju programskih jezika za web (HTML/CSS/JS/PHP) ,
  7. ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti FBiH odnosno u BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 

Kandidati  koji nemaju  položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

 

Izabrani kandidati podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu: OPĆINA VISOKO, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO, sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

 

               Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.