Javni oglas: Popuna radnih mjesta u JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Broj: 588/19

Visoko, 11.12.2019. godine

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj: 533/19 od 26.11.2019., te Odluci o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos broj: 545/19 od 29.11.2019.godine, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

              JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

I

Javna ustanova „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na period od 12 mjeseci – 20 izvršilaca.

II

 1.    RADNO MJESTO – Menadžer/ica marketinga – 1 izvršilac

Opis poslova: Organizuje sastanke sa poslovnim partnerima radi sklapanja ugovora; prati izvršenje ugovora; priprema media planove za emitovanje reklamnih spotova i džinglova, te učestvuje u njihovoj izradi, obezbjeđuje prijem kod nadležnih službi; obavlja terenske poslove radi sklapanja ugovora; vrši sve poslove iz domena marketinga; predlaže marketinške ciljeve; sprovodi marketinške planove i programe; istražuje, analizira i prati finansijske faktore koji utječu na tržišne prilike; planira i kontroliše oglašavanja i promocije; komunicira sa spoljnim agencijama i autorima; sprovodi efektivnu kontrolu marketinških rezultata; vrši procjenu reakcije tržišta na propagandne programe; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora. 

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: VSS/ VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sisemu studiranja, ekonomskog smjera, 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima rukovodioca prodaje oglašivačkog prostora televizije ili radija, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

 1. Zakon o nedopuštenom oglašavanju “Sl. novine FBiH”, br. 101/2016
 2. Kodeks o komercijalnim komunikacijama (Regulatorna agencija za komunikacije),
 3. Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije).

Pripadajuća osnovna neto plaća je 800,00 KM.

2.    RADNO MJESTO – Sekretar/ica- izvršilac operativnih poslova– 2 izvršioca

Opis poslova: Vodi poslove blagajne; odgovara finansijski i materijalno za ispravnost blagajničkih poslova, te tačnost novčanih stanja i tokova; radi sa trećim licima na poslovima primanja informacija, uputa i naplate gotovog novca za „Male oglase“, „Sjećanja“, „Reklame“ i sl.; vrši obračun vrijednosti pruženih usluga i izdavanje faktura kupcima, a prema uputama Menadžera marketinga ili Direktora; vodi potrebne evidencije ostalih novčanih i materijalnih zaduženja Ustanove za sve zaposlene; radi poslove finansija vezano za gotovinska i bezgotovinska plaćanja; vrši obračun plata i ostalih primanja radnika Ustanove; priprema svu potrebnu finansijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju, odgovara za tačnost i ispravnost iste, te je dostavlja ovlaštenom servisu/agenciji za vođenje računovodstvenih poslova Ustanove; vodi KIF i KUF kompenzacije, cesije, narudžbe, prijem i slanje pošte, protokol, daktilografske poslove, vodi elektronsku i telefonsku komunikaciju interno i prema trećim licima); vodi evidenciju i izdaje rješenja za korištenje godišnjih odmora po nalogu Direktora; brine o personalnoj dokumentaciji radnika Ustanove i redovno je ažurira; radi sve poslove i procedure vezano za prijem i odjave radnika; vodi računa o pečatu; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

  Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: SSS/ IV stepen stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima vezanim za rtv djelatnost: sekretara/ice, vođenje finansija i blagajne, korespodencija sa trećim licima, priprema dokumenata za knjigovodstvo, fakturisanje, izrada izvještaja, vođenje personalnih  evidencija i poznavanje rada na računaru.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 550,00 KM.

3.    RADNO MJESTO – Glavni/a i odgovorni/a urednik/ca programa i sadržaja svih medija– 1 izvršilac

Opis poslova: Predlaže koncept televizijskog i radijskog programa; pravi shemu programa televizije i radija; odobrava autorske emisije koje trebaju biti emitovane u programu televizije i radija; odgovara za kvalitet ukupnog programa televizije i radija; odgovara za kvalitet programa u ostalim medijima (web-portal, FB, ostalo) i tim povodom kontinuirano kontaktira, sarađuje i naređuje urednicima ostalih medija; u saradnji sa tehničkim rukovodiocem pravi optimalan raspored rada voditelja programa, novinara i reportera; odgovara za ispunjavanje programskih uvjeta prema dozvoli i Pravilima Regulatorne agencije za komunikacije BiH; pravi sve tražene izvještaje vezane za program televizije i radija; radi sve ostale programske poslove: obavlja poslove voditelja/ice tv programa, novinara/ke, reportera/ke u studiju i van studijskog prostora; uređuje i vodi svoje autorske emisije; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

  Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: VSS/ VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sisemu studiranja, Fakultet političkih nauka  – Odsjek žurnalistika / novinarstvo / komunikologija, 1 (jedna) godinu radnog iskustva na poslovima novinar/ka /reporter/ka/ voditelj/ica televizijskog programa ili vođenje programa i realizacije radijskog programa, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

 1. Kodeks časti BH novinara (Udruženje “BH novinari)
 2. Kodeks za štampu i online medije BiH (Vijeće za štampu u BiH)
 3. Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije)
 4. Kodeks o komercijalnim komunikacijama (Regulatorna agencija za komunikacije) 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 800,00 KM.

 4.    RADNO MJESTO – Urednik/ica / voditelj/ica/ reporter/ka rtv programa i programa internet medija– 3 izvršioca

Opis poslova: Obavlja poslove voditelja/ice televizijskog programa, novinara/ke, reportera/ke u studiju i van studijskog prostora; u skladu sa programskom šemom prikuplja sve informacije iz oblasti javnog, političkog, privrednog, kulturnog, sportskog, vjerskog i drugog života koje obrađuje i prezentira u programu; radi u svim programskim segmentima po nalogu glavnog i odgovornog urednika/ce; uređuje i vodi autorske emisije prema profilu, strukturi i sadržaju koji odobri glavni i odgovorni urednik/ca; uređuje date rubrike i dijelove sadržaja web-portala facebook stranice i ostalih medija; uvezuje televizijski program sa web-portalom, facebook stranicom i ostalim medijima; radi kao organizator/ica i voditelj/ica manifestacija i ostalih događaja za koje dobije nalog od glavnog i odgovornog urednika/ce; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: VSS/ VII stepen stručne spreme, odnosno najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sisemu studiranja, – Fakultet političkih nauka,  Odsjek žurnalistika / novinarstvo / komunikologija, 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima novinar/ka /reporter/ka/ voditelj/ica televizijskog programa ili vođenje programa i realizacije radijskog programa, poznavanje rada na računaru i jednog stranog jezika.

  Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

 1. Kodeks časti BH novinara (Udruženje “BH novinari)
 2. Kodeks za štampu i online medije BiH (Vijeće za štampu u BiH)
 3. Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije)

Pripadajuća osnovna neto plaća je 700,00 KM.

 5.    RADNO MJESTO – Moderator/ica rtv programa i urednik/ca sadržaja web portala – 4 izvršioca

Opis poslova: Po nalogu glavnog i odgovornog urednika, koncipira, organizuje i vodi zabavne, revijalne i muzičke dijelove televizijskog programa; uređuje i vodi autorske emisije; obavlja poslove moderatora/ice televizijskog programa, novinara/ke, reportera/ke u studiju i van studijskog prostora; u skladu sa programskom šemom, prikuplja sve informacije iz oblasti javnog, političkog, privrednog, kulturnog, sportskog, vjerskog i drugog života koje obrađuje i prezentira u programu vodeći računa o programskoj politici Ustanove, profesionalnom kodeksu i standardima struke; obavlja poslove voditelja/ice i realizatora/ice radijskog programa; u skladu sa programskom i muzičkom politikom Ustanove, pažljivo bira najbolju muziku za emitovanje na radiju; kontroliše ispravnost sadržaja audio zapisa za potrebe RAK-a; kompletira i dostavlja play liste ovlaštenim agencijama za zaštitu autorskih i srodnih prava; odgovara za pravovremenost dostavljanja ovih informacija/play listi i njihovu tačnost; informiše glavnog i odgovornog urednika programa i sadržaja svih medija o ovome; realizuje svaki oblik komercijalnog i propagandnog radijskog programa; piše tekstove za web-portal, fb i ostale medije u Ustanovi; fotografiše, a potom uređuje i objavljuje fotografije za potrebe web-portala, facebooka i ostalih medija u Ustanovi; radi kao organizator/ica i voditelj/ica manifestacija i ostalih događaja; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

  Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: SSS/ III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 3 (tri) godine radnog  iskustva na poslovima vezanim za uređivanja TV emisija i manifestacija, revijalnog, zabavnog, političkog i vjerskog karaktera, ili uređivanje programa i realizacije radijskog programa ili vođenje i uređivanje sadržaja web portala, poznavanje rada na računaru.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 600,00 KM.

 6.    RADNO MJESTO – Tehnički rukovodilac – 1 izvršilac

Opis poslova: Raspoređuje poslove, radne zadatke i radno vrijeme svim radnicima koji su vezani za tehničku izvedbu posla (snimatelji, montažeri/postprodukcija, realizatori televizijskog programa, scenografi i ostali); uspostavlja i održava optimalnu tehničku produkcijsko-emisionu liniju radija i televizije; eliminiše kvarove i zastoje na svakoj tački produkcije i emitovanja programa (oprema za snimanje, postprodukcija, emisiona oprema na emisionoj lokaciji); kontroliše ispravnost rada svih radnika zaposlenih na tehničkim poslovima (snimatelji, montažeri/postprodukcija, realizatori tv programa, scenografi i ostali); tehnički organizuje svaku vrstu programskog posla u studiju i van njega (emisije, reportaže, informativni program, koncerte, ostale programske projekte); pravi plan troškova održavanja ukupne opreme i osnovnih sredstava; pravi kvartalni, polugodišnji i godišnji prijedlog plana nabavke opreme i osnovnih sredstava; radi i sve ostale tehničke poslove: audio/video snimanje svih dešavanja u studiju i van studija, emisija, informativnih i drugih priloga, reportaža i ostalo, odgovara za kvalitet i upotrebnu vrijednost snimljenih materijala, kvalitet slike, tona i sadržaja, izrađuje kvalitetnu scenografiju (ili učestvuje u izradi kvalitetne scenografije), radi montažu, postprodukciju svih dijelova tv programa, odgovara za kvalitet postprodukcije, sarađuje sa urednikom u izboru kadrova, slike i tona, presnimava i umnožava tv materijal, evidentira i predaje u arhivu montirani materijal, pridržava se plana realizacije i emitovanja tv programa, odgovara za tačnost i kvalitet ovog posla, kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

  Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: SSS/ III ili IV stepen stručne spreme tehničkog usmjerenja, 5 (pet) godina radnog iskustva na rtv poslovima: tonca, tv snimatelja/ice, montažera, realizatora/ice tv programa, snimanja na terenu, tehničke organizacije tv prenosa uživo sa terena, stavljanja rtv opreme u funkciju, osnovnog održavanja rtv opreme, organizacije poslova tehničkog sektora rtv-a, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja. 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 700,00 KM.

7.    RADNO MJESTO – Snimatelj/ica/ tv montažer/ica/ scenograf/kinja – 4 izvršioca

Opis poslova: Po rasporedu ili naređenju tehničkog rukovodioca radi audio/video snimanje u studiju i van studija, svih događaja, emisija, informativnih i drugih priloga, reportaža i sl.; pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; odgovara za kvalitet i upotrebnu vrijednost snimljenih materijala, kvalitet slike, tona i sadržaja; izrađuje kvalitetnu scenografiju ili učestvuje u izradi kvalitetne scenografije po nalogu tehničkog rukovodioca, te odgovara za kvalitet urađenog posla; radi montažu, postprodukciju svih dijelova televizijskog programa, odgovara za kvalitet postprodukcije, sarađuje sa urednikom/icom u izboru kadrova, slike i tona; presnimava i umnožava tv materijal; montirani materijal evidentira i pohranjuje u arhivu; pridržava se plana realizacije i emitovanja televizijskog programa, te odgovara za tačnost i kvalitet urađenog posla; stručno  i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

  Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: SSS/ III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 5 (pet) godina radnog iskustva na rtv poslovima: tonca, tv snimatelja/ice, montažera, realizatora/ice tv programa, snimanja na terenu, tehničke organizacije tv prenosa uživo sa terena, realizacija tv programa, poznavanje rada na računaru i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja. 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 600,00 KM.

8.    RADNO MJESTO – Realizator/ka tv programa – 2 izvršioca

Opis poslova: Pažljivo i stručno koristi i čuva svu opremu i sredstva koja su mu data na korištenje ili na drugi način mu stavljena na raspolaganje; pridržava se plana realizacije i emitovanja televizijskog programa;  odgovara za tačnost i kvalitet posla; kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a.; daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu realizacije televizijskog programa; stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

  Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: SSS/ III ili IV stepen stručne spreme tehničkog ili društvenog usmjerenja, 1 (jedna) godina iskustva kao realizator/ica tv programa i poznavanje rada na računaru.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja. 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 550,00 KM.

 9.    RADNO MJESTO – Referent/ica za sportske aktivnosti  – 2 izvršioca

Opis poslova: Sprovodi strategiju kulturnih i sportskih aktivnosti i poslova Ustanove; sprovodi mjesečne polugodišnje i godišnje planove; odgovara za uspješnost i zakonitost svog rada; podnosi sve potrebne izvještaje o radu Sektora za sport; sarađuje sa svim potrebnim subjektima radi realizacije poslova  (Osnivač, svi nivoi vlasti, ustanove, institucije, poslovni subjekti, kulturne i sportske organizacije i klubovi, nevladine organizacije, inostrane organizacije…); stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: SSS/ III ili IV stepen stručne spreme općeg, društvenog ili tehničkog usmjerenja, 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja. 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 550,00 KM.

III

POTREBNI DOKUMENTI:

Uz prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili višem obrazovanju ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju, iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje. Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
 4. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije, obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca, ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
 5. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole za kandidate/kinje za pozicije gdje se to traži kao uslov;
 6. Original ili ovjerena kopija certifikata ili potvrde škole za strane jezike ili agencije kojima se dokazuje poznavanje jednog stranog jezika.
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije gdje se to traži kao uslov. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
 • Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
 • Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
 • Ovjerena fotokopija indeksa /dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat/kinja pohađao predmet informatike
 • Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
 • Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.
 1. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 3. 10.  Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

IV

NAPOMENE:

Za navedena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, te terminu intervjua će biti blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Ustanove i web stranici Osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/737-694.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Kulturni Centar Altindag-Visoko

Prijeko b.b., 71300 Visoko

sa naznakom:

                              „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

                                                                                                    v.d. direktorica

                                                                                                     Ajša Šahinović