Javni oglas: Imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko

JAVNI OGLAS – ZA IMENOVANJE UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA OPĆINE VISOKO

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko, broj: 01/2-02-1168/17 od14.08.2017. godine i Zaključka Općinske načelnice o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko, broj: 01/2-02-1169/17 od 14.08.2017. godine, Općinska načelnica Visoko objavljuje:

 

J A V N I   O G L A S

za imenovanje upravnih i nadzornih odbora

javnih ustanova općine Visoko

I

            Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko, kako slijedi:

1. Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

Članovi Upravnog odbora Javne ustanove imenuju se prema načelu paritetne zastupljenosti osnivača, vijeća roditelja i stručnog osoblja Javne ustanove.

 

2. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

 

Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko

–        predsjednik                                1

–        član                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

3. Upravni odbor JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

–        predsjednik                                1

–        član                                              2

 

 Nadzorni odbor JUCentar za kulturu i edukaciju Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

4. Upravni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

 

Nadzorni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

–       predsjednik                                 1

–       član                                               2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

5. Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

 

Nadzorni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

6. Upravni odbor KSC „Mladost“ Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

 

 Nadzorni odbor KSC „Mladost“ Visoko

–       predsjednik                                1

–       član                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

Opis pozicija:

Predsjednik i članovi upravnog odbora javne ustanove nadziru rad i poslovanje direktora ustanove, raspolažu imovinom i kapitalom ustanove, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izještaje o poslovanju, predlažu raspodjelu dobiti, odnosno način pokrića gubitka, te obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonomo ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine ZDK”, broj: 7/10) za Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, te drugim zakonima i propisima.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora vrše kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, prate provođenje poslovne politike i izvršavaju druge poslove u skladu sa Zakonomo ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), te drugim zakonima i propisima.

Mandat članova upravnog i nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

–       sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

–       sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

–       komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

–       sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,

–       rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

II        

Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
 8. da nema privatni finansijski interes u u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,
 11. da nije osoba starija od 65 godina na dan imenovanja.

 

Posebni uslovi za imenovanje su:

 1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja (izuzetno za članove upravnog, odnosno nadzornog odbora iz reda zaposlenih u javnoj ustanovi može srednja stručna sprema),
 2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja u stručnoj spremi,
 3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije  javne ustanove za koju se kandiduju,
 5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

 

III

Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. potvrda o radnom stažu,
 4. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
 5. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3-8 posebnih uslova

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

a)      „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,

b)      Dnevnim novinama „Oslobođenje“,

c)      Web stranici Općine Visoko, www.visoko.gov.ba.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom:

 

za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – NE OTVARATI”

Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća

Komisija za izbor na pozicije u JU za predškolski odgoj i obrazovanje

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

 

za ostale javne ustanove, sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNE I NADZORNE ODBORE JAVNIH USTANOVA – NE OTVARATI“

            Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća

Komisija za izbor na pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.