Javni oglas: Davanje u zakup poslovnih prostora …

Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18 I “Sl.glasnik Grada Visoko” br. 1/19)), Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko, raspisuje


JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORAI PREDMET JAVNOG OGLASA I DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNOM PROSTORU
Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su:

I OSTALI POSLOVNI PROSTORI (za udruženja i političke stranke koje participiraju u radu GV)
1. Poslovni prostor u ulici Čabaravdića br.1 ukupne P= 54,15m2 , na k.č.br.305/1 u KO VIsoko, I poslovna zona, U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti
Kancelarijska djelatnost:

III POČETNA CIJENA ZAKUPNINE
Početna cijena zakupnine poslovnih prostora za udruženja i političke stranke koje participiraju u radu GV Visoko i udruženja iznosi 1KM/m² mjesečno.


IV PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE
Ugovor o zakupu ostalih poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogućnošću produženja najduže do 5 godine bez provođenja javnog konkursa ili na neodređeno vrijeme.

V KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU
Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:
1. visina zakupnine za 1 KM iznad početnog iznosa zakupnine – 2 boda/1KM,
2. plaćanje zakupnine unaprijed za svaki ponuđeni mjesec – 3 boda,
Ponuđena cijena ne uključuje PDV.
U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je ponudio veću cijenu zakupnine.
U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su ponudili isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.


VI USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

I OSTALI POSLOVNI PROSTORI
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana i dostavljaju finansijski izvještaj FIA-i i političke stranke koje participiraju u radu GV Visoko.

Ponuda treba da sadrži:
1. Prijavu sa naznakom prostora na koji se aplicira i ponuđenu cijenu po 1 m²,
2. Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;
3. Za političke stranke potvrda GV Visoko da participiraju u radu GV Visoko
4. Za udruženja ovjerena kopija registracije i finansijskog izvještaja koji se predaje FIA-i za 2019. godinu
Ukoliko se radi o trenutnim zakupcima (koji već koriste poslovni prostor koji je predmet zakupa), uz naprijed navedene dokumente, potrebno je da dostave i slijedeće:

5. Ovjerenu izjavu /ranijeg korisnika/ o prihvatanju uslova iz člana 15. stav (4) Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18) kojom potvrđuju da će prihvatiti najvišu ponuđenu cijenu zakupnine (te na taj način ostvariti prednost na javnom konkursu u vidu dodatnih 30 bodova obzirom da se radi o dosadašnjim zakupcima predmetnog poslovnog prostora i pod uslovom da su izmirili sve obaveze po osnovu zakupa).

VII ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS
Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude.
Prijave se mogu podnijeti do 03.06.2020.godine do 16,00 sati.
Pismene prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima gradske uprave Visoko ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici Čabaravdića br. 1 Visoko – ne otvarati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se dana 05.06.2020.godine u maloj sali gradske uprave Visoko, sa početkom u 11,00 sati.
Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i, katastar nekretnina Grada Visoko.
Ukoliko učesnik javnog konkursa kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-507.

visoko.gov.ba