JAVNI KONKURS za finansiranje hortikulturnog uređenja školskih dvorišta

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE HORTIKULTURNOG UREĐENJA ŠKOLSKIH DVORIŠTA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZDK

Općina Visoko, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

 

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.5. „Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. Godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) Općinska načelnica donosi: Program ulaganja sredstava iz Fonda zaštite okoline ZDK na području Općine Visoko za 2018. godine.

 

JAVNI KONKURS

za finansiranje hortikulturnog uređenja školskih dvorišta (Podrška projektima u skladu sa odobrenim  Programom Fonda  zaštite okoliša ZDK za 2018.godinu)

 

 

1. Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava škola za hortikulturno uređenje školskih dvorišta u skladu sa odobrenim sredstvima Fonda zaštite okoliša  ZDK  za 2018. godinu.

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju osnovne škole sa područja općine Visoko

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje dostavljaju se na posebnom obrascu i treba da sadrže:

1. naziv projekta,

2. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),

3. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),

4. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od  Općine (navesti detaljnu specifikaciju),

5. rok realizacije projekta,

6. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i

7. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

Neće se uzeti u razmatranje prijave škole koja ne dostavi popunjen obrazac koji će biti u prilogu Javnog poziva

 

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za škole su:

–       rok realizacije projekta (do 20 bodova),

–       efekti realiziranja projekta za okoliš (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Općinske načelnice. Maksimalan iznos koji se po javnom konkursu osnovnim školama može odobriti za projekat je 1.500,00 KM.

7. Opće odredbe

Škole  imaju pravo na Javni konkurs prijaviti jedan projekat iz oblasti hortikulturno uređenje školskih dvorišta

8. Rok dostave projekta

21 dan od dana objave Javnog konkursa na web stranici Općine Visoko

 

Prijave se predaju na adresu:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZDK

OPĆINA VISOKO

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE

 

 

OBRAZAC ZA JAVNI KONKURS MOŽETE PREUZETI OVDJE