Javne nabavke – za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata na području općine Visoko

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata na području općine Visoko po lotovima kako slijedi:

LOT 1 – Rekonstrukcija krova O.Š. „Kulin Ban“ Visoko

LOT 2 – Sanacija sanitarnih čvorova O.Š. „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

LOT 3 – Sanacija prozora i vrata.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

San1San2San3San4San5San6San7San8