Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje: Konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA VISOKO

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Broj: 04-17/17

Datum: 17.02.2017

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) .

Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno radno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca

I

 1. Raspisuje se konkurs na zahtjev MONKS ZDK za radno mjesto odgajatelja za rad OPOIO za djecu pred polazak u prvi razred osnovne škole na određeno radno vrijeme,
 • od 01.03.2017 do 31.05.2017.,  – 10 izvršilaca.

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Sanitarna knjižica, dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

 

 

III

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

 1. Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom,
 2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 5. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 6. Dokaz o dužini radnog staža u ustanovama odgoja i obrazovanja,
 7. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,
 8. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

 1. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 3. Oovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

IV

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata  ( br. 04-135/16 od 13.07.2016)  koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

V

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,  o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Primljeni kandidat dužan je u roku od sedam(7) dana od dana prijema priložiti sanitarnu knjižicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

VII

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja naWeb stranici općine Visoko,Web stranici vrtića Visoko, novine „Oslobođenje“ i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na konkurs za radno mjesto odgajatelaj za rad u POPOIO“.

UPRAVNI ODBOR   JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

Visoko, 17.02.2017.g