Javna nabavka za rekonstrukciju klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvorenipostupak javne nabavke za rekonstrukciju klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu na spoju regionalne ceste R443 Visoko – Kiseljak sa priključnom cestom na koridor Vc i ostalim lokalnim cestama na području općine Visoko.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Javna nabavka za rekonstrukciju klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba