Jasmina Zubić (SDP Visoko):Incijative o novoj Listi invaliditeta od strane UO Instituta,…

PR OO SDP BIH VISOKO

Jasmina Zubić (SDP): Incijative o novoj Listi invaliditeta od strane UO Instituta, Zakonu o zdravstvenom osiguranju FBiH i porodičnoj medicini

Jasmina Zubić SDP-ova zastupnica u PDP FBiH podnijela je dva poslanička pitanja i incijativu:

1 – Pitanje Institutu za medicinsko vještačenje.

Kada će biti usvojena nova Lista invaliditeta od strane UO Instituta, odnosno kada će početi njena primjena, jer je već odavno istekao rok od 90 dana koji je Vlada Fed BiH utvrdila (2. 7. 2015. godine) i obavezala Institut da uskladi Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i donese novu Listu invaliditeta koja treba da poštuje principe o jedinstvenim kriterijima i nediskriminaciji osoba sa invaliditetom s obzirom na uzrok nastanka invaliditeta i načela sadržanih u UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom. Napominjem da je Institucija ombudsmena donijela preporuku kojom je naložila da se odmah prekine sa primjenom Uputstva za primjenu Liste invaliditeta kao apsolutno ništavog akta i da se primjenjuje Lista invaliditeta kao akt koji je na pravnoj snazi a  koji je donesen u zakonskoj proceduri od nadležnog organa  i u skladu sa Međunarodnim standardima (Sl. nov:32/ 10 i 15/11). Do danas, niti je donesena nova Lista invaliditeta, niti je postupljeno po Preporuci Institucije ombudsmena što za rezultat ima da se kod ocjene zdravstvenog stanja  osiguranika i dalje različito tretira invaliditet po uzroku nastanka što je u suprotnosti sa UN konvencijom i Listom svjetske zdravstvane organizacije.

2 – Pitanje Vladi FBiH

U kojoj je fazi realizacija Zaključka br: 01-02-323-11/15 od 29. 9. 2015. god. Skupštine Tuzlanskog kantona kojim se traži od Vlade Federacije i Parlamenta Federacije da izvrše uskađivanje Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH sa Evropskim konvencijama te Međunarodnim ugovorima i sporazumima, u cilju da se obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvate sva djeca u Federaciji, u smislu da se djeci do 15 godina omogući pravo na bezuslovnu zdravstvenu zaštitu. Napominjem da o istom pitanju postoji i Preporuka Institucije ombudsmena koja do danas nije ispoštovana.

3 – Inicijativa Federalnom ministarstvu zdravlja:

Iniciram  da se u Prilogu 1. Normativa  primarne zdravstvene zaštite koji se odnose na Porodičnu medicinu kojim se osigurava jedan radni tim na 2000 osiguranih lica i to za stanovništvo starije od 6 godina, izvrši izmjena tako da se broj „2000“ zamijeni brojem  „1800“.

Obrazloženje:

Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja donesena je 2014 godine ( Sl. Nov.20/2014), a praksa je pokazala da je potrebno normativ uskladiti sa potrebama na terenu što bi rezultiralo povećanjem broja ljekarskih timova  s ciljem pravovremenog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu svih naših građana.