Jasmina Zubić prisustvovala sastanku Grupacije šumarstva u Privrednoj komori FBiH

Grupacija šumarstva i drvne industrije Privredne/Gospodarske komore FBiH  održala je sastanak na kome je glavna tema bila Realizacija poduzetih inicijativa za pomoć sektorima šumarstva i drvne industrije. Sastanku su prisustvovale i g-đa Jasmina Zubić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i g-đa Danica Cigelj, pomoćnik ministra za šumarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Lejla Ćatić predsjednica Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira.

Svojom diskusijom su doprinijele da se donesu Zaključci koji će biti upućeni izvršnoj i zakonodavnoj vlasti FBiH, komorama i kompanijama iz ovog sektora i Sindikatu.

Iako drvni sektor ima pozitivan trend rastaizvoza, izvoz finalnih  proizvoda čini trećinu ukupnog izvoza, što predstavlja apel da se poduzmu mjere koje će destimulisati izvoz sirovine, rezane građe lišćara i ogrijevnog drveta. Ako bi se sirovina usmjerila ka finalnim proizvođačima u preradi drveta, moglo bi se otvoriti minimalno 10.000 novih radnih mjesta.

Nepostojanje Zakona o šumama FBiH omogućava nelegalnu sječu i  imamo neracionalno upravljanje najvažnijim resorsom šumom, a istovremeno misliti da nestankom šume nećemo imati  kvalitetan zrak, vode, razvijati turizam i dr.

Trebamo se više eksponirati i tražiti od Vlade ispunjenje zahtjeva. Ne trebamo sjediti skrštenih ruku i čekati donošenje Zakona o šumama FBiH, jer neki zahtjevi su se  mogli donijeti i ranije i primjenjivat se.

Dosadašnji Pravilnik o rezanju drveta prevazišao je neke uvjete koji su u njemu predočeni pa je zaključeno da se radi novi Pravilnik o rezanju drveta i ponudi resornom ministarstvu.

Preporuke sa tematske sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH o „Stanju i perspektivama drvno prerađivačke industrije u FBiH” ponovno aktuelizirati i pratiti njihovo donošenje kao  i provođenje Zaključaka koji su donešeni na današnjoj sjednici.