Jasmin Ahić – doktor političkih nauka

ahicJasmin Ahić rođen je 1975. godine u Sarajevu. Diplomirao je 11.03.1998. na Fakultetu političkih nauka ‐ Sarajevo. Magistrirao je 22.11.2000. na Fakultetu političkih nauka ‐ Sarajevo i Nacionalnom Kapodistrijskom Univerzitetu ‐ Atina, Grčka, na temu Nova dimenzija na jugostoku Evrope ‐ Pakt stabilnosti. Doktorirao je 18.07.2008. na Fakultetu političkih nauka ‐ Sarajevo. trenutno rado kao docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na naučoj oblasti “Sigurnosne studije”.

Student generacije Fakulteta političkih nauka Sarajevo godine i nosilac Sorošove nagrade za najbolje studente Univerziteta u Sarajevu 1998. godine. Stipendista Rayoumount Proces Fondacije 2000.godine.  Član je redakcije “Kriminalističkie teme” ‐ časopisa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te saradnik  časopisa Atlanske Inicijative u BiH “Demokracija i sigurnost u jugostočnoj Evropi”. Nastavnik je na AAB‐Riinvest Univerzitetu u Prištini na dodiplomskom i postdiplomskom studiju te predavač  na PSOTC akademiji NATO Centra u Sarajevu. Povremeni je saradnik DCAF‐Centra za demokratsku kontrolu naoružanja iz Ženeve, Švicarska i „Police Practice and Research Journala“ iz SAD. U toku postdiplomskih i doktorskih, te postdoktorskih studija učestvovao je u tri znanstveno‐istraživačka projekta i studijski boravio na više inozemnih Univerziteta, Instituta kao i međunarodnih organizacija. Znanstvena oblast interesovanja: političke nauke, sigurnost, privatna sigurnost, terorizam. Objavio je dvije knjige, te više znanstvenih radova kako u inozemnim tako i u domaćim časopisima.

Odabrane publikacije 

«New Dimension in Southeastern Europe  ‐ Stability Pact», (2000), National and Kapodistrian University of Athens, Atina, str. 203.
“Sistemi privatne sigurnosti”, (2009) Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, str. 342.

“Mehanizmi i institucije prevencije i suzbijanja organiziranog kriminala u jugoistočnoj Evropi”, (2004), Kriminalističke teme, FKN Sarajevo, Volume II, broj 1/2, Sarajevo, str. 173 ‐182.

“Žrtve autoriteta i autoritarne vlasti”, (2004) Pravna misao, Ministarstvo pravde BiH, broj 1/2, Sarajevo,str. 29‐37.

„Reformistički kurs u formalnom i faktičkom restruktuiranju sektora privatne sigurnosti u Bosni i Hercegovini“ (2005), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja,VŠUP  Beograd,  str. 593‐606.

“Bosnia’s Security Sector Reform – State Border Service of BH as an efficient Border Management Agency”, (2007), DCAF, Geneva, str. 309‐325.

“The Reconstruction of the BH Police Force”, (2007), DCAF, Geneva, str. 371‐ 393.

“Police research in former Yugoslavia“, (2009), Publications de l'École des sciences criminologiques ULB, Bruxelles,Bruylant, str. 487‐520.

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu