J A V N I P O Z I V za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

 

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“ broj: 1/11 i 8/13) i Ugovora o dodjeli grant sredstava broj: 15.02.0-D1.C-4829 i 01/2-02-1471/16 od 26.09.2016.g. Općinska načelnica Visoko raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je na poticanje žena da same osnivaju poduzeća ili obrt.

Programom podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na javnom pozivu, provođenjem i načinu odabira poslovnih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

 

Ko može aplicirati?

Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena imaju:

°         Žene žrtve nasilja

°         Samohrane majke

°         Žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom

°         Žene koje imaju status izbjeglice

°         Nezaposlene mlade žene do 35 godina starosti

°         Nezaposlene žene koje žive u ruralnim područjima

Na javni poziv se mogu prijaviti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u trenutku podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice iako su to nekada bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području općine Visoko, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Visoko. Također se očekuje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena.

Šansa da poslovni plan bude realiziran, uz saglasnost podnositelja plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko poslovni plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti.

Jedan tim, odnosno samostalni podnositelj, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnositelj i biti član jednog tima.

 

Ko ne može aplicirati?

Javni poziv je namijenjen podršci marginaliziranim grupama žena, te se prijave pojedinaca ili tima u kojem je voditelj tima muškarac neće uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Kakva ideja se može obraditi kroz poslovni plan?

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan. Ideje se mogu prijaviti u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode), pod uvjetom da se realiziraju na području općine Visoko.

Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema originalnom obrascu prijave (ANEKS 1) koji se nalazi u prilogu Javnog poziva.

Komisija imenovana od strane Općinske načelnice će izvršiti bodovanje i evaluaciju poslovnih planova prema jedinstvenim kriterijima, koji se također nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.

 

I faza

Javni poziv će ostati otvoren od 14. marta 2017. godine i ostaje otvoren do 14. aprila 2017. godine.

 

II faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se u roku od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru nakog čega će uslijediti potpisivanje ugovora s podnositeljicama u kojima će se definsati prava i obaveze Općine Visoko i podnositeljice prijave.

Da bi se zaštitili svi podnosioci prijave i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u prijavnim obrascima, Komisija za odabir  i zaposleni u Općini Visoko te druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnosti.

Općina Visoko će u saradnji sa USAID/PPMG u toku javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrazaca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja.  Prvo će se održati „Dan otvorenih vrata“ u Velikoj sali Općini Visoko 21.03.2017.g. s početkom u 13 sati, te nakon toga će se održati prva edukacija 28.03.2017. godine, dok druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu.

Ciljevi javnog poziva probuditi poduzetnički duh među marginaliziranim grupama žena; motivirati početnice i kreativne pojedince s inovativnim i provedivim poslovnim idejama; obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti; omogućiti ženama stvarno pokretanje vlastitog posla.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u zatvorenoj koverti poštom ili lično u toku radnog dana od 08:00 do 16:00, na adresu: OPĆINA VISOKO, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO, sa naznakom: „Za javni poziv za podršku finansiranja biznisa marginaliziranim grupama žena“.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Više informacija možete dobiti na broj: 032/732-546 ili lično u Odsjeku za privredu, broj kancelarije 28.

Prijava treba sadržavati sljedeće:

  1. 1. Potvrdu o prebivalištu (CIPS prijava – ne starija od 6 mjeseci),
  2. 2. Kopija lične karte,
  3. 3. Biografiju,
  4. 4. Izjavu da u trenutku podnošenja prijave nemaju registriranu vlastitu djelatnost (ručno napisanu i ovjerenu kod nadležnog Općinskog organa),
  5. 5. Dokaz na osnovu kojeg se može utvrditi pripadnost jednoj od marginaliziranih grupa žena – original ili kopija odgovarajućeg dokumenta (npr. Centra za socijalni rad, Zavoda za

zapošljavanje, MUP-a, i dr.),

  1. 6. Popunjen poslovni plan (Prijavni obrazac – Aneks 1).

 

U prilogu se nalazi:

1. Kriterij za ocjenjivanje prijava

2. Prijavni obrazac za finansiranje biznisa

Visoko.gov.ba