Izvještaj sa 8. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag u (petak, 29.05.2020.), sa početkom u 16:00 sati, počela je 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Na sjednici se raspravljalo o 15 tačaka dnevnog reda:

Gradsko vijeće je usvojilo sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne i 1.vanredne sjednice Gradskog vijeća Visoko

3. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnice i Izvještaji o radu gradskih službi uprave u 2019. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2019. godini

4. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2019. godini

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019.-31.12.2019.godine.

6. Izvještaj PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području GradaVisoko od 14.07. 2017. do 30.04.2020.godine

7. Nacrt strategije prema mladim Grada Visoko 2020-2024.godina

8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Visoko za period 2014- 2034.godine po skraćenom postupku

9. Prijedlog odluke o oslobađanju od naknade za zauzimanje javne površineza period juni – septembar 2020.godine

10. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti
-Prijedlog odluke o kupovini zemljišta u svrhu proširenja puta Ravne

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zaključak o produženom vremenu u određenim djelatnostima

12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Stari grad

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina

14. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2020. godinu
Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2019. godini
JU Dom zdravlja Visoko,
JU Gradska biblioteka Visoko,
JU Zavičajni muzej Visoko,
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko,
JU Centar za socijalni rad Visoko,

15. Vijećnička pitanja i inicijative
Nove inicijative uputili su vijećnici:
Dejan Šćepanović
Mirza Bukić
Lopo Edin
Vahid Ramić
Melina Pirija

Tačka 2. Prijedlog statuta Grada Visoko je povučena od strane predlagača.

Sjednica je sa radom završila u 17:35 h.