Izvještaj sa 18. sjednice Općinskog vijeća Visoko

U petak, 27. 4. 2018. godine sa početkom u 16 sati, u Velikoj sali je održana 18. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su prisustvovali: 23 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, direktori i predsjednici Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova općine Visoko i predstavnici medija.

Kašnjenje na sjednicu su najavili vijećnici Mirza Bukić i Zijada Smailagić.

Odsustvo sa sjednice su najavili vijećnici Dario Pekić i Zlatko Handžić.

 

Dnevni red je usvojen sa 21 glasom ZA, a na sjednici se raspravljalo o 9 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 21 glasom ZA

 

2. Prijedlog odluke o  usklađivanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom ZA usvojilo Prijedlog odluke o  usklađivanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog Vijeća Visoko

Općinsko vijeće, sa 10 glasova ZA , i 12 glasova UZDRŽAN, nije usvojilo Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Kolegija OpćinskogVijeća Visoko

 

4. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti: Prijedlog odluke o prodaji zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica  i uspostavi prava služnosti

Općinsko vijeće je, sa 20 glasova ZA, i 2 glasa UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti: Prijedlog odluke o prodaji zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica  i uspostavi prava služnosti

 

5. Izvještaj o radu Javnih ustanova u 2017. godini, sa planom i programom rada Javnih ustanova i finansijskim planom za 2018. godinu

–  Izvještaj o radu Upravnih  i Nadzornih odbora Javnih ustanova  u 2017. godini

 

JU  Dom zdravlja Visoko (Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)  

 

JU Gradska biblioteka Visoko (Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)

 

JU Zavičajni muzej Visoko (Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)

 

JU Centar za kulturu i informisanje Visoko (Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 16 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)

Općinsko vijeće, sa 8 glasova ZA i 15 glasova UZDRŽAN, nije usvojilo Zaključak vijećnika Dejana Šćepanovića da JU Centar za kulturu i informisanje Visoko, u sklopu svog televizijskog programa, emituje kompletan snimak sjednica Općinskog vijeća Visoko

 

JU Centar za socijalni rad Visoko (Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)

 

JU KSC Mladost Visoko (Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu u 2017. godini i sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN usvojilo plan i program rada i finansijski plan za 2018. godinu)

 

 

6. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Općine Visoko u 2017. godini

Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA, i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Općine Visoko u 2017. godini

 

7. Informacija o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 15 glasova ZA, i 8 glasova UZDRŽAN, usvojiloInformaciju o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnig ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

 

8. Razmatranje Zahtjeva predstavnika Općine u Skupštini JP “Veterinarska stanica Visoko”d.o.o Visoko , za izjašnjenje o Pozivu za održavanje IX redovne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko”d.o.o Visoko, zakazane za 04.05.2018. godine

Općinsko vijeće je, sa 15 glasova ZA i 8 glasova UZDRŽAN, usvojilo Zaključak kojim daje punomoć Predstavniku Općine u Skuštini JP “Veterinarska stanica Visoko”d.o.o Visoko, za protivno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda IX redovne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko”d.o.o Visoko, zakazane za 04.05.2018. godine

 

9. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Sjednica je sa radom završila u 18 sati i 15 minuta (pauze 2×5 minuta).

 

Slika 1

Slika 2

Press Općine Visoko