Izvještaj sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko

IZVJEŠTAJ SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U petak, 29. 9. 2017. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su, pored Općinske načelnice mr.sci. Amre Babić prisustvovali: 23 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice i šefovi odsjeka, te predstavnici Javnih preduzeća, Sportskog saveza općine Visoko, kao i učenici visočke Gimnazije u okviru Projekta „Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou“.

Izostanak sa sjednice su najavili vijećnici Zijada Smailagić i Zlatko Handžić.

Na samom početku sjednice svečanu izjavu je dao novi vijećnik u OV – u Visoko Adnan Tajić, koji će djelovati kao samostalni vijećnik, nakon što je prestao mandat vijećnici SDP – a Nedžli Gredi, koja se obratila OV – u i zahvalila na dosadašnjoj saradnji.

Prigodno obraćanje upriličila je i načelnica Babić, koja se zahvalila bivšoj vijećnici Gredi na dosadašnjoj saradnji, a novom vijećniku Tajiću poželjela je mnogo sreće i uspjeha u budućem djelovanju.

Sa 23 glasa ZA, usvojen je dnevni red 11. sjednice.

Na sjednici se raspravljalo o 13 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

TAČKA 1.

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

TAČKA 2.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća saziva 2016-2020. godina

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća saziva 2016-2020. godina.

 

TAČKA 3.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća saziva 2016-2020. godina

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA i 1 glas PROTIV, usvojilo usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća saziva 2016-2020. godina.

 

TAČKA 4.

Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 17 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko.

 

TAČKA 5.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Općinsko vijeće je, sa 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

TAČKA 6.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 21 glas ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji.

 

TAČKA 7.

Prijedlog zaključaka o  davanju saglasnosti na cjenovnike usluga javnih preduzeća čiji je osnivač  Općina Visoko:

1. JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,

2. JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko,

3. JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko,

4. JP “RTV Visoko” d.o.o. Visoko,

O predloženim zaključcima se vodila jedinstvena rasprava, a pojedinačno izjašnjavanje.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

 

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

 

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

 

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JP „Radio i televizija Visoko“ d.o.o. Visoko.

 

TAČKA 8.

Prijedlog zaključaka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko za razrješenje i konačno imenovanje članova Nadzornog  odbora:

1. JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

2. JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

3. JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko za razrješenje i konačno imenovanje članova Nadzornog  odbora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko za razrješenje i konačno imenovanje članova Nadzornog  odbora JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Visoko za razrješenje i konačno imenovanje članova Nadzornog  odbora JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, usvojilo Rješenje o razrješenju svih dosadašnjih članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih ustanova Općine Visoko.

TAČKA 9.

Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

–          Prijedlog Odluke o uspostavi prava služnosti na parceli k.č.1889 zk.ul. 223 KO Radovlje

Općinsko vijeće je, sa 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog Odluke o uspostavi prava služnosti na parceli k.č.1889 zk.ul. 223 KO Radovlje

 

TAČKA 10.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Visoko za period I-VI 2017. godine

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o izvršenju  Budžeta općine Visoko za period I-VI 2017. godine.

 

TAČKA 11.

Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području općine Visoko za 2016. godinu

Općinsko vijeće je, sa 23 glasa ZA, usvojilo Informaciju o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području općine Visoko za 2016. godinu.

TAČKA 12.

Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016. godinu

Općinsko vijeće je, sa 23 glasa ZA, usvojilo Informaciju o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016. godinu.

 

TAČKA 13.

Vijećnička pitanja i inicijative

Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda, Općinski vijećnici su se izjašnjavali o dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja.

1.  Inicijativa vijećnice Emine Jusić, sa 9 glasova ZA i 14 glasova UZDRŽAN, nije dobila potrebnu većinu glasova te Općinsko vijeće Visoko istu nije usvojilo.

 

Zatim su vijećnici postavili 7 vijećničkih pitanja i uputili 3 vijećničke inicijative.

 

Sjednica je sa radom završila u 18 sati i 45 minuta.

 

Press Općine Visoko