Izvještaj sa 11. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag, jučer (30.09.2020.) je u 16:00 sati održana 11. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 22 glaa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 8 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1.Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,

Na izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu,

Gradsko vijeće je sa 15 glas ZA i 7 UZDRŽAN usvojilo Prijedloge Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu.

-Zaključak o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu za korisnike koji gas troše preko PPM G4 mjerača (Q<50 kw),

Zaključak o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu za korisnike koji gas troše preko PPM G4 mjerača (Q<50 kw), usvojen je sa 16 glasova ZA i 6 UZDRŽANIH.

3. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti,

– Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č. 3732 K.O. Visoko,

– Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č.110 i 111 K.O. Grajani,

– Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č. 845 i 846 K.O. Buci,

Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedloge akata iz imovinsko-pravne oblasti.

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za postavljanje bunara za mjerenje podzemnih voda-pijazometra,

Gradsko vijeće je ovaj Prijedlog zaključka usvojilo sa 22 glasa ZA.

5. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko,

-Prijedlog Rješenja o imenovanju Člana Upravnog odbora JU “Dom zdravlja“ Visoko,

Gradsko vijeće je Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko i Prijedlog Rješenja o imenovanju Člana Upravnog odbora JU“Dom zdravlja“ Visoko usvojilo sa 21 glas ZA i 1 UZDRŽAN.

6. Informacije o aktivnostima za ostvarivanje prava pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području Grada Visoko za 2019. godinu,

Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo informacije o aktivnostima za ostvarivanje prava pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području Grada Visoko za 2019. godinu.

7. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko za 2019. godinu,

Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH usvojilo informaciju o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko za 2019. godinu.

8. Vijećnička pitanja i inicijative.

Press Grada Visoko