Izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

28. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina): 29.03.2019. godine

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

PRIJEDLOG

                 Na osnovu člana 10.  Zakona o komunalnim djelatnostima ZE- DO kantona („Službene .novine ZE- DO kantona“, broj: 17/08) i člana 22.  Statuta općine Visoko  („Službeni glasnik općine Visoko“ broj: 1/11, 8/13 i 11/18), Općinsko vijeće Visoko na ____ sjednici održanoj dana___2019 godine, donijelo je

O D L U K U

                                     o davanju saglasnosti na izmjene i dopune

                       Cjenovnika komunalnih i ostalih usluga JKP „VISOKO“d.o.o Visoko

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na izmjene i dopune Cjenovnika komunalnih i ostalih usluga JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko usvojene Odlukom Nadzornog odbora JKP „VISOKO“ d.o.o Visoko broj 8-NO od 19.03.2019. godine.

Član 2.

Izmjene i dopune Cjenovnika komunalnih i ostalih usluga JKP „VISOKO“ d.o.o Visoko, koji je prilog ovoj Odluci, primjenjivat će se od 01.07.2019. godine.

                                                                        Član 3.

         Ova Odluka stupa na snagu danom objave u“ Službenom glasniku općine Visoko“.

Broj; 01/1-02-       /19                                                                                       Predsjedavajući

                                                                                                           Općinskog vijeća Visoko

Visoko _______2019. godine                                                                 Bajro Fejzić, prof.

                                                                 OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 10. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE DO kantona („Sl.novine ZE-DO kantona“, broj:  17/08) i članu 22. Statuta općine Visoko.

U odredbama navedenih članova utvrđena je nadležnost Općinskog vijeća za davanje saglasnosti na cjenovnik usluga javnih preduzeća u oblasti komunalnih usluga.

Razlozi za donošenje

Obzirom da je u toku projekat proširenja vodovodne mreže na području općine Visoko za koji su obezbjeđena sredstva u iznosu od 4.500.000,00 EUR od strane EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) na osnovu Ugovora o zajmu od 31.08.2016. godine ukazala se potreba za korekcijom cijena usluge snabdijevanja vodom za piće.

U skladu sa odredbom važećih zakonskih propisa, neophodno je da Općinsko vijeće daje saglasnost na cjenovnike komunalnih usluga koje pruža Javno preduzeće, te iz navedenog razloga dostavljamo Vam prijedlog  Odluke Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

                                                                                  Pomoćnica načelnice

                                                                                      Edina Ferizović

Prilog; Cjenovnik


Materijal:https://www.dropbox.com/sh/nm0j1455j1e06q9/AADN-saxKWeaTA96Yw3x0Wqa?dl=0