Izgradnja lokalnog puta Moštre – Radinovići

U toku su radovi na izgradnji lokalnog puta Moštre – Radinovići. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, dok poslove laboratorijske kontrole radova vrši firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji putne infrastrukture iznosi: 26.235,29 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici planirano je da se asfaltira 300 metara saobraćajnice sa zamjenom donjeg stroja puta. Planirana širina saobraćajnice je 3 metra, a debljina asfalta 7 cm.

Slika 1

Projekat je realizovan putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Radovi na izgradnji putne infrastrukture odvijaju se nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

 

Press Općine Visoko