Izet Smajević: doktor tehničkih nauka

Izet SmajevićRođen u Visokom 18.08.1952. Osnovnu školu u Velikom Čajnu/Visoko i Mašinsku tehničku školu u Sarajevu završio odličnim uspjehom. Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao u januaru 1976., ocjenom 10. Odmah po okončanju studija počeo raditi u TE Kakanj na poslovima održavanja energetskih postrojenja, odakle je 1979. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu upisao postdiplomski studij na odsjeku: Energetika.

Magistarski rad na temu: Doprinos razvoju detonaciono – impulsnog postupka za sprječavanje formiranja naslaga na kotlovskim ogrjevnim površinama, je odbranio 1984. Postupak razvijen u okviru magistarskog rada je patentiran i duže od 25 godina primijenjen u BiH i u inostranstvu. Autor je ukupno tri patentna ili patentu slična rješenja, od kojih je jedno u potpunosti razvijeno i primjenjeno u inostranstvu.
U nastavku naučnoistraživačkog rada u istoj oblasti je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine odbranio doktorsku tezu na temu: Istraživanje pulzirajućeg sagorijevanja gasovitog goriva sa analizom mogućnosti primjene.
Od 1981. Je u Termoelektrani Kakanj radio kao termoenergetski analitičar, a od 1988. kao šef Službe za kontrolu i analizu procesa. Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i na Institutu za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine pri tom Fakultetu je 1982. godine angažiran u dopunski radni odnos, u svojstvu istraživača. Septembra 1990. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu je izabran u zvanje višeg asistenta na predmetima Parni kotlovi i Mehanika fluida, oktobra 1997. u zvanje docenta, juna 2002. u zvanje vanrednog profesora, a jula 2007. godine u zvanje redovnog profesora, sve na Odsjeku za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo. Na Mašinskom fakultetu u Zenici je februara 2003. izabran u zvanje vanrednog profesora na predmetu Osnovi procesne tehnike.
U Termoelektrani Kakanj je 1986. godine nagrađen za tehničku inovaciju. Odlukom Predsjedništva SFRJ je za ukupnu primjenu nauke u praksi odlikovan Medaljom rada, a nakon toga je nagrađen i Zlatnom značkom Termoelektrane Kakanj, u kojoj je od 1998. do 2002. godine radio na poslovima rukovodioca Tehničkog sektora. Od novembra 2002. do januara 2005. godine je radio kao direktor Razvoja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, pri čemu je obavljao i poslove rukovodioca projekta obnove energetskog sektora BiH Power III. Od januara 2005. do marta 2010. je radio na poslovima Savjetnika generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo za oblast razvoj i napredne tehnologije, a nakon toga do jula 2011. je obavljao dužnost direktora Termoelektrane Kakanj. Sada u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo radi na mjestu Vodećeg inženjera za pripremu izgradnje novih termoelektrana.
Aktivno govori, čita i piše engleski i njemački jezik (maternji jezik: bosanski). Objavio je ili izložio na konferencijam više od 130 naučnih i stručnih radova, uključivo i u poznatim naučnim i stručnim časopisima, kao što su International Journal of Energy Research, ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Chemie Ingenieur Technik, VGB PowerTech International Journal for Electricity and Heat Generation, Energy i drugi. Autor je dva univerzitetska udžbenika i poglavlja u još dvije knjige izdate u inostranstvu. Po sticanju zvanja doktora tehničkih nauka, u Njemačkoj 1996. godine, nakon jednogodišnjeg specijalističkog studija, stiče zvanje i diplomu eksperta za razvoj projekta od ideje do praktične realizacije. Upješno je realizirao više desetina razvojnih projekata na Univerzitetu i u privredi. Rezultati tih projekata su praktično valorizirani i priznati u svijetu, o čemu je održao više pozivnih predavanja: na univerzitetima u Bratislavi i Erlangenu, kao i uposlenicima firmi TAKUMA Co., Ltd, Pratt&Vitney i Public Power Corporation, TPP Kardia. Mentor na više od 30 diplomskih i završnih, pet magistarska (M.Sc.) i četiri doktorska rada. Na Mašinskon fakultetu u Sarajevu je rukovodilac 3 laboratorije / Energetika, od čega je dvije osnovao.
Oženjen, otac dva sina, obojica inženjeri.

www.magazinplus.eu