Inicijativa Vahida Ramića je podsticaj privrednicima

Vahid Ramić, dopredsjedavjući GV Visoko i predsjednik GO SBB Visoko, i sam privrednik, danas je dobio podršku Gradskog vijeća Visoko za inicijativu koje će podsticajno djelovati svim privrednicima koji grade poslovne prostore.

Njegova inicijativa podrazumjeva smanjenje naknade za pogodnost građevinskog zemljišta prilikom izgradnje poslovnih, proizvodnih, skladišnih, pomoćnih  i poljoprivrednih objekata,  i to: za objekte čija je korisna površina od 500,00 m2 – 1000,00 m2 smanjenje naknade za 40% i  za objekte čija je korisna površina  veća 1000,00  m2 smanjenje naknade za 60%.

Vijećnik VAHID RAMIĆ je na 3 sjednici GV podnio inicijativu da se donese nova

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Član 1.

Da u odluci  o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 12/17 i 1/19)u u članu 41. iza stava 2. dodaje  stav 3. koji glasi:

„Kod izgradnje poslovnih, proizvodnih, skladišnih, pomoćnih i poljoprivrednih  objekata naknada za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta – renta po zonama se umanjuje i to: 40 % za površinu objekata  od 500,00 m2 – 1000,00 m2 , odnosno 60%  za površinu objekata veću od 1000 m2.“.

***

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov sadržan je u članu 63. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj:25/03,16/04i67/05) i u članu 10. Privremene statutarne odluke  Grada  Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“;  broj: 5/19) kojim je propisana nadležnost Gradskog vijeća za donošenje ove odluke.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

            Razlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu  je Inicijativa vijećnika Gradskog vijeća Visoko, Vahida Ramića.

Kao podsticaj privrednicima, vijećnik je pokrenuo inicijativu za  smanjenje naknade za pogodnost građevinskog zemljišta prilikom izgradnje poslovnih, proizvodnih, skladišnih, pomoćnih  i poljoprivrednih objekata,  i to: za objekte čija je korisna površina od 500,00 m2 – 1000,00 m2 smanjenje naknade za 40% i  za objekte čija je korisna površina  veća 1000,00  m2 smanjenje naknade za 60%.

Prihvatajući predloženu inicijativu, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko je pripremila Prijedlog odluke o izmjenama  i dopunama odluke o građevinskom zemljištu, te istu dostavlja Gradskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.

Visoko, januar  2020.godine                                       

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA