Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2020. godini

  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2020. godini

4. sjednica Gradskog vijeća Visoko 25.02.2021.

Dokument u PDF

Donosimo dijelove ove Informacije

Izvještaj o radu Policijske stanice Visoko sa analizom stanja bezbjednosti tokom 2020. godine se bazira na statističkim pokazateljima i sveukupnim aktivnostima, saznanjima i izvještajima policijskih službenika ove PS. …

OPĆI PODACI

Policijska stanica Visoko organizacijski pripada MUP-u Ze-do kantona, a geografski gledano pokriva područje grada Visoko čija je površina 232 km². Na osnovu izvršenog popisa stanovništva utvrđeno je da na području grada Visoko živi 41.352 stanovnika. Od toga broja je u gradskom području nastanjeno oko 35 % a u vangradskom 65% stanovništva. Grad Visoko graniči sa općinama Kiseljak, Busovača, Kakanj, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža, odnosno sa Sarajevskim i Srednjobosanskim kantonom.

Na području koje pokriva PS Visoko nalazi se ukupno 262 kilometara puteva od čega 14 kilometara autoputa A-1, dok ostali dio otpada na regionalne, lokalne i nekategorisane puteve. Kroz područje grada Visoko prolazi željeznička pruga koja povezuje Sarajevo sa Zenicom i dalje.

Na području grada Visoko postoji određen broj industrijskih i privrednih objekata i postrojenja od kojih je potrebno izdvojiti “Pogon Elektroprenosa” u B.Mahali, IGM Visoko, pogoni firme “Prevent” u Visokom i Goruši, “Brovis” u B.Mahali, “Vispak” , “Rampart”, “Suša Comerce”, “Bios – Visoko”, “Alma & Ras”, te niz drugih privatnih firmi i preduzeća.

Na području grada nalaze se četiri srednje škole i to: MSŠ “Hazim Šabanović”, Gimnazija Visoko, Medresa “Osman ef. Redžović” u Gračanici i Franjevačka gimnazija u Visokom kao i šest osnovnih škola, te škola za osnovno muzičko obrazovanje u Visokom. Navedene škole pohađa oko 5500 učenika.

Takođe je važno napomenuti da se na području grada Visoko nalazi više javnih ustanova kao što su Pošta u Visokom i mjestu Moštre, Dom Zdravlja u Visokom, ambulanta u Moštru, Gračanici i Bucima, Veterinarska stanica u Visokom, sa ispostavama u mjestima Donje Moštre i Gračanica.

Na području grada Visoko postoji i radi više udruženja građana, međutim sa aspekta bezbjednosti treba spomenuti Lovačko društvo „ Srndać 1920 „ Visoko koje broji oko 350 članova koji posjeduju lovačko oružje.
Prema rasploživim podacima na području grada Visoko postoji 10 objekata komercijalnih banaka, 7 mikrokreditne organizacije, 46 objekata sportskih kladionica, 14 objekata benzinskih pumpi te veći broj trgovačkih centara, marketa i ugostiteljskih objekata.

Također, smatramo da je bitno napomenuti da je na području grada Visoko registrovano oko 14.250 vozila ( putnička, teretna, motocikli, priključna vozila, traktori te radne mašine).

Od strane PS Visoko je do momenta sačinjavanja ove informacije izdati su oružni listovi za 1.827 komada vatrenog oružja za 1.687 vlasnika vatrenog oružja, koji ih drže i nose radi lične sigurnosti i zaštite ili radi bavljenja lovom ili sportom. U toku 2020. godine, izdate su 222 potvrde za oružje C kategorije ( startni pištolji ) te 54 potvrde za oružje D kategorije ( vazdušne puške i pištolji, električni paralizatori i sprejevi za omamljivanje).

U Visokom postoje dvije sportske dvorane “KSC Mladost” i sportska dvorana u sklopu Franjevačkog samostana u Visokom u kojima se odigravaju rukometne i košarkaške utakmice kao i drugi sportski događaji, a takođe se nalazi i Kulturni centar “Altintag” u kojem se održavaju manifestacije kulturno-obrazovnog sadržaja.

Također je od značaja naglasiti i dolazak većeg broja turista koji posjećuju Arheološki park “Bosanske piramide” i kompleks Arheološkog nalazišta “Ravne 1” i “Ravne 2” gdje i tom prilikom službenici policije djeluju u skladu sa svojim ovlaštenjima.
Na području PS Visoko nalazi se više od 200 javnih objekata. Od ovog broja se u 6 ugostiteljskih objekata, u dane vikenda, povremeno održava muzika uživo.

Određeni broj objekata često radi prekovremeno nepoštivajući Odluku o radnom vremenu, gdje službenici policije djeluju u okviru svojih nadležnosti, kojom prilikom sačinjavaju službene zabilješke koje se dostavljaju nadležnim inspekcijskim službama.

***

KRIMINALITET

U proteklom periodu na području PS Visoko ukupno je prijavljeno 307 krivičnih djela. Nadležnim tužilaštvima su podnesena ukupno 263 izvještaja. Od prijavljenih 307 krivičnih djela po poznatom izvršiocu je počinjeno 82 krivičnih djela dok je 225 krivičnih djela izvršeno po nepoznatom izvršiocu. Od ukupnog broja krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, naknadno je rasvijetljeno 168 krivičnih djela. Ukupan procenat otkrivenosti iznosi 81,43%, odnosno procenat otkrivenosti po nepoznatom 73,28 %. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela, prijavljeno je 259 lica, od kojih 126 povratnika u činjenju krivičnih djela i 3 maloljetnika.

Od 259 prijavljenih lica Tužilaštvu, 11 je ženskog i 248 muškog spola.

… broj krivičnih djela je veći u odnosu na prethodnu godinu za 84 krivična djela ili 37,70 %.

… i povećanje broja povratnika u izvršenju krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu.

***

MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA


Tokom 2020. godine evidentirana su 3 maloljetna počinioca krivičnih djela. Od ukupnog broja prijavljenih maloljetnika, sva lica su starosti od 16 do 18 godina, 2 lica su muškog i jedno lice ženskog pola. Maloljetnici su prijavljeni za krivična djela „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojne droge“ (2) i „Krađa“ (1) .

***

KRIVIČNA DJELA PROTIV IMOVINE

Imovinski delikti
Jedno od najčešćih krivičnih djela iz navedene skupine su krivična djela „Teške krađe“. U izvještajnom periodu prijavljeno je 56 lica, od kojih je 35 povratnika u činjenju imovinskih krivičnih djela.

Izvršenom analizom utvrđeno je da je u toku 2020. godine, kako zbog preventivnih mjera koje su provođene od strane službenika ove PS tako i zbog mjera donešenih od strane nadležnih kriznih štabova smanjeno i ograničeno kretanje lica u vremenu koje je najviše pogodovalo izvršiocima imovinskih krivičnih djela.

***

Nasilje u porodici


U 2020. godini, na području PS Visoko je zabilježeno 18 slučajeva nasilja u porodici (14 u prethodnoj godini). Žrtve nasilja su u najvećem broju slučajeva supruge, roditelji i djeca, a počinioci nasilja su najčešće muževi, sinovi i očevi. Protiv počinilaca nasilja u porodici je, radi postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Nasilje u porodici“, podneseno 18 izvještaja Tužilaštvu, kojima je prijavljeno 19 lica. U ovoj oblasti kriminaliteta, uspostavljena je dobra saradnja sa centrima za socijalni rad, te nevladinim organizacijama u cilju pružanja pomoći porodicama i žrtvama porodičnog nasilja i eventualnog smještanja žrtava u “sigurnu kuću”.

***

Osvrt na stanje borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u toku 2020. godine


Policijski službenici ove PS su nastavili sa provođenjem pojačanih mjera i radnji a koje su se odnosile na vršenje pretresa stanova, kuća i pomoćnih objekata kriminogenih lica te racija u ugostiteljskim objektima i kladionica, kao i mjestima pogodnim za uživanje opojnih droga što je rezultiralo značajnim brojem zapljena opojne droge.


U toku 2020. godine PS Visoko je Kantonalnom tužilaštvu Zenica dostavila ukupno 117 izvještaja protiv 118 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 239 KZ FBIH ( Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga ) i 8 izvještaja protiv 8 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 238 KZ FBIH ( Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge ).


U toku 2020. godine na području ove PS u 60 pojedinačnih slučajeva izvršena je zapljena 961,51 grama opojne droge marihuana, 386,72 grama opojne droge amfetamin (speed), 18 grama opojne droge extazy i 74 komada tableta sa psihoaktivnom supstancom, gdje će nakon izvršenih vještačenja biti dostavljen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu u Zenici o postojanju osnova sumnje da su izvršena krivična djela iz ove oblasti.


Takođe je važno napomenuti da će policijski službenici PS Visoko u 2021.godini nastaviti sa edukacijama učenika osnovnih i srednjih škola, njihovih roditelja i nastavnog osoblja iz oblasti borbe protiv zloupotrebe narkotičkih sredstava, kao i edukaciju mladih iz oblasti vršnjačkog nasilja kroz nastavak projekta „ Zajedno za bolje sutra“, ukoliko epidemiološka situacija bude povoljnija.


***

JAVNI RED I MIR


Tokom 2020. godine, na području PS Visoko, zadokumentovano je 600 prekršaja javnog reda i mira, koje je počinilo 620 lica. Javni red i mir je u 94 slučaja narušen tučom, odnosno fizičkim napadom na drugoga, u 103 slučaja naročito drskim ponašanjem, u 27 slučajeva odbijanjem naređenja i omalovažavanjem policijskih službenika, 312 slučajeva nepostupanjem po naredama u vezi pandemije virusa COVID, dok se u 66 slučajeva radilo o ostalim prekršajima javnog reda i mira.


Posljedice ovih prekršaja su lakše povrijeđena 5 lica, teže povrijeđenih i poginulih lica u ovim narušavanjima JRM-a nije bilo.

449 prekršaja se dogodilo na ulici, 2 slučajeva u ugostiteljskim objektima, 4 u školama i školskim dvorištima, 0 u trgovinskim i zanatskim radnjama, te 145 prekršaja na drugim javnim mjestima.

Kako se može vidjeti iz analize, broj prekršaja javnog reda i mira je u odnosu na prethodnu godinu veći za 342 prekršaja. Ovoliko povećanje se uglavnom odnosi na prekršaje „Odbijanje naređenja i omalovažavanje policijskih službenika“, kojih je evidentirano 339 i čiji je broj povećan radi provođenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, zavedenih radi sprječavanja širenja zaraze virusom COVID 19 i na koje se odnosi 312 prekršaja.

***

***

PODACI O MIGRANTIMA
Na području grada Visoko su, prema podacima u 2020. godini evidentirani slijedeći podaci u vezi sa migrantskom populacijom:

  • Broj migranata koji su evidentirani na području Zeničko-dobojskog kantona prema podacima iz raspoloživih evidencija Odsjeka za kriminalističko obavještajni rad (176)
  • Ukupan broj pregleda migranata od strane policije i izvršenih kontrola dokumenata, ukoliko su ih navedena lica posjedovala (176)
  • Broj migranata lišenih slobode (6)
  • Broj krivičnih djela počinjenih od strane migranata (5).
  • Broj prekršaja počinjenih od strane migranata (5)
  • Broj incidenata počinjenih od strane migranata (13)
  • Broj migranata predatih u imigracioni centar ili službi za poslove sa strancima (176)

***

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA


Tokom 2020. godine, na području PS Visoko, evidentirano je 297 saobraćajnih nezgoda, povrijeđeno je 77 lica, od kojih 67 lakše i 10 teže. Nije bilo smrtno stradalih lica.

Uzroci većine saobraćajnih nezgoda su bili neprilagođena brzina uslovima puta, preticanje na nedozvoljenim mjestima, odnosno nepoštivanje saobraćajnih propisa, te vožnja pod dejstvom alkohola.

Broj saobraćajnih nezgoda u 2020. godini, u odnosu na prethodnu je manji za 32 nezgode, broj lakše povrijeđenih lica je manji za 31 lice, broj teže povrijeđenih lica manji za 12 lica, dok nije bilo smrtno stradalih lica.
Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, daleko najveći broj se odnosi na saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, zatim na nezgode sa lakše povrijeđenim licima, sa teže povrijeđenim licima.

***

AKTIVNOSTI POLICIJE U OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

U izvještajnom periodu je ukupno kontrolisano 6.385 vozila, odnosno vozača i 331 drugo lica u vozilima. Podneseno je 6 izvještaja Tužilaštvu zbog počinjenih krivičnih djela u saobraćaju, zatim 26 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 5.177 prekršajnih naloga.

Ukupna naplativost izdatih prekršajnih naloga iz oblasti kontrole saobraćaja je oko 380.000, oo KM.

Policijski službenici su zatekli i sankcionirali ukupno: vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola (318), vozača koji su vozili bez položenog vozačkog ispita (111), vozača koji su upravljali motornim vozilima a imaju izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima (23), vozača zatečenih bez važeće registracije (65). Iz saobraćaja je isključeno 31 vozilo zbog tehničke neispravnosti.

***

ZAKLJUČAK

Kako se može vidjeti iz prezentirane analize, bezbjednosnu situaciju tokom 2020. godine, u poređenju sa prethodnom godinom karakteriše slijedeće:

– U oblasti kriminaliteta, broj krivičnih djela je veći za 81 krivičnih djela ili 37,7 %, dok je rasvijetljenost krivičnih djela povećana i to, po nepoznatom počiniocu rasvijetljenost je veća za 5,3 %, dok je ukupna rasvijetljenost veća za 3,9%, smanjen je teških krađa, razbojništava, krađa putničkih motornih vozila te krivičnih djela protiv života i tijela. Istovremeno, zbog proaktivnog rada policijskih službenika na terenu te ažurnijem vještačenju narkotičkih sredstava došlo je do znatnog povećanja broja otkrivenih slučajeva zloupotrebe opojnih droga što je rezultiralo lišenjem slobode većeg broja lica te zaplijene znatne količine narkotičkih materija. Važno je napomenuti da u 2020. godini nije bilo evidentiranih slučajeva ubistva ili pokušaja ubistva niti drugih težih krivičnih djela koja bi izazvala uznemirenje većeg broja građana.

– U oblasti javnog reda i mira, broj prekršaja je veći za 342 prekršaja i povećanje se uglavnom odnosi na prekršaje „Odbijanje naređenja i omalovažavanje policijskih službenika“, čiji je broj povećan radi provođenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, zavedenih radi sprječavanja širenja zaraze virusom COVID 19. Broj prekršaja javnog reda i mira tučom ili fizičkim napadom na drugoga je veći, dok je broj prekršaja naročito drskim ponašanjem manji u odnosu na prethodnu godinu. Prekršaja javnog reda i mira u većem obimu nije bilo.

– U oblasti bezbjednosti saobraćaja broj saobraćajnih nezgoda je manji za 32 nezgode, broj lakše povrijeđenih lica je manji za 31 lice, broj teže povrijeđenih lica je manji za 12 lica dok nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom. Radi daljeg poboljšavanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, tokom godine je sankcionirano ukupno 5177 učesnika u saobraćaju.

Policija je u svim situacijama narušavanja bezbjednosne situacije, reagovala brzo i efikasno, u skaladu sa svojim ovlaštenjima, te su u zavisnosti od prirode i ozbiljnosti događaja, angažovane maksimalno potrebne policijske snage i tehnički resursi.
Na osnovu svega navedenog, bezbjednosna situacija tokom 2020. godine se može ocijeniti zadovoljavajućom.

KOMANDIR PS VISOKO
Samostalni inspektor
Elvedin Fišek