Informacija o socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica …

Informacija  

      o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i   

                         socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih

porodica na području općine Visoko za 2016. godinu

 

 

Programom rada za 2017.godinu Odsjeka za boračko- invalidsku zaštitu i raseljena lica planirana je izrada Informacije o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica.

Ova informacija daje prikaz podataka koji se odnose na aktivnosti u 2016. godini sa detaljnim prikazom stanja iz ove oblasti sa potrebnim konstatacijama i prijedlozima mjera za dalji rad i aktivnosti.

Boračko- invalidska zaštita, tačnije ostvarivanje prava branilaca i članova njihovih porodica regulisani su sljedećim propisima:

 

 • Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99),
 • Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica («Sl.novine FBiH», broj: 33/04, 56/05 i 70/07),
 • Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Sl.novine FBiH”, broj: 70/05, 61/06 i 9/10),
 • Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

(«Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/13 i1/14),

 • Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“Sl.novine FBiH”, broj: 82/09).

 

Djelovanje Odsjeka, pored gore navedenih zakona, zasniva se i na podzakonskim propisima kojima se uređuju pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite,  koje je donijela Vlada ZDK na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca (“Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/13 , 1/14 i 4/14):

 

 • Uredba o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica,
 • Uredba o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica,
 • Uredba o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica,
 • Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica,
 • Uredba o naknadi troškova dženaze /sahrane branilaca i članova njihovih porodica,
 • Uredba o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica,
 • Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.

 

Odsjek za boračko- invalidsku zaštitu i raseljena lica vrši upravne i stručne poslove utvrđene gore nabrojanim zakonima i drugim propisima koji se odnose na utvrđivanje i ostvarivanje prava i zaštite interesa branilaca iz proteklog odbrambeno oslobodilačkog rata- pripadnika jedinica Oružanih snaga i članova njihovih porodica: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca, dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, demobilisanih branilaca i članova uže porodice umrlih branilaca.

Prvenstveno se to odnosi na poslove u vezi sa regulisanjem socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, pitanja zdravstvene zaštite, medicinske rehabilitacije, stambenog zbrinjavanja, školovanja i stipendiranja i drugih pitanja u rješavanju socijalno – ekonomskih problema.

 

 

 

 

AKTIVNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU   PO  FEDERALNIM PROPISIMA

 

Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica uređuju se  uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava  ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, demobilisanih branilaca, kao i druga pitanja iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

U skladu sa navedenim zakonom ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, a članovi porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu ili uvećanu porodičnu invalidninu.

 

Prema službenoj evidenciji Odsjeka, na kraju prošle godine na evidenciji su  953 korisnika naknada koji prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ostvaruju pravo na ličnu i porodičnu invalidninu i to:

– ratni vojni invalidi- korisnici lične invalidnine: 491,

– porodice šehida i poginulih boraca i umrlih RVI- korisnici porodične invalidnine: 436,

– mirnodopski vojni invalidi iz II sv. rata- korisnici lične invalidnine: 14,

– porodice poginulih boraca iz II sv. rata i porodice umrlih mirnodopskih vojnih invalida- korisnici mirnodopske porodične invalidnine: 12.

 

 

U toku prošle godine, za korisnike lične invalidnine podneseno je osam zahtjeva po službenoj dužnosti, te su urađena rješenja o prestanku prava na ličnu invalidninu usljed smrti korisnika.

Također su podnesena  tri zahtjeva, od strane korisnika lične invalidnine, za ponovnu procjenu vojnog invaliditeta. U jednom slučaju donesen je zaključak o odbijanju zahtjeva, zbog nepostojanja uslova za pokretanje postupka. Dva zahtjeva sa kompletnim predmetima su dostavljena na Institut za medicinsko vještačenje radi ocjene invalidnosti od strane Ljekarske komisije za medicinsko vještačenje  u Zenici. Nakon provedenog postupka, predmeti su vraćeni sa novim nalazom Ljekarske komisije u kojima nije došlo do promjene stepena invaliditeta, te je Služba uradila rješenja o odbijanju zahtjeva.

Za 2 korisnika porodične invalidnine  urađen je prestanak prava   usljed  navršenih  25 godina života, a istim rješenjem je drugom članu nastavljeno navedeno pravo.  Za 8 korisnika doneseno je rješenje o prestanku prava zbog završetka ili prekida redovnog školovanja, a drugom članu je također istim rješenjem nastavljeno pravo na porodičnu invalidninu. Za 36 korisnika porodične invalidnine urađena su rješnja sa ograničenim rokom trajanja zbog školovanja djece.

U toku 2016.godine, po službenoj dužnosti doneseno je 9 rješenja o prestanku prava zbog smrti korisnika porodične invalidnine.

Sva rješenja kojima su priznata prava korisnicima na ličnu ili porodičnu invalidninu podliježu reviziji, odnosno dostavljaju se Kantonalnom ili Federalnom ministarstvu radi davanja saglasnosti na rješenja prvostepenog organa. Nakon date saglasnosti korisnicima se obračunava i isplaćuje naknada za ličnu ili porodičnu invalidninu, s tim da se utvrđeni novčani iznos iz rješenja usklađuje prema naredbama Federalnog ministarstva za pitanja boraca o primjeni iznosa za određivanje visine mjesečnih novčanih iznosa, jer dolazi do promjene koeficijenta – osnovice za obračun i isplatu.

Na osnovu naredbi i instrukcija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u ovom Odsjeku se svaki mjesec vrši obračun naknada za korisnike lične i porodične invalidnine, zatim ažuriranje baze podataka po određenim promjenama kod korisnika, a koje se tiču ostvarivanja prava po pravosnažnim rješenjima i trebovanje sredstava za isplatu invalidnina.

Navedeni poslovi su se obavljali putem internog programa na nivou Federacije BiH «Integralno-informacioni sistem boračko-invalidske zaštite FBiH – II SBiZ»

U protekloj godini u navedenom programu  vršeno je ažuriranje starih i instalacija novih programskih aplikacija uz stručnu podršku koordinatora za obračun invalidnina pri Kantonalnom ministarstvu za boračka pitanja.

Krajem godine  u saradnji sa kantonalnim i federalnim koorinatorima za obračun,  urađena je instalacija novog informacionog sistema ISVDV na kojem se sada radi obračun naknada za isplatu lične i porodične invalidnine.

Shodno Instrukciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Sarajevo, u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica se svakog mjeseca obavljaju sljedeće radnje koje su neophodne za izradu obračuna invalidnina:

 • unos izmjena u bazi podataka,
 • storniranje korisnika kojima je prestalo pravo ili uvođenje novih korisnika u pravo iz određenih razloga na osnovu pravosnažnih rješenja,
 • uvođenje administrativnih zabrana na invalidninu zbog odobrenih kredita kod mikrokreditnih fondacija,
 • uvođenje u isplatu pravnih nasljednika iza umrlog korisnika zbog zaostalih isplata nakon provedene ostavinske rasprave,
 • uvođenje pljenidbe na dio invalidnine zbog izvršenja sudskih rješenja po raznim osnovama
 • obračun invalidnina za korisnike naknada lične i porodične invalidnine.

 

Po završetku obračuna, isti se svakog mjeseca dostavlja u Kantonalno ministrastvo za boračka pitanja u elektronskoj i pisanoj formi.

Trebovanje sredstava za obračun invalidnina u 2016. godini urađeno je za svih 12 mjeseci u iznosu od 2.733.299,89 KM  po sljedećoj rekapitulaciji:

 

 

 

RB Pravo Broj korisnika Ukupan iznos u KM
1. Lična invalidnina RVI 491 974.118,63
2. Lična invalidnina

MVI i RVI II sv.rata

14 22.553,08
3. Porodična invalidnina

PŠ i PURVI

436 1.726.946,95
4. Porodična invalidnina

MVI I PU II sv.rata

12 9.681,23
UKUPNO 953 2.733.299,89 KM

 

U toku 2016. godine po raznim osnovama (sudska rješenja, administrativne zabrane i dr.) je izvršena obustava  na ličnu ili porodičnu invalidninu, u ukupnom iznosu od 93.641,50 KM.

Po potrebi, iz određenih razloga  se dostavljaju zahtjevi Federalnom ministarstvu za pitanja boraca za retroaktivnu isplatu zaostalih invalidnina.

Za ratne vojne invalide i porodice šehida i poginulih boraca izdato je, odnosno zamijenjeno, ukupno 10  legitimacija koje služe korisniku za dokazivanje statusa radi korištenja prava po važećim propisima.

Na osnovu člana 169. Zakona o upravnom postupku i člana 2. Pravilnika o načinu vođenja evidencije o ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca,  Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica je u 2016. godini zaprimio 2.351 zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu korisnika prava po osnovu boračko-invalidske zaštite. Svi zahtjevi su riješeni, odnosno uvjerenja su izdata podnosiocu zahtjeva u roku od jedan do dva dana.

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU

PO KANTONALNIM PROPISIMA

 

Podsticaj zapošljavanja pripadnika branilačke populacije

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u aprilu 2016.godine usvojila Programe podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije. Tim Programima utvrđeni su korisnici, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje branilačke populacije. U okviru Programa predviđene su dvije varijante za samozapošljavanje, odnosno varijanta a) i varijanta b), i jedna varijanta za zapošljavanje kod pravnog lica.

Cilj ovog projekta je dugoročno rješavanje pitanja egzistencije, kao i uspješnije te potpunije uključivanje u društvo, pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica, uz poboljšanje ukupne socio-ekonomske slike lokalnih zajednica i Zeničko-dobojskog kantona u cjelini.

Pravo na podsticaj utvrđen navedenim Programima, branioci ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno podnošenjem zahtjeva po raspisanom Javnom oglasu.

Podsticaji se mogu odobriti zainteresovanim pripadnicima branilačke populacije u svrhu podizanja novih, odnosno proširenja postojećih poljoprivrednih zasada, i to zasada: malina, kupina, borovnica, aronije, jagoda. Osim u ove svrhe, podsticaji se mogu odobriti i za druge, poslovnim planom obrazložene zahtjeve, (npr. zanatske i ugostiteljske usluge, proizvodnja mlijeka, uzgoj stoke i sl.), za koje se ocijeni da će biti profitabilni.

Sredstva podsticaja namijenjena su za isplatu dijela troškova i naknada vezanih za pokretanje predloženih poslovnih aktivnosti pripadnika branilačke populacije koje zadovoljavaju kriterije propisane Programom, odnosno javnim pozivom. Visina iznosa predviđenog za dodjelu poticajnih sredstava po varijanti a)  je  3.000,00 KM, a po varijanti b) je 7.000,00 KM. Za zapošljavanje kod pravnog lica iznos predviđen za dodjelu poticajnih sredstava privrednom subjektu za svakog novog zaposlenika je 6.000,00 KM za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, i 7.200,00 KM za osobe sa VSS.

Sredstva za ovu namjenu su osigurana u Budžetu ZDK za 2016.godinu na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja..

Na osnovu navedenog, Ministarstvo za boračka pitanja je raspisalo Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja i zapošljavanja pripadnika branilačke populacije. Javni poziv je trajao od 18.04. 2016. do 13.05.2016.godine.

Za vrijeme trajanja Javnog poziva Ministarstvo za boračka pitanja ZDK je organizovalo prezentaciju Programa zapošljavanja i Programa samozapošljavanja, gdje su bili prisutni zainteresovani kandidati, predstavnici boračkih organizacija, predstavnici nadležnih službi, kao i mediji.

U  postupku procedure Javnog oglasa, Služba je zaprimila 19 prijava za samozapošljavanje i 4 prijave za zapošljavanje.

U skladu sa Instrukcijom o provođenju Progama podsticaja samozapošljavanja i zapošljavanja  pripadnika branilačke populacije koju je donijelo Ministarstvo za boračka pitanja, Služba je formirala komisiju za provođenje postupka, u sastavu od tri člana. Komisija je utvrdila administrativne usklađenosti prijava, izvršila terenski uviđaj i procjenila raspoloživost potencijalnih resursa za bavljenje željenim poslom, te o istom sačinila zapisnik i fotografije.

Nakon obavljenih terenskih uviđaja općinska komisija je sačinila listu uspješnih kandidata. Na listi kandidata za samozapošljavanje bilo je 19 kandidata, od čega su 4 kandidata aplicirala za varijantu a) i 15 kandidata koji su aplicirali za varijantu b), odnosno 4 kandidata za zapošljavanje, te istu dostavila Ministarstvu za boračka pitanja na dalju proceduru.

Za zapošljavanje kod pravnog lica Ministarstvo je u julu 2016. godine dostavilo Odluku o odobravanju isplate sredstava u iznosu od 26.400,00 KM za 4 korisnika, od čega su 2 korisnika sa VSS i 2 korisnika sa  SSS. Ministarstvo je u avgustu 2016. godine uplatilo cjelokupan iznos za ovaj podsticaj na račun Općine Visoko. Navedena sredstva  se isplaćuju  poslodavcu mjesečno u periodu od 2 godine nakon zaključivanja ugovora o radu.

U skladu sa Programom podsticaja zapošljavanja i Instrukcijom o provedbi Programa, aplikanti su dostavili zaključene ugovore o radu. Nakon dostavljanja ugovora Služba ima obavezu provjeriti vrijeme trajanja istih, te kontinuirano pratiti izvršenje ugovora i mjesečno zaprimati specifikacije plata ovjerene u Poreskoj upravi Federacije BiH, platne liste za platu sufinansirane osobe i uplatnice za isplate plate nakon čega Služba zaključkom uplaćuje poslodavcu mjesečni iznos podsticaja od 250,00 KM sa lica sa SSS, odnosno 300,00 KM za lica sa VSS.

Ministarstvo je u septembru 2016. godine dostavilo Odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava u iznosu od 98.000,00 KM za podsticaj samozapošljavanja – varijanta b) za 14 pripadnika branilačke populacije sa područja općine Visoko. Navedeni iznos sredstava Ministarstvo je uplatilo u oktobru 2016. godine na račun Općine Visoko, nakon čega je Služba zaključcima sredstva uplatila na račune krajnjih korisnika.

Za 3 aplikanta varijante a) Ministarstvo je odobrilo i isplatilo 9.000,00 KM u svrhu poticaja samozapošljavanja.

Po okončanju isplate za sve gore navedene namjene Služba dostavlja pravdanje sredstava, sa dokazima o namjenskom utrošku, Ministarstvu za boračka pitanja ZDK.

 

Stipendije za studente – branioce i članove njihovih porodica

 

U skladu sa Uredbom o stipendiranju i Instrukcijom o provođenju konkursne procedure za dodjelu stipendije,  u 2016. godini nastavili su se poslovi na provođenju konkursne procedure za dodjelu stipendija studentima braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2015/2016 godinu.

Ministarstvo za boračka pitanja je 01.03.2016. godine dostavilo spisak kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za 161 korisnika u studijskoj 2015/2016 godini, od 277 kandidata sa preliminarne liste. Visina odobrenih sredstava po navedenoj listi za Općinu Visoko iznosila je 177.600,00 KM. Nakon objave konačnog spiska, Služba je pristupila donošenju rješenja o dodjeli stipendija i odbijanju zahtjeva, tako da je donoseno 161 rješenje o dodjeli stipendije i 116 rješenja o odbijanju zahtjeva. Na rješenja o odbijanju zahtjeva uloženo je 9 žalbi, koje je Služba proslijedila Ministarstvu za boračka pitanja ZDK na rješavanje. Nakon provedenog žalbenog postupka, ni jedna žalba nije uvažena, te je broj kandidata na konačnoj listi ostao nepromijenjen.

U avgustu 2016. godine Ministarstvo za boračka pitanja je uplatom prve rate u iznosu od 22.200,00 KM započelo sa isplatom stipendije za studijsku 2015/2016 godinu. Isplata stipendije se vrši u 8 jednakih mjesečnih rata od po 100,00 KM za studente prve godine, odnosno 150,00 KM za studente ostalih godina, a do kraja 2016. godine uplaćeno je 5 rata stipendije za navedenu studijsku godinu.Preostale 3 rate su isplaćene u 2017.godini.

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa na visokoškolskim ustanovama), u novembru 2016.godine je objavljen Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016/2017 godinu, koji je trajao 20 dana (od 07.11.do 28.11.2016.g). Na isti se prijavilo 249 kandidata , u sljedećoj tabeli dat je pregled podnesenih zahtjeva po godinama studija i po kategorijama branilačke populacije:

 

Podneseni zahtjevi za stipendije u studijskoj 2016/2017. godini po godinama studija
Godina studija – do Bolonje Godina studija – Bolonja Godina studija van BiH

 

 

Ukupno

I ciklus II ciklus
I II III IV V VI I II III IV V VI I II I II III IV i više
76 56 59 17 1 1 21 18 249

 

 

Podneseni zahtjevi za stipendije u studijskoj 2016/2017. godini po boračkim kategorijama
 

Kategorija branilačke populacije

DNRP RVI DB DŠPB DURVI DU

DB

DDNRP DRVI 70% – 100% DRVI 20% -60% DDB Ukupno
po rj. do 35. g. po rj. do 30.     g. po rj. do 30. g.
14

 

1 19 1 7 15 192 249

 

U ovom Odsjeku je sačinjena Preliminarna lista  sa 218 kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene Konkursom i 31 kandidatom koji ne ispunjava uslove, te je dostavljena  Ministarstvu za boračka pitanja na dalju proceduru.

U skladu sa tačkom 3. stav 3) Instrukcije o provođenju konkursne procedure za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016/2017 godinu Služba je pribavila podatke o dodjeli stipendija drugih davalaca, te je na osnovu pribavljenih podataka sačinila konačnu listu kandidata sa 215 kandidata koji ispunjavaju uslove i 34 kandidata koja ne ispunjavaju uslove Konkursa.

Tokom 2017. godine se u skladu sa hodogramom aktivnosti nastavila dalja procedura nakon dostavljanja Odluke o broju studenata kojima je dodijeljena stipendija iz  Ministarstva za boračka pitanja ZDK. Stipendija je odobrena za 151 kandidata u ukupnom iznosu 164.400,00 KM.

 

 

Prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica

 

U skladu sa Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja, branioci ostvaruju pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

 

Za školsku 2016/2017 godinu, raspisan je  Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca u trajanju od dvadeset dana (od 04.07. do 25.07.2016. godine), kojim su zainteresovani kandidati obaviješteni o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći. Na isti je podnesen 451 zahtjev za dodjelu novčane pomoći.  Od toga je:

 

 • 13 zahtjeva odbijeno iz razloga ne ispunjavanja uslova predviđenih Uredbom,
 • 438 zahtjeva izbodovano,
 • sačinjena je preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći,
 • sačinjena konačna lista o dodjeli sredstava za 438 kandidata,

 

 

PODNESENI ZAHTJEVI  ZA NABAVKU UDŽBENIKA PO   BORAČKIM KATEGORIJAMA

 

DJECA
DNRP URVI RVI UDB DB UKUPNO
1 1 32 41 376 451

 

 

Procedura bodovanja kandidata po podnesenim zahtjevima izvršena je prema sljedećim kriterijima:

 1. a) ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
 2. b) socijalno-ekonomska situacija;
 3. c) učešće u Oružanim snagama;

sa izuzetkom kandidata djece poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djece umrlih ratnih vojnih invalida i djece umrlih demobilisanih branilaca, koji imaju prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći.

Odluku o izboru kandidata za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca sa područja općine Visoko donijelo je Ministarstvo za boračka pitanja  za 438 učenika, odnosno za sve kandidate koji ispunjavaju uslove Konkursa. Za navdene namjene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 58.600,00 KM.

Novčana pomoć za učenike osnovnih škola je odobrena u visini 100,00 KM, a za učenike srednjih škola 150,00 KM. Sredstva za navedenu namjenu uplaćena su prije početka nastave u školskoj 2016/2017 godini. Nakon zaprimljene obavijesti o izvršenoj uplati sredstava, Odsjek je sačinio zaključak o isplati sa spiskovima korisnika i tekućim računima razvrstanim po bankama .

 

Po okončanju isplate sredstva  se pravdaju Ministarstvu za boračka pitanja ZDK.

 

Medicinska rehabilitacija

 

Uredbom o medicinskoj rehabilitaciji u banjsko klimatskim lječilištima branilaca i članova njihovih porodica  utvrđeni su uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju.

Za ovu namjenu je u prošloj godini podneseno 37 zahtjeva. Podneseni zahtjevi su obrađeni i proslijeđeni ljekarskoj komisiji formiranoj pri Ministarstvu za boračka pitanja ZDK koja je vršila vještačenje po svakom zahtjevu pojedinačno.

Na prijedlog komisije Ministarstvo dostavlja odluke i obavijest na osnovu koje Odsjek donosi rješenje o odbijanju ili odobravanju medicinske rehabilitacije u RC “Reumal”Fojnica ili RC “Akvaterm” Olovo. Za 15  pripadnika branilačke populacije odobreno je liječenje u RC “Akvaterm” Olovo.

Na osnovu Odluke Ministarstva za boračka pitanja urađeno je 12 rješenja o odbijanju     zahtjeva uz obrazloženje ljekarske komisije, a 10 zahtjeva je ljekarska komisija razmatrala je u martu 2017.godine.

 

Novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje

 

Uredbom o rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica i Instrukcijom o primjeni Uredbe definisani su uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za rješavanje stambenog pitanja.

U skladu sa članom 20. Uredbe u toku prošle godine podnesen je jedan zahtjev korisnice porodične invalidnine koji je zahtijevao hitno rješavanje stambenog pitanja. Služba je obrađen zahtjev, sa prijedlogom, dostavila Ministarstvu na dalju proceduru. Po okončanju postupka isti je riješen zaključkom Vlade ZDK kojim su odobrena sredstva za kupovinu stambenog objekta u iznosu od 19.000,00 KM, a navedena sredstva su isplaćena u januaru 2017.godine.

Shodno Uredbi o pomoći u rješavanju stambenog pitanja, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK objavilo je Javni oglas za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja. Javni oglas je bio otvoren u periodu od 28.03.2016. do 27.04.2016. godine. Ovim Oglasom su obaviješteni branioci i članovi njihovih porodica o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u svrhu:

 

 1. izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja,
 2. kupovine individulanog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2015. i 2016. godini,
 3. prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida,
 4. sufinansiranja dozvola za gradnju i sufinansiranje legalizacije stambenog objekta.

 

U skladu sa članom 13. Uredbe i Instrukcije o primjeni Uredbe Općinska služba je  imenovala Komisiju za rješavanje stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Zadatak Komisije bio je da razmotri podnesene zahtjeve, izvrši uvid u priloženu dokumentaciju i u stanje objekta na licu mjesta, sačini zapisnik o utvrđenom stanju objekta i fotografije, te utvrdi listu prvenstva za odobravanje sredstava podnosiocima zahtjeva i sa prijedlogom proslijedi Ministarstvu na dalje rješavanje.

Na navedeni Oglas pristigao je 161 zahtjev. Po zatvaranju Oglasa Komisija je razmotrila sve podnesene prijave i terenskim obilaskom utvrdila stanje objekata za koje su aplicirali. Općinska komisija sačinila je listu prvenstva sa 99 kandidata, koji su ispunili uslove iz Oglasa i 62 kandidata čiji zahtjevi nisu ispunjavali predviđene uslove. Kompletni predmeti sa Listom prvenstva su dostavljeni Ministarstvu na dalju proceduru. U sklopu planiranih aktivnosti, komisija Ministarstva je sa predstavnikom iz Službe izvršila dodatne obilaske i snimanje stanja na terenu kod pet podnosioca zahtjeva.

Na osnovu dostavljene Obavijesti o odbijanju zahtjeva Ministarstva za boračka pitanja, Služba je u skladu sa članom 18. Uredbe donijela rješenja o odbijanju zahtjeva za 126 kandidata, od kojih su 34 kandidata uložila žalbe. U procesu rješavanja po žalbi Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, kao drugostepeni organ, je odbilo 33 žalbe, dok je 1 žalba uvažena . Po 36 zahtjeva odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 176.206,00 KM. Početkom 2017.godine navedeni iznos je u cjelosti isplaćen, a sredstva u iznosu 5.000,00 KM po uvaženoj žalbi do sada nisu isplaćena.

 

Podneseni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje po kategorijama i način u rješavanja za 2016. godinu

Svrha Branilačka kategorija
PŠPB RVI DB PURVI PUDB UKUPNO
Izgradnja stambenog objekta 8 9 68 2 87
Kupovina stana ili stambenog objekta 4 4 8
Prilagođavanje posebnim potrebama RVI -1 1
Sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju 18 18
Sufinansiranje legalizacije stambenog objekta 9 36 2 47
UKUPNO: 12 19 126 4 161

 

                                                       

                                                        Zdravstvena zaštita

 

Branioci i članovi njihovih porodica koji pravo na zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.novineFBiH”, broj:46/10 i 75/13) i Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine FBiH”, broj:70/08 i 48/11) po osnovu radnog odnosa, nezaposlenosti, po osnovu prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja ili po drugom osnovu, pravo na zdravstveno osiguranje mogu ostvariti po osnovu Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite ( “Sl.novine ZDK”, broj 4/14).

U toku 2016. godine pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica («Sl.novine ZE-DO kantona,br.4/15) je ostvarilo 13  pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica, a izvršena je jedna odjava iz razloga sticanja prava na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

U sklopu ovih aktivnosti, ostvaruje se saradnja i sa poslovnicom Zavoda zdravstvenog osiguranja i Poreskom upravom , ispostavom u Visokom prilikom novih prijava, odnosno odjava osiguranika koji su ostvarili prava po nekom drugom osnovu.

 

Liječenje i nabavka lijekova

 

Na osnovu Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite (“Službene novine ZDK”, broj: 7/13 i 4/15) zaprimljeno je 284 zahtjeva za novčanu pomoć zbog liječenja i kupovine lijekova braniocima i članovima njihovih porodica. Pozitivno je riješeno 262 zahtjeva, a odbijena su 22 zahtjeva.

U Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica vrši se obrada zahtjeva, utvrđuje se   kompletnost dokumentacije, sačinjava izvještaj o socijalno-ekonomskoj situaciji, te predlaže visina novčane pomoći i kompletirani predmeti se prosljeđuju Ministarstvu za boračka pitanja.

Nakon odluke i saglasnosti Ministarstva, Odsjek donosi rješenja o dodjeli sredstava ili odbijanju zahtjeva..

U svrhu pomoći  za liječenje i kupovinu lijekova pripadnicima branilačke populacije u 2016.godini Ministrastvo je svojom Odlukom odobrilo za 262 korisnika sredstva u ukupnom iznosu od 92.250,00 KM, koji je u cjelosti isplaćen iz Budžeta ZDK. Po zaprimljenoj Obavijesti o uplati sredstava iz Ministarstva, Odsjek je sačinio zaključke o isplati krajnim korisnicima.

 

Nabavka ortopedskog pomagala i njihova opravka

 

U skladu sa Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite (“Službene novine ZDK”, broj: 7/13 i 4/15) branioci i članovi njihovih porodica ostvaruju pravo na novčanu pomoć za nabavku odgovarajućih proteza ili ortopedskih pomagala, ukoliko se iste ne mogu ostvariti po osnovu zdravstvenog osiguranja, preporučenih od strane nadležnog ljekara. Po ovom pravu zaprimljena su 4 zahtjeva, od kojih su 3 pozitivno riješena, a jedan zahtjev je odbijen. Procedura ostvarivanja ovog prava je ista kao i kod ostvarivanja prava na pomoć u liječenju i nabavci lijekova. Za ovu namjenu isplaćen je iznos od 1.740,00 KM.

 

 

Vanredna novčana pomoć zbog teške socijalno – ekonomske situacije

 

Na osnovu Uredbe o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji zaprimljen je 371 zahtjev. Postupak obrade zahtjeva obuhvata razmatranje kompletnosti podnesene dokumentacije, te davanja prijedloga visine novčane pomoći u skladu sa priloženim dokazima o postojanju vanrednih okolnosti i izrada izvještaja o socio-ekonomskoj situaciji za svakog podnosioca zahtjeva.

Obrađeni predmeti se upućuju u Ministarstvo za boračka pitanja koje odlukom i saglasnošću odobrava novčanu pomoć za  pripadnike branilačke populacije zbog postojanja neke vanredne okolnosti ili odbija iste. Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica je u skladu sa Zakonom o upravom postupku i Uredbom, sačinio 301 rješenje o odobravanju novčane pomoći zbog teške socijalno-ekonomske situacije, a 7 rješenja o odbijanju zahtjeva zbog neispunjavanja uslova predviđenih navedenom Uredbom.

Za ovaj vid pomoći Ministarstvo za boračka pitanja ZDK za 2016. godinu iz Budžeta kantona izdvojilo je iznos od 86.200,00 KM. Do kraja 2016.godine je isplaćeno 80.800,00 KM  , a ostatak u iznosu od 5.400,00 KM u 2017.godini . Po zaprimljenoj obavijesti o uplati sredstava od strane Ministrarstva za boračka pitanja, Služba radi zaključke o isplati krajnjim korisnicima, te pravdanje sredstava dostavlja Ministarstvu za boračka pitanja.

.

 

Pomoć u slučaju smrti

 

Za pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica («Sl.novine ZDK », 4/14) podneseno je 98 zahtjeva. Pozitivno su riješena 82 zahtjeva i urađena su rješenja o odobravanju sredstava, a 16 zahtjeva je odbijeno zbog neispunjavanja uslova navedene Uredbe.

Postupak  obrade zahtjeva podrazumijeva utvrđivanje kompletnosti dokumentacije, donošenje rješenja o odobravanju novčane pomoći za naknadu troškova dženaze/sahrane, te prosljeđivanje pravosnažnih rješenja u Ministarstvo. Nakon dostavljanju obavijesti o izvršenoj uplati sredstava u Odsjeku se radi zaključak za isplatu sredstava, a sredstva se pravdaju po istoj proceduri kao i za prethodne vidove pomoći Ministarstvu. U skladu sa navedenom Uredbom, iznos odobrenih sredstava je u slučaju smrti direktnog učesnika u OS u visini jedne prosječne neto plaće isplaćene u FBiH za prethodnu godinu, a u slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog branioca u iznosu jedne polovine prosječne neto plaće. Za ovaj vid pomoći je isplaćeno 64.789,50 KM.

.

    

           PODRŠKA AKTIVNOSTIMA PRIPADNICIMA BORAČKE POPULACIJE

                                       IZ BUDŽETA OPĆINE VISOKO

 

 

U skladu sa Kriterijima o odobravanju novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica koje donosi Općinka načelnica , u toku 2016.godine u Odsjeku su se zaprimali zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje i tešku socijalno-ekonomsku situaciju.Visina odobrene pomoći u pojedinačnim iznosima od 50,00 do 200,00 KM je uslovljena socijalno-ekonomskom situacijom podnosioca zahtjeva i iskazanim troškovima liječenja.

Za tu  namjenu podneseno je 49 zahtjeva. Za 35 zahtjeva urađeni su zaključci o isplati sredstava u ukupnom iznosu 2.300,00 KM, a 14  je odbijeno jer nisu ispunjavali predviđene uslove.

 

Iz Općinskog Budžeta u 2016. godini za rad i podršku aktivnostima boračkim organizacijama: Udruženje ratnih vojnih invalida “Visoko 92”, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca “Visoko 92”, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko i Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Visoko je uplaćeno 60.000,00 KM.

Za ostale potrebe branilaca i članova njihovih porodica iz Budžeta Općine u 2016.godini su izdvojena sredstva u sljedeće namjene:

Organizacija RVI „Visoko 92“:

– finansijska pomoć za prisustvo obilježavanju Dana RVI ZDK i učešće u sportskim igrama RVI FBiH…………………………………………………………………………………………………500,00 KM

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca“Visoko 92“:

– finansijska pomoć u obrazovanju za 50 studenta djece poginulih boraca…….…………2.500,00 KM

– finansijska pomoć za ozvučenje povodom obilježavanja Dana šehida …………………..50,00 KM

Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko:

– finansijska podrška UDNRP Visoko za obilježavanje Dana zlatnih ljiljana……………500,00 KM

Pomoć pri održavanju i čišćenju spomen česmi u vangradskim MZ (Arnautovići, Buci, Dobrinje, Gračanice, Kološići, Kula Banjer, Poriječani, Podvinci, Radovlje, Moštre, T. Polje i Vratnica)………………………………………………………………………………………..6.000,00 KM

 

Iz Općinskog Budžeta u 2016. godini za rad i podršku aktivnostima boračkim organizacijama: Udruženje ratnih vojnih invalida “Visoko 92”, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca “Visoko 92”, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko i Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Visoko je uplaćeno 60.000,00 KM.

Navedena udruženja početkom naredne godine dostavljaju ovoj Službi Izvještaj o radu za proteklu godinu i Plan aktivnosti sa finansijskim planom za narednu godinu.

Prilikom obavljanja svojih aktivnosti ovaj Odsjek ostvaruje značajnu saradnju sa federalnim i kantonalnim nadležnim ministarstvima, udruženjima pripadnika branilačke populacije, javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i medicinske rehabilitacije, Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja branilaca i drugim organima.

Odsjek po potrebi održava sastanke sa Koordinacionim odborom boračkih organizacija zbog aktuelne problematike i pronalaženja mogućnosti za brža, efikasnija i jednostavnija rješenja prilikom ostvarivanja određenih prava (npr. penzionisanje RVI, pomoć u pronalaženju najpovoljnih rješenja oko rješavanja stambenog pitanja i dr.), obilježavanja značajnih datuma općine Visoko, usaglašavanja i ažuriranja evidencija koje se vode u ovom Odsjeku i u organizacijama itd. Zajedno sa predstavnicima Koordinacionog odbora boračkih organizacija radimo na obradi zahtjeva koji su uredbama predviđeni da se rješavaju komisijski, kao i pripremu informacija za Općinsko vijeće i druge aktivnosti.

Prilikom provođenja konkursnih procedura koje objavljuje Ministarstvo za boračka pitanja, predstavnici istog u Odsjeku vrše nadzor nad  provođenjem konkursne procedure, a zbog javnosti i transparentnosti konkurse, preliminarne i konačne liste  objavljujemo na zvaničnoj web stranici Općine Visoko.

.

Na samom kraju ove informacije, data je tabela u kojoj smo prikazali rekapitulaciju sredstava koja su isplaćena putem ovog Odsjeka iz sredstava federalnog, kanatonalnog i općinskog Budžeta na lične račune korisnika .

 

Redni broj Svrha Novčani iznosi iz Budžeta
Federalni Kantonalni Općinski
1. Porodična invalidnina 1.736.628,18 // //
2. Lična invalidnina 996.671,71 // //
3. Vanredna novčana pomoć // 80.800,00 //
4. Pomoć u liječenju // 92.250,00 //
5 Nabavka ortopedskog pomagala // 1.740,00 //
6. Naknada troškova dženaze // 64.789.50 //
7. Stipendije // 110.000,00 //
8. Pomoć za nabavku udžbenika // 58.600,00 //
9. Stambeno zbrinjavanje // 19.000,00 //
10. Samozapošljavanje i zapošljavanje // 124.400,00 //
11. Jednokratna novčana pomoć // // 2.300,00
12. Održavanje spomen česmi // // 6.000,00
13. Ostali vidovi pomoći // // 3.550,00
14. Transfer za boračka udruženja // // 60.000,00
UKUPNO 2.733299,89 551.579,50 71850,00
3.356.729,39

 

PRIJEDLOZI MJERA:

 

Obzirom da Odsjek raspolaže evidencijama o korisnicima prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite, kao i podacima iz  jedinstvenog  informacionog  sistema  ISVDV  koji omogućava sagledavanje stanja u ovoj oblasti, podaci iz ove Informacije daju mogućnost sagledavanja stanja u kojem se nalazi branilačka populacija.

 

U cilju stvaranja uslova za poboljšanje statusne pozicije branilaca i članova njihovih porodica, potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

 

1.Imajući u vidu težak položaj i socijalno ekonomski status velikog broja branilaca, potrebno je nastaviti unapređivati aktivnosti na ostvarivanju prava i dodjeli novčane pomoći za potrebe stipendiranja i školovanja djece branilaca, stambeno zbrinjavanje , zdravstvo i pomoć za liječenje, pomoć za smrtne slučajeve, itd.

 

 1. Planirana budžetska sredstva na svim nivoima vlasti trebaju pratiti potrebe i prava branilaca i članova njihovih porodica utvrđena zakonima i podzakonskim aktima, posebno u slučajevima hitnog izdvajanja za stambeno zbrinjavanje (posljedice prirodnih nepogoda), pomoći za liječenje van granica FBiH i pomoći za smrtne slučajeve, jer je jasno da ostvareno pravo na određeni vid pomoći ne može biti osnov trajnog podmirenja osnovnih životnih potreba.

 

 1. U cilju dosljednosti provedbe Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica upućujemo sugestiju svim pravnim subjektima da prilikom zapošljavanja trebaju dati prioritet pripadnicima branilačke populacije.

 

 1. U saradnji sa boračkim organizacijama Općine Visoko, Služba će kontinuirano razmatrati najznačajnije problem u vezi statusa branilaca i načina rješavanja istih , te putem ovlaštenih predstavnika viših nivoa vlasti  tražiti izmjene određenih podzakonskih akata, što smo i do sada radili.

 

5.U kontaktima sa Federalnim i Kantonalnim ministarstvima za pitanja boraca nastojati ostvariti najviši stepen saradnje i koordinacije u cilju  izvršavanja aktivnosti iz oblasti boračko- invalidske zaštite. Kroz ovu saradnju, Odsjek će iz djelokruga poslova u koji spadaju određena pitanja od interesa za branilačku populaciju , povećavati stepen ostvarivanja prava i zadovoljenja potreba branilaca i članova njihovih porodica, posebno u oblasti zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja .

 

 

 

 

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ahmetović