In Memoriam: Salko Oruč – Predsjednik Narodnog odbora Općine Visoko od 1955. do 1960.

KRATKA BIOGRAFIJA:

Salko Oruč, sin Esada i Ehlimane (Alagić), rođen je 04.11.1926. godine u Visokom. Osnovnu školu i Državnu realnu gimnaziju pohađao je u Visokom.

Okupacija ga je 1941. godine zatekla u školskim klupama. Od 1942. godine bio je učesnik Narodno-oslobodilačkog pokreta kao aktivan i istaknut član omladinske organizacije Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ).

Od 1943. godine bio je prvi sekretar obnovljenog skojevskog aktiva u Visokom. Bio je član Okružnog komiteta SKOJ-a u Sarajevu te uključen u rad Glavnog štaba za izgradnju pruge B. Šamac – Sarajevo.

Godine 1950. vraća se u rodno Visoko i vrši funkciju sekretara Općinskog komiteta KPJ. U periodu od proljeća 1951. do ljeta 1952. godine obnašao je funkciju predsjednika Sreskog narodnog odbora Visoko.

Funkciju predsjednika Narodnog odbora Općine Visoko obavljao je  u periodu od septembra 1955. do novembra 1960. godine.

Iako je obnašao funkcije na visokim pozicijama u strukturama republičke vlasti, često je boravio u Visokom i pomagao u rješavanju zajedničkih pitanja općine Visoko.

U svom dugom i plodnom radnom vijeku obnašao je mnoge izuzetno važne funkcije. Između ostalog, bio je predsjednik Privredne komore BiH, potpredsjednik Vlade SR BiH (od 1974. do 1982. godine), potpredjsednik Izvršnog vijeća Skupštine SR BiH i predsjednik Skupštine SR BiH.

Bio je član Predsjedništva SR BiH do oktobra 1988. godine, kada je penzionisan.

Živio je u Sarajevu, gdje je i preminuo 26. 1. 2018. godine.