Imenovanje prinudnog upravitelja u stambenim zgradama

OBAVIJEST STANARIMA: IMENOVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA U STAMBENIM ZGRADAMA

Ovim putem obavještavaju se etažni vlasnici u stambenim zgradama koji nisu u zakonskom roku izabrali upravitelja, da je Općina Visoko u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 4/16), pokrenula aktivnosti na imenovanju prinudnog upravitelja na period dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja. Nakon imenovanja prinudnog upravitelja, isti će pristupiti potpisivanju ugovora sa predstavnicima etažnih vlasnika.

Shodno naprijed navedenom, etažni vlasnici u stambenim zgradama u kojima nije imenovan upravitelj, imaju obavezu da u roku od 15 dana od dana ove obavijesti izaberu predstavnika etažnih vlasnika.

Ukoliko ne izvrše izbor u datom roku, Općina Visoko će imenovati prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u skladu sa navedenim Zakonom, a sa liste kandidata koja će se utvrditi putem provođenja Javnog poziva za obavljanje ovih poslova.

 

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE, GEODETSKE

      POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA