I put u pakao (Džehennem) popločan je dobrim namjerama

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prije nastupa Sudnjeg dana predstoje godine obmana. U tim godinama lažov će se smatrati iskrenim, iskreni će se tjerati u laž, povjerljiv će se smatrati izdajicom, povjerenje će biti ukazano onome ko će ga pronevjeriti, i tada će progovoriti ruvejbide.'”Kada su ga upitali: “A ko su ruvejbide, o Allahov Poslaniče?”, odgovori je: “To je čovjek glupak, bezumnik, koji govori o onome što se tiče svih ljudi!” – Predaju su zabilježili Ibn Madže (4036), Ahmed (7912), Hakim (8439) i drugi i hadis je dobar ili vjerodostojan. ( HFZ. MR. AMIR SMAJIĆ, PROF)

Kroz ljudsku historiju su ideologije i religijske dogme nanijele nesagledive posljedice čovječanstvu, a isti trend vidimo i danas s malom ili nikakvom vjerovatnoćom da se u skorije vrijeme popravi bilo šta po tom osnovu.
Danas i ovdje nema razlike između MISLITI i ZNATI. Velika je razlika između onih što „misle da znaju“ i onih čije znanje je utemeljeno u kvalifikacijskim, iskustvenim kompetencijama.
Za posljedicu imamo da instinske vrijednosti i dobronamjernost kao društveno ishodište budu pregaženi bahatim, sebičnim, umišljenim namtanjem DOBRA onih koji svijet mjere aršinom vlastitog MIŠLJENJA.
OBJEKTIVNO dobro postaje žirtvom ljudi koji jednostavno misle da znaju, logikom narodne mudre; vidila žaba da se konji kuju pa i ona digla nogu.

Islamska kultura o ovakvoj vrsti ljudi govori kroz Kur’ani Kerim i praksu Muhammed, a.s. Jedne prilike Vjerovjesnik je rekao ashabima: ”Najviše čega se za vas bojim jeste mali širk”, a ashabi ga upitaše: ”A šta je to mali širk, Allahov Poslaniče?” On odgovori: “Licemjerstvo, pretvaranje jer  Allah će na Sudnjem danu, kada bude nagrađivao Svoje robove, reći licemjerima, onima koji su se pretvarali: ‘Idite kod onih radi kojih ste se na dunjaluku prikazivali u svojim djelima i vidite hoće li vas oni nagraditi?“
Prva trojica ljudi s kojima će se potpaliti vatra na Sudnjem Danu jesu šehid, onaj koji je podučavao Kur’anu i darežljiv čovjek. Zašto? Samo zbog neispravnog nijjeta ili pretvaranja, licemjerstva u djelima.“
Izvor akos.ba: „Prvi sa kojim će se potpaliti vatra na Sudnjem Danu je čovjek koji pogine kao šehid! Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane:

„Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radi sa njima“?Tada će čovjek reći: „Borio sam se radi tebe dok nisam ubijen“!Tada će mu Uzvišeni reći: „Lažeš, borio si se da bi bilo rečeno kako si hrabar i rečeno je“!Zatim će biti vučen licem po tlu i strovaljen u Džehennem.

Drugi čovjek je onaj koji je učio nauku, podučavao druge i učio Kur’an. Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radio sa njima“? On će reći: „Allahu moj, učio sam nauku u Tvoje ime i podučavao sam druge Kur’anu u Tvoje ime“! Allah Uzvišeni će reći: „Lažeš, učio si da bi bilo rečeno da si učenjak, pa zar to nije rečeno! I učio si Kur’an da bi bilo rečeno da si učač, pa zar to već nije rečeno“. Zatim će biti vučen licem po tlu i strovaljen u Džehennem.

Treći je čovjek kome je Allah dao prostranstvo i darovao mu veliki imetak-on je djelio kako je htio. Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radio sa njima“? On će reći: „Moj Gospodaru, nisam ostavio nijedno mjesto na kojem Ti voliš da bude udjeljeno, a da nisam udjelio radi Tebe“. Uzvišeni će reći: „Lažeš, dijelio si da bi se govorilo da si plemenit pa je rečeno“.

Poslanikove su riječi: „Ovom trojicom će biti potpaljena džehennemska vatra na Sudnjem Danu“.

Vjernik stalno mora preispitivati svoju namjeru za činjenje dobrih djela i truditi se da mu je glavni nijjet ispravan i da bude preovladavajući u svakom djelu. Nagrada za trud zavisi od odnosa između glavnog i sporednih nijjeta.

Liječenje rijaluka – pokušati sasjeći u korjenu taj osjećaj da vjernik suzbija slast pohvale od strane ljudi, želju za popularnosti i pohlepu za dunjalučkim koristima. Vjernik se uvijek podsjeća na čuvanje vrijednosti učinjenog dobrog djela. Rijaluk dugoročno šteti jer njegovim prisustvom se gube sevapi dobrih djela.

Praktičan savjet – sakrivaj dobra djela od ljudi i zaboravi da si ih učinio. To nije uvijek lahko ali se treba učiti i u praksi provoditi.

Allah Milostivi u Kur'anu kaže: “One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.” (El-Kehf, 30).“

***

Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista, Allah neće uzeti znanje od ljudi tako što će ga uzdignuti od njih, nego će uzeti znanje uzimajući učene ljude, sve dok ne ostane učenjaka. Tada će ljudi za predvodnike uzeti neznalice koji će biti pitani, pa će odgovarati, bez znanja, i otići tako u zabludu odvodeći i druge sa sobom.”(Bilježe ga Buhari, 100, i Muslim, 2673)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko bude učio znanje – sa kojim se traži Allahovo, dželle šanuhu, lice – ne učeći ga osim da bi stekao neku dunjalučku korist, neće osjetiti miris Dženneta na Sudnjem danu.” Hadis su zabilježili Ahmed (8457), Ebu Davud (3664), Ibn Madže (252) i drugi, i hadis je vjerodostojan, kao što kaže Hakim, rahimehullah, u El-Mustedreku (1/271).

Uzvišeni, dželle šanuhu, odlikovao je učene nad neznalicama, oni nisu i nikada ne mogu biti isti: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!'” (Prijevod značenja, Ez-Zumer, 9) 

Razmislite o veoma poučnim riječima Halila b. Ahmeda, rahimehullah, koji je rekao: “Četiri su vrste ljudi: čovjek koji zna, i zna da zna – to je učenjak i njega slijedite i pitajte; čovjek koji ne zna, i zna da ne zna – to je neznalica pa ga podučite; čovjek koji zna, a ne zna da zna – to je razuman čovjek pa ga napomenite; i čovjek koji ne zna, i ne zna da ne zna – to je budala pa ga se klonite.” (Džami'u bejanil-ilmi ve fadlihi, 2/31) A u poznatoj poslovici se kaže: “Pametnom čovjeku i išaret je dovoljan!” Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

HFZ. MR. AMIR SMAJIĆ, PROF. – “Islam ruše neznalice”
https://el-asr.com

Pripremili: magazinplus.eu/visoko.ba