Lokalne TemePolitikaGV Visoko na narednoj sjednici glasat će za novu Odluku o visinama...

GV Visoko na narednoj sjednici glasat će za novu Odluku o visinama plaća za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova?

Na osnovu člana 21.Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko “ broj 10/21), Gradsko vijeće Visoko trebalo bi donijeti ODLUKU o utvrđivanju visine naknade za Nadzorne odbore i Odbore za reviziju javnih preduzeća i Upravne i Nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaće za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Visoko.
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad nadzornih odbora i odbora za reviziju javnih preduzeća i za rad upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i način utvrđivanja plaća za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Grad Visoko.
Član 2.
Naknada za predsjednika i članove nadzornog odbora za JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o, JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o, JKP “Visoko” d.o.o i JKP “Gradska groblja” d.o.o Visoko, kao i naknada za predsjednika i članove upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko, utvrđuje se fiksno u mjesečnom iznosu i to;
-Za predsjednika 250,00 KM
-Za člana 200,00 KM
Naknada za članove odbora za reviziju u javnim preduzećima, utvrđuje se fiksno u mjesečnom iznosu i to;-150,00KM.
Član 3.
Naknada za predsjednika i članove upravnog odbora za JU “Centar za socijalni rad”, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje”, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, JU “Zavičajni muzej”Visoko, JU “Gradska biblioteka Visoko”, utvrđuje se fiksno u mjesečnom iznosu i to;
-Za predsjednika 200,00 KM

-Za člana 150,00 KM.

Član 4.
Naknada za predsjednika i članove nadzornog odbora JU “Centar za socijalni rad”, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje”, JU “Zavičajni muzej” Visoko, JU “Gradska biblioteka Visoko”, utvrđuje se fiksno u mjesečnom iznosu ito;
-Za predsjednika 80,00 KM
-Za člana 70,00 KM.
Član 5.
Sredstva za isplatu naknada utvrđenih u članu 2, 3, 4. ove Odluke obezbjedit će se iz sredstava javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova. Utvrđena naknada neće se isplaćivati u mjesecu u kojem nije održana sjednica nadzornog odbora i odbora za reviziju javnog preduzeća, odnosno sjednica upravnog ili nadzornog odbora javne ustanove.
Član 6.
Nadzorni odbori javnih preduzeća, odnosno upravni odbori javnih ustanova utvrđuju visinu plaće direktora javnog preduzeća, odnosno direktora javne ustanove u skladu sa Zakonom.
Član 7.

Nadzorni odbori javnih preduzeća, odnosno upravni i nadzorni odbori javnih ustanova dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svojim aktima propišu način sazivanja i održavanja sjednica tokom mjeseca kao idruga pitanja bitna za njihov rad.

Član 8.

Zadužuje se Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj da prati realizaciju ove Odluke.

Član 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade za Nadzorne odbore javnih preduzeća i Upravne iNadzorne odbore javnih ustanova i visini plaće za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova općine Visoko ( “Službeni glasnik Općine Visoko”broj 1/17) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova Grada Visoko i visini plaća za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj 7/21).

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Visoko”.

 

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 21. Statuta Grada Visoko u kome je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća.

Razlozi za donošenje

Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj je sačinila prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za Nadzorne odbore i Odbore za reviziju javnih preduzeća i Upravne i Nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaće za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Visoko iz slijedećih razloga;

-Ranijim odlukama kojima je regulisana ova materija nisu obuhvaćeni Odbori za reviziju u javnim preduzećima

-Zbog promjene naziva Službe koja je zadužena za praćenje realizacije ove Odluke

-Zbog pravilne primjene Odluke

Iz navedenih razloga, nadležna Gradska služba sačinila je prijedlog Odluke i isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE