GRAWE osiguranje preuzima sve VGT ugovore o osiguranju

Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE AG) je tokom 2017. godine, kupovinom 100% dionica Dioničkog Društva za osiguranje VGT Visoko (D.D. za osiguranje VGT Visoko), postao većinski i jedini vlasnik ovog Društva.
GRAWE AG, osiguravajuće društvo sa tradicijom poslovanja od 190 godina, je već 20 godina jedini vlasnik GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, osiguravajućeg društva sa najvećom aktivom u Bosni i Hercegovini.

S ciljem uređenja tržišta i jačanja industrije osiguranja u Bosni i Hercegovini, započeto je pripajanje D.D. za osiguranje VGT Visoko, GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo.

Dana 14.03.2018. godine, održane su vanredne sjednice oba osiguravajuća društva, na kojima su donesene odluke o pripajanju D.D. za osiguranje VGT Visoko, GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo. Pozitivne prakse D.D. za osiguranje VGT Visoko će nastaviti postojati i biti unaprijeđivane unutar poslovne politike i standarda GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo.

Svi tekući ugovori o osiguranju D.D. za osiguranje VGT Visoko nastavljaju da važe i u GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, kao pravni sljednik, preuzima sve ugovore o osiguranju D.D. za osiguranje VGT, te su tekuće police D.D. za osiguranje VGT Visoko, pravno valjane i proizvode pravne učinke pod uslovima, pod kojim su zaključene do datuma isteka osiguranja.

Prava i obaveze iz svih ugovora o osiguranju D.D. za osiguranje VGT Visoko, do njihovog isteka navedenog na policama osiguranja, nastavljaju da važe i u GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo.

Sve police u budućnosti će izdavati isključivo GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo.

Pripajanjem D.D za osiguranje VGT Visoko, GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo će steći uslove za plasman svojih programa osiguranja u oba entiteta, te će biti na usluzi svim građanima Bosne i Hercegovine.

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je danas među vodećim osiguravateljima u osiguranju života u Bosni i Hercegovini, a svakodnevno pravi rast i u neživotnom osiguranju, pogotovo u segmentu osiguranja od automobilske odgovornosti i osiguranju imovine.