Gradu Visoko “treba” Gradska kafana?

“Poslovni prostor na zemljištu označenom kao dio kč br. 3460 KO Visoko koristit će Grad Visoko za svoje potrebe, a istim će upravljati Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Visoko.”

Na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća Visoko (28.06.2019.), a pod šestom tačkom dnevnog reda je;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

Vješto upakovana Odluka podrazumjeva da se Gradska kafana u Visokom uzima za potrebe “Grada”.

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 13. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06 i 51/09), a u vezi sa članom 5. i 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija („Službeni list SR BiH“, broj 33/66, 12/87, 30/90 i „Službeni list RBiH“, broj 13/94) i člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“ br. 5/19), Gradsko vijeće Visoko na ______ sjednici održanoj dana ___.___. 2019. godine, d o n i j e l o  j e:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama

Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

                                                                           Član 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, br. 9/17, 3/18 i 6/18) u članu 3.stav (1) brišu se riječi: “dio kč br. 3460 KO Visoko.”

                                                                              Član 2.

U članu 3. stav (2) dodaju se na kraju riječi: “dio kč br. 3460 KO Visoko”.

                                                                             Član 3.

U članu 3. dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“Poslovni prostor na zemljištu označenom kao dio kč br. 3460 KO Visoko koristit će Grad Visoko za svoje potrebe, a istim će upravljati Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Visoko.”

                                                                       Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku Grada Visoko”.

Broj:  ________________                                                             PREDSJEDAVAJUĆI

Datum:  ______________                                                     GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

    Bajro Fejzić, prof.

                                     O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV

Zakonski osnov za donošenje ove Odluke je sadržan u članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 , 51/09) i članu 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, br. 5/19).

Član 13. Zakona navodi da Vijeće u okviru svojih nadležnosti između ostalog donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave.

Članom 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, br. 5/19), utvrđeno je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge propise iz svoje nadležnosti.

RAZLOZI  ZA DONOŠENJE

Predmetni poslovni prostor koji se nalazi na dio kč br. 3460 KO Visoko je prema važećoj Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, br. 9/17, 3/18 i 6/18) predviđen kao komercijalni prostor.

S obzirom da Grad Visoko ima namjeru navedeni poslovni prostor koji se nalazi na dio kč br. 3460 KO Visoko koristiti za vlastite potrebe, isti se u Odluci briše kao komercijalni prostor i uvrštava u ostale poslovne prostore.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlaže se Gradskom vijeću Visoko da razmotri i usvoji predloženu Odluku.

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Visoko, juni 2019.godine