Gradsko vijeće Visoko: Najava 6. redovne sjednice

524
Saziv Gradskog vijeća Visoko 2020 - 2024.

Obavještava se javnost da će se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati 29.04.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko
2. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2020. godinu,
3. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2021. godinu, Izvještaji o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2020. godini.
3.1. JU Dom zdravlja Visoko
3.2. JU Centar za socijalni rad Visoko
3.3. JU Gradska biblioteka Visoko
3.4. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
3.5. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko
3.6. JU Zavičajni muzej Visoko
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021. godinu (cestovna
infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i ostali projekti)
5. Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korišćenja šuma
6. Nacrt odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području na području Grada Visoko
7. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije Visoko
8. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti
9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnine parcela k.č. 183/1 KO Dobrinje
10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2020. godinu
11. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2020. godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja
12. Informacija o socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko
13. Vijećnička pitanja i inicijative

Visoko.co.ba

Komentari

komentara