Grad Visoko u 2020.godini omogućio olakšice za visočke privrednike

Na sjednici Gradskog vijeća Visoko održanoj 26.12.2019. godine usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama. Riječ je o taksama za isticanje firme. Suština izmjena odnosi se na utvrđivanje olakšica za pravna i fizička lica koja će obavljati privrednu djelatnost na području grada Visoko. 

Za prvu godinu poslovanja pravno ili fizičko lice (privrednik) oslobađa se plaćanja takse na istaknutu firmu u 100% iznosu i za drugu godinu poslovanja oslobađa se plaćanja takse za isticanje firme u 50% iznosu od ukupnog iznosa taksene obaveze.

Pored navedenog, utvrđen je fiksni iznos takse za isticanje firme za slijedeće kategorije;

–  Fizička lica koja su registrovana za djelatnost “trgovac pojedinac” i koja će plaćati taksu za isticanje firme u iznosu od 50 KM

–   Fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja (sobe u domaćinstvu, apartmani u domaćinstvu i kuće za odmor) koji će takođe plaćati taksu za isticanje firme u fiksnom iznosu od 50 KM.

Cilj donošenja navedenih izmjena je unaprijeđenje poslovanja privrednih subjekata .

Pored navedene Odluke na sjednici Gradskog vijeća usvojen je Nacrt Odluke o gradskim administrativnim taksama i otvorena je Javna rasprava u trajanju od 15 dana po predloženom Nacrtu.

Razlog donošenja Nacrta Odluke o gradskim administrativnim taksama je :

–  Usklađivanje odredbi Odluke sa Privremenom Statutarnom odlukom Grada Visoko

–  Potreba za brisanjem administrativnih taksi za određene postupke koji nisu više u nadležnosti Gradske uprave

–  Potreba za uvođenje administrativnih taksi za određene postupke

Bitno je napomenuti da su u Nacrtu Odluke smanjeni iznosi administrativne takse u određenom broju postupaka koji se vode u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti i odnose se na postupke izdavanja odobrenja za rad.

Press Grada Visoko