Grad Visoko nabavlja digitalni rendgen za “JU” Dom zdravlja” Visoko

Grad Visoko nabavlja digitalni rendgen za “JU” Dom zdravlja” Visoko

Na juče održanoj petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko, vijećnici su usvojili Odluku kojom daju saglasnost gradonačelniku da potpiše Sporazum o sufinansiranju nabavke RTG aparata sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP).

Naime, prilikom obilaska Doma zdravlja zdravstveni radnici su  gradonačelnika upoznali  da je RTG  aparat koji se trenutno koristi u Domu zdravlja zastarjela verzija analognog aparata sa potrebom izrađivanja filma i velikom koncentracijom zračenja za zdravstvene radnike, a zbog čega su pacijenti osuđeni da čekaju duži vremenski period na snimanje pluća.

Zbog navedenog, odmah je pristupljeno izradi tehničke specifikacije, kreiran sporazum o sufinansiranju sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) te pripremljena Odluka za usvajanje na sjednici Gradskog vijeća.

Vijećnici su shvatili značaj ove kupovine te Odluku podržali sa 24 glasa ZA, nijedan suzdržan i nijedan protiv.

Nabavka novog digitalnog RTG aparata je od velikog značaja za sve nas jer će novi aparat moći opsluživati veći broj pacijenata tokom dana, biti će smanjena izloženost radijaciji i zdravstvenih radnika i pacijenata, te će se cjelokupni proces radiološkog snimanja ubrzati.