Gordana Muzaferija – doktor filozofskih nauka

Muzaferija-GordanaGordana Muzaferija (Oštarije, 27. veljače 1948. – Visoko, 5. august 2008.), bosansko-hercegovačka teatrologinja.
Muzaferija je rođena u Oštarijama, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Visokom.

Diplomirala je 1973. na studijskoj grupi Istorije južnoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirala je na istom fakultetu 1984. odbranivši magistarski rad Dramska književnost u BiH od 1945. do 1983. Doktorirala je 1990. godine na temi Narodna pjesma kao inspiracija u jugoslavenskom dramskom stvaralaštvu.
Objavila je veliki broj književno-povijesnih i dramatološko-teatroloških radova, dvije knjige dramskih tekstova Alije Isakovića s iscrpnim predgovorima. U okviru Izdavačke kuće “Alef” autorica je Antologije bošnjačke drame XX vijeka i Hrestomatije Bošnjačke književnosti u književnoj kritici, novija književnost – Drama, knjiga V. Pored toga napisala je i dvije monografske studije Činiti za teatar i Kazališne igre Mire Gavrana.
Muzaferija je učestvovala na brojnim slavističkim skupovima, simpozijumima i konferencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, između ostalih i na simpozijumima koje svake godine u južnoslavenskim centrima organizira Sorbonne Paris IV. Kao gostujući profesor predavala je na fakultetima u Mostaru, Tuzli, Rijeci, Innsbrucku i Halleu. Radila je i kao suradnica Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Kao stručnjak za bosansko-hercegovački teatar učestvovala je u izradi teatarske enciklopedije Larousse – Bordas.

Gordana Muzaferija je posthumno dobila općinsko priznanje za životno djelo Visokog 2008. – Povelju općine Visoko.

www.magazinplus.eu