Lokalne TemePrivredaFirma "Ado Trans" javnim nadmetanjem postala vlasnik Asfaltgradnja d.o.o. Visoko

Firma “Ado Trans” javnim nadmetanjem postala vlasnik Asfaltgradnja d.o.o. Visoko

Prošle godine u mjesecu junu prodat je dio firme Asflatgradnja d.o.o. Visoko. Dugo je trajala ta trakavica oko Asfaltgradnje d.o.o u stečaju, firme koja je nekad bila pojam uspješnosti u Visokom i želja mnogih da se tamo zaposle.

Nakon što su počeli gubiti poslove i suočili se sa bezbrojnim tužbama radnika uslijedio je stečaj i rasprodaja imovine.

Kako saznaje Visoko.co.ba od danas je Asfaltgradnja opet u 100% vlasništvu firme “Ado Trans” iz Visokog koja je u javnom nadmetanju ponudila najviše novca i postala novim vlasnikom. Nije nam sa preciznom tačnošću potvrđeno za koliko novca je prodata Asfaltgradnja ali nezvanično saznajemo da se radi o preko cca.4.000.000KM.

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (,,S1. novine F BiH”, broj: 29/03 i 32/04), Odluke Odbora povjerilaca od 21.02.2023.godine o uvjetima i načinu prodaje građevinskih mašina.prateće opreme i uređaja, prodaje zemljišta Očazi bb Visoko K.O.Moštre, objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko KO Ozrakovići, prodaja zemljišta, objekata, postrojenja i opreme u Očazi bb, Visoko, kao i prodaja zemljišta u Podvincima, Visoko, stečajni upravnik je oglasio:

JAVNO NADMETANJE

-Za prodaju građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja

-Zemljišta u Očazima bb, Visoko

-Objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko

-Zemljišta, objekata, postrojenja i opreme u Očazima bb, Visoko

-Zemljišta u Podvincima, Visoko

 

LOTBR.1.

1            Dizel agregat, snage250 KW Kom 1 12.750,00 KM
L0T.BR.4.
1 Pegla za finišer od 12 metara kom 1 8.500,00 KM
  UKUPNO:     8.500,00 KM

 

Broj parcele Kvadratura m2 Iznos KM
  uplanjeni objekti  
51/9-skladište 320 174.720,00
51/10-skladište 145,58 79.486,68
51/5-skladište 37 20.202,00
51/6-skladište 28 15.288,00

LOT.BR.6.

Redni broj K.Č Kvadratura-m2 Iznos KM
6-1 Parcela 1694/4 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 6.254 3.453 318.954,00 13.546,00
    Ukupno:6-1 332.500,38 KM
6-2 Parcela 1694/11 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 23.200 3.453 1.183.200,00 13.546,38
    Ukupno:6-2 1.196.746,38 KM
6-5 Parcela 1694/14 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 6.204 3.453 316.404,00 13.546,38
    Ukupno:6-5 329.950,38 KM
6-6 Parcela 1694/15 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 6.216 3.453 317.016,00 13.546,38
    Ukupno:6-6 330.562,38 KM
6-7 Parcela 1694/16 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 6.203 3.453 316.353,00 13.546,38
    Ukupno:6-7 329.899,38 KM
6-8 Parcela 1694/18 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 4.700 3.453 239.700,00 13.546,38
  Ukupno:6-8 253.246,38 KM
6-9 Parcela 1694/22 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/13 1.908 3.453 97.308,00 13.546,38
    Ukupno:6-9 110.854,38 KM

 

LOT.BR.7.(ulica Sarajevska bb Visoko)

Redni broj K.Č Kvadratura-m2 Iznos KM
7-2 Objekat 588/8 EPR-2 Pripadajuća parcela uz objekat 588/22 Saobračajnica 588/1 suvlasništvo 1/6 154

99

392

■126.719,05

12.375,00

8.166,66

    Ukupno:7-2 147.260,71 KM
7-3 Objekat 588/8 EPR-3 Pripadajuća parcela uz objekat 588/23 Saobračajnica 588/1 suvlasništvo 1/6 223 148 392 183.495,77

18.500,00

8.166,66

    Ukupno:7-3 210.162,43
7-4 Objekat 588/8 EPR-4 Objekat 588/7 Pripadajuća parcela uz objekat 588/24 Pripadajuća parcela uz objekat 587/2 Saobračajnica 588/1 suvlasništvo 1/6 76 81

99

234

392

66.215,30 70.571,57

12.375,00

29.250,00

8.166,66

    Ukupno:7-4 186.578,53 KM
7-5 Objekat 588/6 EPR-3 Pripadajuća parcela uz objekat 587/6 587/3 suvlasništvo 1/5 588/13 suvlasništvo 1/5 133 137

209 451

115.876,78 17.125,00

5.225,00 11.275,00

    Ukupno:7-5 149.501,78 KM
7-6 Objekat 588/6 EPR-2 587/3 suvlasništvo 1/5 588/13 suvlasništvo 1/5 134 209 451 110.262,03

5.225,00

11.275,00

    Ukupno:7-6 126.762.03KM
7-7 Objekat 588/6 EPR-1 587/3 suvlasništvo 1/5 588/13 suvlasništvo 1/5 588/14 suvlasništvo Vz Pripadajuća parcela uz objekat 588/16 269,45 209 451 107

490

221.717,19 5.225,00 11.275,00 6.687,50

61.250,00

    Ukupno:7-7 306.154,69 KM
 
 
7-11 Saobračajnica 585/5 suvlasništvo Vi 240 30.000,00
    Ukupno:7-11 30.000,00 KM
 

 

LOT.BR.8.

51/7-skladište 29 15.834,00  
51/8-skladište 29 15.834,00  
1694/9-radionica i kancelarije 663 361.998,00  
1694/10-boksovi za frakcije 651 355.446,00  
51/3-skladište i kancelarije 99 54.054,00  
51/4-kancelarije i restoran 282,71 154.359,66  
 

Broj parcele Kvadratura m2 Iznos KM
9//1 546 2.320,50
9112 785 3.336,25
Ukupno:   5.656,75

 

LOT.BR.9.

neuplanjeni objekti  
51/1-garaža 656,25 160.781,25
1694/1-trafo objekat 12 6.552,00
864/3-portirnica 26,25 6.431,25
51/1-praonica za auta 63 15.435,00
51/1-crpna stanica 7,50 1.837,50
  zemljište  
51/1-asfaltiranidio 11.115 778.050,00
1820/2-parking 2.086 146.020,00
864/3-saobračajnica 712 49.840,00
1694/1 16.003 672.126,00
1694/6 1.963 82.446,00
1694/20 1.414 59.388,00
1694/5 3.450 144.900,00
1694/7 1.983 83.286,00
1694/8 1.859 78.078,00
51/11 30 2.100,00
51/12 69 4.830,00
  postrojenja i oprema  
51/11-benzinska pumpa   25.480,00
51/12-kolskavaga80t   49.816,34
1694/8-betonska baza “Stetter”   152.825,16
1694/7-separacija tercijalna   94.850,00
1694/5-separacija sekundama   170.450,00
nagibna vaga “Burimec”   1.400,00
Ukupno:   4.034.144,84

 

 

USLOVI PRODAJE SU BILI:

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz predhodnu pismenu

prijavu, a isto će se održati 27.03.2023.godine (PONEDELJAK) .

LOT1. 8,30 sati LOT 4. 9,00 sati LOT 6. 9,30 sati LOT 7.10,00 sati LOT 8.10,30 sati

LOT 9. ll,00sati, u prostorijama društva „Asfaltgradnja” doo Visoko u stečaju Očazi bb,71300 Visoko.

Pismene prijave su se primale do 23.03.2023 .godine do 15 sati, na adresi stečajnog dužnika „Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko u stečaju, Ul. Očazi bb., Visoko.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene nisu bile biti predmetom razmatranja. Prodaja građevinskih mašina ,prateće opreme i uređaja/LOT l/, LOT4./, i prodaja zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre/LOT 6.1, objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT 7. zemljište Očazi bb, KO Moštre, KO Kraljevac Objekti, postrojenja i oprema/ LOT 8./, zemljište u Podvinci KO Podvinci /LOT 9.1 se prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno-kupljeno.

Sve troškove i poreze(PDV) oko prijenosa vlasništva nad građevinskim mašinama, pratećoj opremi i uređajima/LOT 1./ , LOT4./ i prodaje zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre/ LOT 6./ objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT 1.1 zemljište Očazi bb, KO Moštre, KO Kraljevac Objekti, postrojenja i oprema/LOT 8./, zemljište u Podvinci KO Podvinci /LOT 9.1 snosi kupac.

U javnom nadmetanju, kao kupci mogla su učestvovati samo lica koja su predhodno dala osiguranje, koje su bili dužni položiti na depozitni račun stečajnog dužnika „Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko u stečaju, broj: 134-001-11209040-43 otvoren kod ASA BANKA Naša i snažna d.d. Sarajevo i to najkasnije do 23.03.2023.godine.

A) Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.l. prodaja građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja iznosi 12.500,00 KM.

B) Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.4. prodaja građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja iznosi 8.500,00 KM.

C) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.6. prodaja zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre za svaki redni broj posebno. Prilikom uplate osiguranja navesti redni broj na koji se odnosi.

D) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.7. prodaja objekata i zemljišta ulica Sarajevska bb Visoko K.O. Ozrakovići za svaki redni broj posebno. Prilikom uplate osiguranja navesti redni broj na koji se odnosi.

E) Osiguranje iznosa od 20% od početne cijene za LOT BR.8.prodaja zemljišta Očazi bb Visoko, objekata postrojenja i opreme u iznosu od 806.828,96 KM

F) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.9. ,prodaja zemljišta u Podvinci u iznosu od 565,67 KM

Povrat uplaćenog osiguranja za učešće u javnom nadmetanju izvršit će se u roku od 3 (tri) radna dana umanjeno za bankarsku proviziju.

Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti nije mogla biti manja od navedene cijene iz javnog oglasa.

Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavljala je početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Prodaja je izvršena u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku.

Najpovoljniji ponuđač je bila firma “Ado Trans” i zaključivanjem ugovora postat će vlasnik Asfaltgradnje d.o.o. Visoko.

 

Visoko.co.ba


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE