NaslovnicaLokalne TemeFederalni vod...

Federalni vodni inspektorat i Agencija za vodno područje rijeke Save odgovorili i pojasnili detalje u vezi sa onečišćenjem rijeke Fojnice

Nakon što je krajem aprila, zbog onečišćenja rijeke Fojnice, gradska administracija Grada Visokog od nadležnih zatražila hitno postupanje zbog ovog slučaja, iz uprave za inspekcijske poslove i Agencije za vodno područje rijeke Save stigli su odgovori u vezi sa ovim onečišćenjem.

Iz Federalnog vodnog inspektorata odgovorili su da je zapriljena prijava u vezi sa onečišćenjem rijeke Fojnice, u kojem je konstatovano sljedeće:

“Zaprimili smo Vašu prijavu gore navedenog broja i datuma, a vezanu za onečišćenje rijeke Fojnice i Bosne od strane pravnih lica sa područja općine Kreševo u kojoj tvrdite da,… nije poduzet ni jedan pozitivan iskorak u rješavanju ovog problema…” što po našem mišljenju uopšte ne stoji.

Federalni vodni inspektorat u svojoj evidenciji nema niti jedan dopis upućen iz Općine, odnosno sada Grad Visoko, a da na njega nismo reagovali u skladu sa važećim Zakonskim propisima”.

Dodatno, pojašnjene su odredbe zakona koje govore o ispuštanju tehnoloških otpadnih voda u okoliš, te kako postoji prepreka u vidu Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, zbog koje ne postoje adekvatne mjere i mogućnosti direktnog sankcionisanja pravnih i fizičkih lica koja ispuštaju tehnološke otpadne vode u okoliš. Također, u Zakonu o vodama ne postoje ni propisane kazne za subjekte koji prekoračuju zadane parametre graničnih vrijednosti emisije supstanci i parametre kvaliteta za tehnološke otpadne vode.

Ipak, u skladu sa svojim mogućnostima, glavni federalni vodni inspektor je 26. aprila izdao usmeni nalog federalnim inspektorima da izvrše kontrolu onečišćenja rijeka. Tom prilikom je utvrđeno sljedeće:

“1. Subjekt nadzora (pravni subjekt BFS d.o.o. Kreševo – kamenolom na kojem se kameni materijal melje i pere) nije pravovremeno obavijestio policijsku upravu, vodnu inspekciju ili agenciju za vode da je u periodu od 16. do 19. aprila došlo do zamućenja Bjelavičkog potoka, usred velikih padavina, kao ni za zamućenja u periodu od 22. do 26. aprila, kada nije bilo ekstremnih padavina;

2. Konstatovano je da subjekt nadzora ne posjeduje validno rješenje o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode sa lokacije prostora objekta namjene eksploatacije i prerade mineralne sirovine krečnjaka i dolomita za lokalitet “Rastovice” i “Krčevine”, jer je ista istekla;

3. Konstatovano je da subjekt nadzora nije predočio dokaze o ispunjavanju niza uslova koji su proizašli iz rješenja o vodnoj dozvoli dok je rješenje bilo pravosnažno;

4. Konstatovano je da subjekt nadzora ne posjeduje operativni plan za incidentna zagađenja koji je propisan Zakonom o vodama.

Federalni vodni inspektor će na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja poduzeti zakonom propisane mjere, odnosno izdati prekršajne naloge u sticaju te izdati upravne mjere propisane Zakonom o vodama FBiH. O naloženim upravnim mjerama će biti upoznate Policijske stanice u Kreševu i Kiseljaku.

Osim toga, Federalni vodni inspektor je vršeći nadzor u pravnom subjektu BFS d.o.o. Kreševo uočio i nepravilnosti iz drugih upravnih oblasti, te će o svemu tome obavijestiti Federalnu inspekciju zaštite okoliša, te Kantonalnu građevinsku, rudarsku i vodnu inspekciju Srednjobosanskog kantona, kako bi svaka u okviru svoje nadležnosti poduzela adekvatne mjere”.

Iz Agencije za Vodno pordučje rijeke Save naveli su sljedeći odgovor:

“Zakonski propisi u FBiH kojimak se regulišu odnosno propisuju uslovi i mjere kojih se treba pridržavati radi zaštite voda i unapređenja prirodnog okoliša temeljeni su na Zakonu o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/06) i na njemu zasnovanim podzakonskim aktima i propisima. Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVP Sava) radi shodno odredbama Zakona o vodama. Članovima 29., 155. i 156. Zakona o vodama (ZOV-a) su definisani zadaci i obaveze AVP Sava.

Nadzor nad provođenjem ZOV-a je definisana u poglavlju XVIII, te su članovima od 182. do 198. ZOV-a definisane nadležnosti Federalne i Kantonalne vodne inspekcije. Rijeka Fojnica se na osnovu člana 5. ZOV-a svrstava u vodotoke II kategorije, za čije upravljanje je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a. Po pitanju kontinuiranog zagađivanja rijeke Fojnice sugerišemo da se obratite nadležnoj kantonalnoj inspekcijskoj službi na dalje postupanje. Vezano za potencijalne zagađivače (poslovne subjekte sa područja općine Kreševo), shodno odredbama člana 139. stav (1) tačka 3 ZOV-a, AVP Sava izdaje vodne akte za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u površinske vode. Ovim aktima se propisuju uslovi i način ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u krajnji recipijent. Kontrolu ispunjavanja ovih uslova vrši Federalna vodna inspekcija kojoj ste se već obratili po predmetnoj problematici”.

 

Visoko.co.ba/Redakcija

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.