Fahira Fejzić-Čengić – doktor političkih nauka

fahira-fejzic-cengic-0003Prof. dr. Fahira Fejzić-Čengić je rođena 1961. godine u Visokom. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku žurnalistika 1985. godine.

U zvanje vanrednog profesora izabrana je u maju 2011. godine.
Predaje nastavne discipline: Teorija informacija, Printano novinarstvo, Uređivanje u mas-medijima, Programska i uređivačka politika medija, Medijska kultura te Novinarske prakse.

Napisala je veliki broj stručnih i naučnih radova te četiri knjige, od kojih se izdvajaju: Medijska globalizacija svijeta (2004), Uvod u teoriju informacija (2008) – udžbenik za studente, Medijska kultura u BiH (2009).

Član je uređivačkog kolegija časopisa “Godišnjak” BZK Preporod te član redakcije časopisa “Muallim” i “Godišnjak” BZK Preporod. Učestvovala je na brojnim naučnim, međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijima, kao naprimjer Naučni simpozij o Međunarodnim medijskim procesima, Istanbul, 2010. – predavač i diskutant, te na brojnim domaćim naučnim skupovima o medijima i kulturalnim temama.
Učestvovala je u izradi i realizaciji projekta predavanja komunikoloških disciplina na Franjevačkoj bogosloviji 2008. godine, na četveromjesečnom projektu nevladinog sektora, organizacija izvođenja evaluacije o temi “Kako komunicirati u savremenom svijetu”, “Nahla” 2009. godine te u izradi timskog projekta Sociološki leksikon BiH, Udruženje sociologa BiH.

Bila je pet godina sekretar Odsjeka komunikologija / novinarstvo. Tri godine bila je zamjenik šefa Odsjeka. Trenutno je šef Odsjeka komunikologija / novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Dobitnik je interne nagrade Fakulteta za najbolji osvrt 2008. godine, za tekst o knjizi Carle del Ponte, objavljen u časopisu ANUBiH “Dijalog”.

www.magazinplus.eu