Emir Sudžuka – doktor pravnih nauka

Emir Sudžuka je rođen 11.10.1986. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Filološku gimnaziju završio je u Visokom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 17.06.2009. kao prvi student u generaciji koja je upisana na studij prema Bolonjskom modelu studiranja sa ostvarenim prosjekom ocjena 9,2.

Magistrirao je na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta „Vitez“ 09.07.2011. pod mentorstvom akademika prof. dr. Miloša Trifkovića na temu „Specifičnosti položaja države kao stranke ugovora o međunarodnoj prodaji robe“ .

U oktobru 2011. godine upisuje doktorski studij (III ciklus studija) na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“.

Pravosudni ispit je položio 12.03.2012. pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Federalnog ministarstva pravde.

Advokatski ispit je položio pred Komisijom Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine u junu 2014.

Od septembra 2009. godine do septembra 2015. godine je zaposlen na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ u suradničkom zvanju asistenta, a zatim i višeg asistenta.

Od septembra 2015. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu, u zvanju docenta.

Emir Sudžuka je 29.11.2014. godine, na Sveučilištu/Univerzitetu “Vitez“ u Vitezu, obranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Građanskopravna dejstva ugovora o finansijskom leasingu nekretnina u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine”, pred komisijom u sastavu prof. dr. Marijana Dukić-Mijatović – predsjednica komisije, akademik prof. dr. Miloš Trifković – član komisije i mentor prof. dr. Fuad Purišević – član komisije.

Uporedo sa radom na univerzitetu i bavljenjem naučno-istraživačkim radom, od početka svoje karijere aktivno radi i u privredi. Od januara 2013. godine angažovan je u svojstvu rukovodioca investicionog projekta u Bosni i Hercegovini australijske rudarske kompanije Balamara Resurces Limited.

Do sada ima objavljenih deset radova i učešće na pet međunarodnih konferncija ili konferencija sa međunarodnim učešćem na kojima je izlagao svoje radove.

Govori engleski jezik, te poznaje osnove francuskog i njemačkog jezika.

sudzuka-lawoffice.com

www.magazinplus.eu