Emir Džafić: Prijedlog mjera za poboljšanje privrednog ambijenta

9. sjednica Općinskog vijeća Visoko – 29.06.2017.

Prijedlog mjera u cilju poboljšanja poslovnog i privrednog ambijenta kao i povećanju zaposlenosti na području općine Visoko u 2017. godini.

Na 9. Sjednici Općinskog vijeća Visoko koja je održana 29.06.2016. godine bila je i tačka dnevnog reda: Informacija o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja.

Obzirom da smo općina u kojoj se vlada po ono staroj oprobanoj rimskoj metodi upravljanja narodnim masama „HLJEBA I IGARA“a prepakovana u trenutne uslove u općini Visoko ova metoda može se nazvati „IFTARA I IGARA“ gdje široke narodne mase sa ozarenim licima imaju tu čast ili ti privilegiju da se fotografišu sa prvom damom općine Visoko, za takvu vlast ova tema o pitanju poslovanja privrede je u drugom planu.

Dok druge općine u našoj državi vode bitku kako privući nove investicije, otvoriti nova radna mjesta i kako zadržati postojeća, naša vlast je totalno dezorjentisana i bez konkretnih aktivnosti za poboljšanje trenutne situacije i čak šta više pojedini privrednici već nekoliko dana protestuju u zgradi općine zbog ukidanja ljetnih bašta, a neki se proglašavaju kriminalcima, tajkunima, dok šefica kabineta općinske načelnice na internetu dijeli dezinformacije plasirane od strane konkurencije u Hrvatskoj usmjerene na jednog visočkog proizvođača keksa, kako bi isti bio izguran sa hrvatskog tržišta a time i određeni broj radnika ostao bez posla zbog smanjenja prozvodnje .

Vjerovatno iz razloga da se popuni ovaj siromašni izvještaj,  među  aktivnostima koje su poduzete u 2016. godini je: „Manifestacija „Visočke zimske radosti „ koja je sama po sebi kulturno-zabavnog karaktera i nema nikakve veze sa poboljšanjem privrednog ambijenta.

Pod tačkom 6. Poticaj razvoj poduzetništva, navodi se  da je u mjesecu septembru 2016. godine raspisan  Javni poziv za sufinansiranje sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2016. godini,gdje nije naveden iznos utršenih sredstava za ovaj poziv, niti firme koje su dobile sredstva, kao ni efekti tj. ne  zna se koliko je lica zaposleno po ovom pozivu.

 

Na zadnjoj stranici ovog izvještaja su predložene slijedeće  mjere  u cilju poboljšanja poslovnog okruženja i privrednog ambijenta na području općine Visoko u 2017. godini, koje se mogu opisati kao presipanje iz šupljeg u prazno bez konkretnih efekata što sami možete vidjeti u nastavku:

 

  • Da se realizuju aktivnosti na uspostavi Savjetodavnog vijeća za stručno obrazovanje i obuku kao tijela kroz koja se kanališu rasprave, savjetovanje i pregovori te zajedničke akcije poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih zainteresiranih strana oko pitanja vezanih za područje rada i obrazovanja.

 

  • Da se dio sredstava iz Budžeta Općine Visoko usmjeri na poticaje vezane za prekvalifikaciju uposlenih i nezaposlenih lica, a shodno interesima poslodavaca-privrednih društava.

 

  • Da se nastave aktivnosti na promociji i podsticanju samozapošljavanja, a naročito u sektoru poljoprivrede.

 

  • Da se poduzmu aktivnosti na edukaciji fizičkih lica koja se bave privrednom djelatnošću i to iz slijedećih oblasti ( oblast turizma i pružanja usluga iznajmljivanje smještajnih kapaciteta, izrada biznis planova, edukacije za preduzetnike – početnike, pisanje projekata )

 

  • Da se poduzmu aktivnosti za realizaciju projekata u okviru kojih bi se razvijala znanja  i vještine invalidnih lica, marginaliziranih žena,demobilisanih boraca u saradnji sa poslodavcima sa područja općine Visoko.

 

  • Da se nastave aktivnosti na unaprijeđenju saradnje sa domaćim i inostranim agencijama i investitorima.

 

Smatrajući ovu temu najbitnijom za građane naše općine, a posebno za onih preko 7000 nezaposlenih koji se vode na Birou u Visokom, aktivno sam se uključio u raspravu i na kraju dao svoj prijedlog mjera u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i povećanju zaposlenosti na našoj općini. Prijedlog mjera koji je rezultat aktivne komunikacije sa privrednicima koji zapošljavaju 5,10,50 i preko 100 osoba, kao i sa malim poljoprivrednim proizvođačima, a isto tako prateći pozitivnu praksu pojedinih općina u BIH po pitanju kreiranja boljeg poslovnog ambijenta.

Ove mjere  da daju odgovore na tri ključna pitanja:

  • Kako privući nove investicije
  • Kako proširiti postojeće privredne kapacitete
  • Kako zadržati postojeći broj uposlenih u određenim djelatnostima.

 

Predložene mjere su slijedeće:

1.Izraditi program stimulativnih mjera lokalne zajednice (općina Visoko) za privlačenje novih investicija.

2.Povećanje konkurentnosti privrednih subjekata koji posluju na području općine Visoko sa posebnim akcentom na subjekte koji se bave izvom kroz regresiranje kamata na investicijske kredite i smanjenje cijena energenata.

3.Poticanje registracije obrta za fizička lica koja se vode na evidenciji za nezaposlene na Birou rada Visoko u vidu refundacije 50% iznosa poreza na dohodak na godišnjem nivou koji plaća obrtnik a isti je novi prihod u budžetu općine Visoko.

4.Izraditi plan školskih zanimanja koja su potrebna privrednim subjektima na našoj općini i na osnovu toga prilagodti nastavni plan u MŠC „Hazim Šabanović“ kako bi se udovoljila potreba za nedostajućom kvalifikovanom radnom snagom.

5.Oslobađanje plaćanja komunalne takse za poljoprivredne obrte zbog same prirode te djelatnosti (niskoakumulativna) a koja se postiće sa viših  nivoa vlasti(Kanton, Federacija BIH) jedino općina Visoko joj uvodi namete, kako isti ne bi odjavili djelatost.

6.Izgradnja saobraćajne, vodne, kanalizacione i ostale infrasturkture u područjima gdje posluju privredni subjekti kao i potencijalnim područjma za razvoj.

 

Nakon mog predstavljanja ovih mjera uslijedio je tajac u sali, da bi vijećnik Vahid Ramić ispred kluba vijećnika SBB-a zatražio petominutnu pauzu prije glasanja, koja je ustvari bila potrebna da bi vijećnici pozicije (NV,SBB, DF,BPS i A-SDA) otišli po svoje mišljenje.

Poslije pauze je uslijedilo glasanje i  sa 14 glasova ZA i 10 SUZDRŽANIH je usvojen prijedlog od strane općinske administracije a sa 10 glasova ZA i 14 SUZDRŽANIH odbijen moj prijedlog mjera.

 

Vijećnik OV Visoko

Emir Džafić