Emir Džafić: Inicijativa da se mlinovi na rijeci Fojnici proglase od kulturno-historijskog značaja za općinu Visoko

Emir Džafić: Inicijativa da se mlinovi na rijeci Fojnici proglase od kulturno-historijskog značaja za općinu Visoko

 

OBRAZAC

za vijećničku inicijativu

 

 

VIJEĆNIK: Emir Džafić

 

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA:

Podnosim inicijativu da se mlinovi (vodenice) na rijeci Fojnici na Bucima proglase od  historijskog značaja za Općinu Visoko, koji bi trebali ući u zvaničnu turističku ponudu Općine.

 

 

Obrazloženje: Tri mlina na rijeci Fojnici u MZ Buci koji su u vlasništvu Mirsada Muratovića, Čazima Džafića i Milice Džafić su jedini sačuvani mlinovi kojih je bilo mnogo više na ovom prostoru. Jedino mlin u vlasništvu Milice Džafić još uvjek radi, dok ostala dva nisu u funkciji.

Kako su ovi mlinovi stari skoro dvijestotine godina, isti imaju istorijsku važnost kao ogledalo nekadašnje tradicije prerade žitarica,  bosanske tradicije rada  i načina života.

Stoga predlažem da se usvoji ova inicijativa i ujedno da Općina iznađe sredstva da se pomoglo vlasnicima da se mlinovi obnove kako bi isti mogli biti dio turističke ponude sve većem broju turista koji posjećuju našu Općinu.

 

Inicijativa upućena nadležnoj općinskoj službi

 

 

(datum )                                                                      (potpis vijećnika) 26.02.2018. godine                                                                 __________

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko vijećnik ima pravo uputiti vijećničku inicijativu. Ukoliko vijećnik uputi vijećničku inicijativu, obrazac se, nakon čitanja teksta vijećničke inicijative na sjednici Općinskog vijeća, predaje zapisničaru.