Donesen Program rada Skupštine za 2015. godinu

574
Skupština ZDK

Na 7. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona održanoj dana 21.04.2015. godine donesen je Program rada Skupštine za 2015. godinu i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je razmatran po skraćenom postupku, kojim se nadležnost za finansiranje isplate dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica, prenosi sa kantonalnog na federalni nivo pošto je Zeničko-dobojski kanton bio jedini kanton u Federaciji BiH koji formalno-pravno nije izvršio usklađivanje kantonalnog zakona iz oblasti socijalne zaštite sa Presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Odluka broj: U-9/12 od 30.01.2013.godine.

Citiranom presudom utvrđeno je da odredbe člana 18. d. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine FBiH“ broj: 14/09) nisu u skladu sa članom II/2 Ustava BiH u vezi sa članom 1. Protokola 12. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (zbog starosne diskriminacije).

Građani Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim procentom oštećenja organizma 90 % ili 100 %, a stariji su od 65. godina, kojima je prema mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje utvrđena i potreba za njegu i pomoć drugog lica, koji sada podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, ovo pravo ostvaruju prema odredbama citiranog Federalnog zakona.

Pored navedenog Skupština je razmatrala i primila na znanje Izvještaj o reviziji budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, a zatim i polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2014. godinu, koje nije prihvatila. Skupština, također, nije prihvatila ni Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period 01.01.2014 – 30.06.2014. godine, (u vezi sa kojim je donijela zaključak po kojem će se navedeni izvještaj ubuduće razmatrati jednom godišnje), kao ni Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, (u vezi sa kojom je, također, donijela zaključak o potrebi revizije i kontrole zaključenih koncesionih ugovora od 2003. godine, pa nadalje).

Skupština nije prihvatila ni Informaciju o koncesijama na vodama za 2013. godinu i Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2013. godinu (u vezi sa kojom je, također, donijela zaključke, uvažavajući prijedloge Komisije za pravosuđe i upravu i Komisije za mlade).

Komentari

komentara