Doc. dr. Amir Ganić – zastupnik u Skupštini ZDK

amir-ganic-00-400x281Amir Ganić je rođen 15. 04. 1976. godine u Visokom, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Od aprila 1997. do septembra 1998. u svojstvu novinara zaposlen na radio Naba i RTV Visoko.
Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Sarajevo 2004. godine na Katedri za Tehnologiju mesa i drugih stočnih proizvoda.
Tokom 2004. godine (02.05.-30.08.) zaposlen u „Mesnoj industriji Brajlović“ Sarajevo, na mjestu tehnologa u meso-prerađivačkoj industriji.

Na sjednici Nastavno-naučnog Vijeća Poljoprivrednog fakulteta od 15. 09. 2004. godine izabran za asistenta na predmetima „Tehnologija mesa i drugih stočnih proizvoda“ i „Poznavanje i prerada mesa“.
Stalni radni odnos na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zasnovao 01. 02. 2005. godine.
Postdiplomski studij iz oblasti „Tehnologija animalnih proizvoda“ na pomenutom Fakultetu upisao akademske 2004/05. godine. Sve ispite položio u redovnom roku sa prosječnom ocjenom 10,00.
Magistarski rad uspiješno odbranio 14. 09. 2006. godine.
Doktorsku disertaciju uspješno odbranio 09. 02. 2012. godine.
Oženjen otac tri sina.

DODATNA EDUKACIJA:

Posjedujem Certifikat HACCP MENAĐERA TÜV Thuringen – Njemačka 22. 02. 2008.
Ovlašteni sudski vještak od strane Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru vlastite naučno-istraživačke oblasti.

Učešće na stručnim seminarima i savjetovanjima:
1. “HALAL – CONECTING VALUES: industry, tehnology and lifestyl”, Sarajevo HALAL FAIR, Agency for Halal Quality Certification. Sarajevo, 26.09.2012
2. „Upravljanje animalnim otpadom i održivi razvoj“, AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI u saradnji sa GRIZELJ d.d. Sarajevo. 27 juni 2011.
3. „Procedura zaštite i prednosti posjedovanja zaštićenih oznaka“ – AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH, USAID, Sida, FARMA; 13.05.2011.
4. „Jačanje kapaciteta laboratorija za ispitivanje hrane – AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH 2010.,
5. „WORKSHOP IZ ASS 2009“, MEDA d.o.o. Sarajevo, 05.02.2009.
6. „Kvalitet, sigurnost, sljedljivost – peradarsko meso EU porijekla“. PERUTNINA PTUJ i GIZ Slovenija 13.03.2008.
7. „HACCP sistem i njegova implementacija“, TUV ADRIA Partner of TÜV Thüringen, 18. – 22. 02. 2008.
8. ”1. bh konferencija o ljudskim resursima“- ESTABLISH, 15. 11. 2007.
9. „Svjetski Halal Forum-dijalog privrede“ – AGENCIJE ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE I WORLD HALAL FORUM CENTRE, 07. 11. 2007.
10. „HACCP – PREHRAMBENA INDUSTRIJA“ u okviru projekta ABC – DIHK (Asocijacija Balkanskih Komora i Savezna komora Njemačke); PRIVREDNA KOMORA FBiH, 05. i 06. 04. 2007.
11. „Reforma visokog obrazovanja-implementacija Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu“- UNIVERZITET U SARAJEVU, 23. i 24. 02. 2007.
12. ”Priprema laboratorijske vode, općenito o filtraciji, sterilnoj filtraciji i ultrafiltraciji, testirnje sterilnosti i mikrobiološka kontrola zraka” – MILLIPORE, 14. 06. 2005.
13. „Uspješna uloga asistenata u univerzitetskoj nastavi”-AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION,april, 2005.
Tokom 2011., obavio kraće specijalističko usavršavanje na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa Beograd,
Tokom 2013. godine obavio kraće specijalističke usavršavanja na saveznom MAX-Rubner institutu za meso u Kulmbach-u Njemačka.
b) Datum zadnjeg izbora u nastavno zvanje:
27. 06. 2012. godine, izbor u zvanje docenta na oblasti „Tehnologija proizvoda animalnog porijekla“,

Na dodiplomskom studijskom programu nosilac je predmeta „Tehnologija mesa, ribe i jaja“ i „Tehnologija uzgrednih proizvoda u mesnoj industriji“,

Na master studijskim programima Kontrola kvaliteta hrane i pića i Prehrambene tehnologije, nosilac je predmeta „Tehnologija suhomesnatih proizvoda“.
c) Naučni i stručni radovi, referati na kongresima i simpozijima
1. Sinanović N., Smajić A., Ganić A. (2005): Senzorna ocjena kvaliteta suhomesnatih proizvoda na tržištu Sarajevskog Kantona, Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, God. L, broj 55/2005, (177-187),
2. Ganić A., Smajić A., Tahmaz J., Sinanović N. (2005): Određivanje svježine i kvaliteta konzumnih jaja na području Sarajevskog kantona. Zbornik sašetaka XVIII naučno-stručnog skupa poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, (216),
3. Čorbo S., Smajić A., Tahmaz J., Ganić A. Sinanović N., Bašić M. (2005): Primjena margarina i biljnih masti kao funkcionalne hrane u savremenoj ishrani. Zbornik sašetaka XVIII naučno-stručnog skupa poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, (210),
4. Čorbo S., Kramar I., Smajić A., Tahmaz J., Ganić A. (2005): Primjena margarina i biljnih masti u proizvodnji čajnih peciva. Zbornik sašetaka XVIII naučno-stručnog skupa poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, (208),
5. Smajić A., Taljić I., Dekker M., Čorbo S., Sinanović N., Ganić A. (2005): Razvoj senzora za određivanje kvaliteta svježe ribe Zbornik sašetaka XVIII naučno-stručnog skupa poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, (214),
6. Čorbo Selma, Smajić A., Tahmaz Jasmina, Ganić A., Sinanović N., Bašić M. (2006): Primjena margarina i biljnih masti kao funkcionalne hrane u savremenoj ishrani, Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu God. LI broj 57, (187-199),
7. Ganić A., Smajić A. (2007): Tehnološki proces proizvodnje i kvalitet kaurme, Tehnologija mesa Beograd, God. 48, Br. 5-6, (254-260),
8. Operta Sabina, Smajić A., Ganić A. (2007): Kvalitet bosanskog sudžuka proizvedenog u industrijskim uslovima, Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, God. LII, broj 58/1, (239-247),
9. Ganić A., Smajić A., Karahmet E., Operta S. (2007): Proizvodnja i kvalitet kaurme proizvedene u domaćoj radinost. Zbornik sašetaka V Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, „Strategija razvoja domaće proizvodnje“ Travnik/Vlašić, (117),
10. Operta S., Smajić A., Ganić A., Karahmet E. (2007): Tehnologija i kvalitet bosanskog sudžuka proizvedenog u domaćinstvu. Zbornik sašetaka V Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, „Strategija razvoja domaće proizvodnje“ Travnik/Vlašić, (118),
11. Ganić A., Smajić A., Omanović H., Operta Sabina (2008): Kvalitet čajne kobasice od pilećeg mesa proizvedene u domaćinstvu, Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu LIII, broj 59/1, (191-197),
12. Ganić A., Smajić A., Operta S., Karahmet E. (2008): Tehnologija proizvodnje i senzorna svojstva dimljenih ćurećih prsa i karabataka. Zbornik sašetaka VI Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, „Strategija razvoja domaće proizvodnje“, Goražde, (88),
13. Operta Sabina, Smajić A., Ganić A., Karahmet E. (2008): Tehnologija i kvalitet bosanskog sudžuka porijeklom iz domaćinstva, Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, LIII, broj 59/1, (199-207),
14. Burazerović A., Smajić A., Šajković A., Ganić A. (2008): Senzorne osobine meda sa područja općine Kakanj. Zbornik sašetaka VI Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, „Strategija razvoja domaće proizvodnje“ Goražde, (95),
15. Ganić A., Smajić A., Bijeljac Sonja, Brdarić N., Zahirović Lejla, Jesenković Lejla, Operta Sabina, Omanović H. (2009): Komparacija osnovnih kvalitativnih parametara ovčije stelje proizvedene u industrijskim uslovima i zanatskoj proizvodnji. Zbornik radova XX Naučno-stručna konferencija Poljoprivrede i prehrambene industrije-Neum, (117-123),
16. Omanović H., Šesto Muniza, Ganić A., Operta Sabina, Karahmet E. (2009): Kvalitet i svježina kokošijih konzumnih jaja na području Sarajevskog kantona. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu God. LIV broj 59/2, (233-238),
17. GanićA., Smajić A., Bijeljac S., Brdarić N., Zahirović L., Jesenković L., Operta S., Omanović H. (2009): Komparacija osnovnih kvalitativnih parametara ovčije stelje proizvedene u industrijskim uslovima i zanatskoj proizvodnji. Zbornik sašetaka XXI naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum, (202),
18. Mačkić S., Brenjo D., Memić S., Ganić A., Aliman J., Bajramović N. (2010): Zaštita geografskog porijekla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Zbornik sašetaka XXI naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, (278),
19. Operta Sabina, Smajić A., Tahmaz Jasmina, Ganić A. (2010): Fizikalno-hemijska i senzorna svojstva ovčije stelje proizvede tradicionalnim postupkom. Zbornik radova XXI naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, 2010, (77 – 83).
20. Operta S., Smajić A., Tahmaz J., Ganić A. (2010): Utjecaj trajanja perioda sušenja na kvalitet ovčije stelje. Zbornik sašetaka XXI naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Neum, (56),
21. Krvavica M., Mioč B., Konjačić M., Friganović E., Ganić A., Kegalj A. (2011): Weight loss in the processing of dry-cured mutton: Effect of age, gender and processing technology. Book of abstracts, 19th International Symposium ANIMAL SCIENCE DAYS: “Quadrilateral collaboration in animal science as a perspective for improvement of education and production”Primošten CROATIA, (39),
22. Ganić A., Smajić A., Lilić S., Krvavica M., Čandek – Potokar M., Pejkovski Z. (2011): Osnovne odlike senzornog i hemijskog kvaliteta „Visočke pečenice“. Zbornik sažetaka 56. Međunarodno savjetovanje – Meso i proizvodi od mesa – bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet života, Tara, Srbija, (95),
23. Krvavica Marina, Mioč B., Konjačić M., Friganović Emilija, Ganić A., Kegalj Andrijana (2011): Weight loss in the processing of dry-cured mutton: Effect of age, gender and processing technology. Agriculturae Conspectus Scientificus Vol. 76, No. 4 (345-348),
24. Ganić A., Lilić S., Krvavica Marina, Čandek – Potokar Marjeta, Pejkovski Z. (2012): Osnovne odlike senzornog i hemijskog kvaliteta „Visočke pečenice“. Tehnologiju mesa, Vol. 53, No.2, Beograd, (134-139),
25. Ganić A., Čaklovica F., Karahmet E., Zahirović Lejla, (2013): Kvalitet kozije stelje u ovisnosti o anatomskoj poziciji, Meso, Vol. XV, No. 1, Zagreb, (50-57),
26. Ganić A., Karahmet E., Mioč B. (2013): Uticaj težinske kategorije i spola janjadi na neke klaoničke pokazatelje višepasminskih križanaca, Stočarstvo, Zagreb, God. 67, br. 1, (3-8),
27. Ganić A., Smajić A. (2013): Uticaj područja istraživanja i dijela trupa na senzorni kvalitet ovčije stelje. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu God. LVIII, br. 63/1, (63-71),
28. Ganić A., Čaušević A., Karahmet E., Stojković S., Ratković D. Krvavica M. (2013): Prilog poznavanju tehnologije i kvaliteta ovčije šunke. Zbornik radova Međunarodno 57. savjetovanje industrije mesa Beograd, (216-221),
29. Ganić A., Dokso A., Zečević E. (2013): Uticaj spola i veličine legla na porodne mase i priraste janjadi sjeničke oplemenjene pramenke u intenzivnom sistemu uzgoja. Zbornik sažetaka IV Međunarodni Simpozij „Agrosym 2013“ Jahorina BiH, (241),
30. Ganić A. (2013): Uticaj težinske kategorije i spola teladi na randman ohlađenog trupa. Zbornik sažetaka 24. Međunarodne naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Sarajevo, (43),
31. Ganić A., Dokso A., Zečević E. (2013): Influence of sex and litter size of birth weight and increase lambs Sjenica improved tuft sheep in intensive breeding system. Book of Proceedings Fourth International Scinetific Symposium “Agrosym 2013” Jahorina, 1070-1075.
32. Ganić A., Radić I., Stojković S., Krvavica M., Ratković D. (2013): Modifikacije tehnologije u funkciji poboljšanja senzornog kvaliteta goveđeg pršuta. Zbornik radova X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske Banja Luka, (272-278),
33. Ganić A. (2013): Mikrobiološki kvalitet ovčije stelje u zavisnosti od ispitivanog područja i anatomskog dijela trupa. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu God. LVIII, br. 63/2, (139-149),
34. Ganić A. (2013): Effectof weight categories and sex in calves cold carcass dressing percentage 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry-Sarajevo 2013. (62-66).
35. Krvavica M., Rogošić J., Šarić T., Župan I., Ganić A., Đugum J. (2013): Pokazatelji klaoničke vrijednosti i kvalitete trupa janjadi dalmatinske pramenke. Meso, Vol. XV, br. 6, (455-463).
36. Ganić A. (2014): Uticaj ispitivanog područja na neke klaoničke parametre ovčijih trupova. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu God. LIX, br. 64/1, (99-106),
37. Krvavica M., Konjačić M., Rogošić J., Šarić T., Župan I., Ganić A., Đugum J. (2014): Some slaughter and carcass traits of the lambs od Dalmatin pramenka reared in three different fattening system. International symposium of animal science 2014. Beograd.
d) mentorstva
1. Uticaj tehnologije i perioda zrenja na kvalitativne parametre goveđeg pršuta (master rad; kandidat Emir Patković)
2. Uticaj smanjenja količine dodate kuhinjske soli na ukupan kvalitet goveđeg pršuta (master rad; kandidat Alma Zorlak)
3. Prilog poznavanju tehnologije i kvaliteta „Krajiške pršute“ (master rad; kandidat Sajra Kaljiković)

Društveni angažman:

1. član građevinskog odbora pri realizaciji projekta rekonstrukcije vodovoda Mednica G.Poriječani,
2. član građevinskog odbora projekta „Vodica“ (projekat vodosnabdijevanja MZ Poriječani).

Politički angažman:

1. Predsjednik OIO A-SDA Visoko,
2. Član KO A-SDA ZDK i
3. Član GO A-SDA BiH.
Trenutno je zastupnik u Skupštini ZDK.

www.magazinplus.eu