Dobitnici Povelje općine Visoko za 2019.?

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na 2. sjednici, održanoj 12.07.2019. godine, utvrdila je prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu.

Za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu, Komisija predlaže:

 1. Za dodjelu Povelje Grada Visoko (pojedinačna) predlaže se:
 2.  FERID PROVALIĆ.
 • Za dodjelu Povelje Grada Visoko (kolektivna) predlaže se:
 • RUKOMETNI KLUB „BOSNA“ VISOKO.
 • Za dodjelu Povelje Grada Visoko za životno djelo predlaže se:
 • MULO  HODŽIĆ  (posthumno),
 • HAZIM IMAMOVIĆ  (posthumno).

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 14. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 05/19 ) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj ________2019. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada Visoko“ za 2019. godinu

Član 1.

            Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada Visoko“ u povodu 29. avgusta Dana GradaVisoko.

Član 2.

            „Povelja Grada Visoko“ u 2019. godini dodjeljuje se FERIDU PROVALIĆU, majoru, Armije RBiH, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“, za postignute rezultate i značajan doprinos u organizovanju otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu, odbrani Grada Visoko, kao i na društvenom i humanitarnim polju, te afirmaciji Grada Visoko.

Član 3.

            Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos od 1000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

Član 4.

            „Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. avgusta 2019. godine.

Član 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

Broj: 01/1-02-____/19                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI

________2019. godine                                                                                 Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o                                                                                               Bajro Fejzić, prof.

PRIJEDLOG

Na osnovu 10. stav 1. tačka 14. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 05/19 ) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj ________2019. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada Visoko“ za 2019. godinu

Član 1.

            Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada Visoko“ u povodu 29. avgusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

            „Povelja Grada Visoko“ u 2019. godini dodjeljuje se RUKOMETNOM KLUBU„BOSNA“ VISOKO, za veliki doprinos i predanost razvoju rukometnog sporta, domaće i međunarodno predstavljanje i afirmaciju Grada Visoko.           

Član 3.

            Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos od 2000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Član 4.

            „Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. avgusta 2019. godine.

Član 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

Broj: 01/1-02-____/19                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI

________2019. godine                                                                                 Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o                                                                                                Bajro Fejzić, prof.

                                                                                                          PRIJEDLOG

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 14. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 05/19 )  i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na ___ sjednici održanoj ________2019. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada za životno djelo“ za 2019. godinu

Član 1.

            Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada za životno djelo“ u povodu 29. avgusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja Grada za životno djelo“ u 2019. godini dodjeljuje se MULI HODŽIĆU (posthumno), za postignute rezultate i značajan doprinos u razvoju kožarstva, te afirmaciji Grada Visoko.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos od 2000,00 KM (slovima: dvije hiljade  konvertibilnih maraka).

Član 4.

            „Povelja Grada za životno djelo“ uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. avgusta 2019. godine.

Član 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

Broj: 01/1-02-____/19                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI

________2019. godine                                                                                 Gradskog  vijeća Visoko

V i s o k o                                                                                                Bajro Fejzić, prof.

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 14. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 05/19 ) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 4/06 i 1/10) Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici održanoj ________2019. godine, donijelo je

O D L U K U

            o dodjeli javnog priznanja

„Povelja Grada za životno djelo“ za 2019. godinu

Član 1.

            Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada za životno djelo“ u povodu 29. avgusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja Grada za životno djelo“ u 2019. godini dodjeljuje se HAZIMU IMAMOVIĆU (posthumno), za postignute rezultate i značajan doprinos u razvoju trgovine i prehrambene industrije, te afirmaciji Grada Visoko.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos od 2000,00 KM (slovima: dvije hiljade  konvertibilnih maraka).

Član 4.

            „Povelja Grada za životno djelo“ uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. avgusta 2019. godine.

Član 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

Broj: 01/1-02-____/19                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI

________2019. godine                                                                                 Gradskog  vijeća Visoko

V i s o k o                                                                                                Bajro Fejzić, prof.

                                                                   O B R A Z L O Ž E NJ E

I – PRAVNI OSNOV

            Pravni osnov za donošenje predloženih odluka sadržan je u članu 10. stav 1. tačka 14. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 05/19 )kojim je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko, te u članu 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko kojim je propisano da odluke o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće, na osnovu obrazloženog prijedloga Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

            U skladu sa članom11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko, Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu.

            Prijedloge koje je dostavilo osam predlagača, Komisija je razmatrala na 1. sjednici, održanoj 09.07.2019.godine, te rukovodeći se kriterijima utvrđenim u Odluci, izvršila izbor kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko u 2019. godini.

            Komisija je utvrdila prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu koje dostavlja Gradskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.

Prilog: Izvještaj Komisije.

Akt sačinila:

Luzar  Snežana, dipl.pravnica

Stručni saradnik

Akt odobrila:

Zekija Omerbegović,

Sekretar Gradskog vijeća Visoko

                                                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                  Edin Džefić

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO                                                                      

                        GRADSKO VIJEĆE VISOKO

                        Komisija za odlikovanja, javna priznanja i

obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

__________________________________________________________________________________

Broj: 01/1-02-4-2-2/19

Datum: 15.07.2019. godine   

            Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim u Privremenoj statutarnoj odluci Grada Visoko, Poslovniku Općinskog vijeća Visoko i Odluci o javnim priznanjima općine Visoko, provela je postupak za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu, o čemu podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

             Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, na 9. sjednici, održanoj 14.05.2019. godine, utvrdila je tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu, koji je objavljen u lokalnim medijima Grada Visoko, web stranici Grada Visoko, oglasnoj ploči Grada Visoko i oglasnim pločama u mjesnim zajednicama u periodu od 17.05. 2019. godine do 17.06.2019. godine.

Komisiji je svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko uputilo osam predlagača, koje je Komisija razmatrala na 1. sjednici, održanoj 09.07.2019. godine, kada je Komisija odlučila da pristiglu prijavu Kustosa Samre Terzić iz Visokog neće uzeti u razmatanje iz razloga  što predlagač nije potpisao  prijavu.

          Za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko u 2019. godini, predloženi su slijedeći kandidati:

 • Prijedlozi za Povelju Grada Visoko (pojedinačna)
 • FERID PROVALIĆ – predlagači: Udruženje mladi u obrazovanju, sportu i ekologiji „MOSKE“, Udruženje poljoprivrednika „Kalimbare“ i Udruženje „Domovina“ Sarajevo;
 • AMIR MUŠINBEGOVIĆ – predlagač: Udruženje „voćara „Monjare“ Sarajevo;

3.   FERID PROVALIĆ – predlagači: Koordinacioni odbor boračkih organizacija Grada Visoko,    

     Organizacija PŠPB „Visoko 92“, JOB „Unija veterana“, Udruženje dobitnika  najvećih ratnih priznanja Visoko.

 • Prijedlozi za Povelju Grada Visoko (kolektivna)

       1. UDRUŽENJE STRIJELACA „20. JUNI ‘92“ – predlagač: Udruženje mladih u obrazovanju,

       sportu i ekologiji „MOSKE“;

2.RUKOMETNI KLUB „BOSNA“ VISOKO – predlagač:Sportski savez Općine Visoko.

 • Prijedlozi za Povelju Grada Visoko za životno djelo

1.dr.sci. PAVLE ANĐELIĆ :predlagač: Kustos Samra Terzić;

2.SALIH OMERBEGOVIĆ  :  predlagač: Elmir Omerbegović;

3.MULO  HODŽIĆ: predlagač:Amra Babić,Gradonačelnica Visoko i Bajro Fejzić Predsjedavajući  

                                  Gradskog vijeća;

4. HAZIM IMAMOVIĆ: predlagač:Amra Babić,Gradonačelnica Visoko i Bajro Fejzić

                                      Predsjedavajući   Gradskog vijeća.

Nemamo Prijedloga za Povelju o proglašenju  počasnim građaninom.

Komisija je, prilikom razmatranja prijava po Javnom pozivu konstatovala da prijavu Udruženja voćara „Monjare“ Sarajevo neće uzeti u razmatanje, obzirom da je članom 12. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko propisano da prijedloge za dodjelu jednog od priznanja mogu podnijeti građani, vijećnici, Općinski načelnik, privredna društva, ustanove, udruženja građana, mjesne zajednice, organi i organizacije, koji imaju sjedište na području općine Visoko.

U konkretnom slučaju (Udruženje voćara „Monjare“ Sarajevo) radi se o udruženju koje sjedište ima van teritorije Grada Visoko.

             Razmatrajući prijedloge sačinjene i dostavljene u skladu sa Odlukom i javnim pozivom, te imajući u vidu kriterije utvrđene Odlukom i Javnim pozivom, Komisija je odlučila da u 2019. godini predloži ukupno 4 (četiri) prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko i to: 1.Povelju GradaVisoko (pojedinačna), 1.Povelju Grada Visoko (kolektivna) i 2.Povelje Grada Visoko za životno djelo, cijeneći da predloženi kandidati zaslužuju ovo priznanje,obzirom i na ranije odluke ove Komisije.

     Nemamo Prijedloga za Povelju o proglašenju  počasnim građaninom za 2019. godinu. 

            Komisija je izvršila izbor i utvrdila prijedloge kandidata za dodjelu Povelje Grada Visoko (pojedinačna), Povelju Grada Visoko (kolektivna),Povelju Grada Visoko za životno djelo.

Za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu, Komisija predlaže:

 1. Za dodjelu Povelje Grada Visoko (pojedinačna) predlaže se:
 2.  FERID PROVALIĆ.
 • Za dodjelu Povelje Grada Visoko (kolektivna) predlaže se:
 • RUKOMETNI KLUB „BOSNA“ VISOKO.
 • Za dodjelu Povelje Grada Visoko za životno djelo predlaže se:
 • MULO  HODŽIĆ  (posthumno),
 • HAZIM IMAMOVIĆ  (posthumno).

POVELJA  GRADA VISOKO – pojedinačna

FERID PROVALIĆ     

Rođen 23.01.1960. godine u Visokom.

            Osnovnu i srednju školu završio u Visokom.

             Vojno obrazovanje stekao  u Školi  rezervnih  oficira pješadije, koje mu je značilo  prilikom obavljanja mnogih  komandnih dužnosti.

             Dobitnik je najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

            1992.-1995.godine, u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u najtežem periodu  Odbrambeno-oslobodilačkog rata, na području općine Visoko (1992) istakao se kao izuzetan patriota,  vrstan komandir, organizator vojnih jedinica i odbrane teritorije  općine Visoko, njenih građana i njihove imovine.

            Učestvuje u formiranju jedinica TO u Visokom, te u prvim borbenim dejstvima na tom području. Tokom 1992. i 1993. godine obavljao je dužnost komandira treće čete 3. odreda OpŠTO Visoko, 1993. godine iz sastava 4. brdske brigade-Visočke,izdvaja se jedinica i formira Interventni  odred „Frka“  kojim  je komandovao Ferid Provalić.

          Ugled svog rodnog grada Ferid Provalić je, sa svojom visočkom jedinicom, Interventnim  odredom „Frka“ donio u grad Fojnicu , Olovo (januar-april 94.godine Kruševo…) kao i na oslobađanju  okupiranih područja  oko grada (Bakići,Orlje,Mačak…).Takođe je uspješno obavljao sve postavljene zadatke prilikom oslobođenja okupiranih teritorija  Vareša i Ilijaša  prema Okruglici,Čemernoj planini i Nišičkoj visoravni.

         Istakao se  u  odbrani  Republike Bosne i Hercegovine i održavanju  njenog  kontinuiteta gdje god je zatrebalo.Pokazao se kao izuzetan patriota i čuvar suvereniteta i teritorijalnog integriteta RBIH.       

        Svojim izuzetnim vojno-stručnim sposobnostima i nesebičnim zalaganjem u razvoju i jačanju  odbrambenih sposobnosti općine  Visoko dao je ogroman doprinos ugledu  općine  Visoko i vezano za njen doprinos  u oslobođenju  cijele države od agresije.

          Poslije odbrane od agresije Ferid Provalić je nastavio svoju  komandantsku i vojnu karijeru u Armiji RBiH do 2005. godine kada je penzionisan  u čin majora.

         Kao ugledan građanin  našeg Grada  bio je vijećnik u Gradskom vijeću u mandatu 2008 -2012. godine, gdje je ostavio trag  kao progresivan vijećnik.

         Osnivač je i predsjednik Udruženja  dobitnika najvećih ratnih priznanja Grada Visoko i aktivan je učesnik rada koordinacije boračkih udruženja Grada Visoko.

                                          POVELJA GRADA VISOKO – kolektivna

RUKOMETNI KLUB „BOSNA“ VISOKO

Rukometni klub BOSNA Visoko je osnovan u Visokom,19.02.1954.godine.09.05. 1954.godine je održana prva utakmica.

Od 10.januara 1958.godine SSD Mladost prerasta u Omladinsko sportsko društvo Mladost.Niz godina je OSD Mladost predstavljala Visoko u sreskim, zonskim i republićkim takmičenjima, sve do 15.marta 1960.godine kada OSD Mladost  prerasta u rukometni klub Bosna.

Srđan Praljak, trener, smatra se utemeljiteljem prepoznatljive visočke rukometne škole od 01.08. 1960. godine do 31.07.1971.godine koji je stvorio generaciju igrača predvođenu  Nevzadom Sirčom  najboljim rukometašen  u istoriji visočkog  rukometa, koji je bio trener kako visočke Bosne tako  i reprezentacije BiH.

Rukometni klub Bosna je takmičarske 1964/65. godine ušao u 1. rukometnu ligu Jugoslavije i osvojio Kup SRBIH.

Sponzor Rukometnog kluba Bosna 1970. godine postaje visočki privredni gigant Vitexklub dobiva ime Vitexkoje će ostati u upotrebi 21. godinu.

Treći kup SRBIH Rukometni klub Bosnaosvaja 1971. godine,iste godinepioniri visočkeBosneosvajaju prestižno pionirsko  prvenstvo Jugoslavije.

Klub 1972. godine ispada iz 1. rukometne lige nakon 7 godina gdje je klub bio plasiran na 6,7,9  i 11 mjestu, a dva puta na 8 mjestu.

Klub se nije dugo zadržao  u drugoj ligi. 1972/73. godine vraća se u 1. rukometnu ligu Jugoslavije. U sezoni 1974/75. godine osvaja četvrto mjesto u tada najjačoj ligi Evrope.Osvoio je mnogo pionirskih i juniorskih titula SRBIH i bio učesnik 2 omladinska finala prvenstva Jugoslavije.

1976. godine klub ispada iz 1. lige, te se od 1977. godine do 1992. godine  takmiči u Prvoj B ligi i potom u drugoligaškoj konkurenciji, te osvaja Kup SRBIH 1982.

Od 1992.- 1994 godine  klub je mirovao.

Od 1995. godine Rukometni klub Bosnase takmiči u prvenstvu nove države  BIH ali u podjeljenim rukometnim savezima .U sezonama  1997/98. i 1998/99 dolazi do doigravanja uz učešće  najbolje plasiranih ekipa iz saveza  sa sjedištem  u Sarajevu  i Mostaru a 1999/2000 učestvuju klubovi iz Republike Srpske.

Rukometni klub Bosnaosvaja dva puta šampionsku titulu 1997.i 1999. godine, tri puta Kup BIH 1995,1998 i 2001 godine.

2002/2003 godine Rukometni klub Bosnadoživio finansijski  i organizacijski raspad ostaje i bez  uprave.

2003 i 2004 . godine dva puta zauzeo  deseto mjesto  a 2005. godine deveto mjesto.

2006 /2007 . godine Rukometni klub Bosna zauzima drugo njesto  i plasman u EHF Kup.

2016 /2017 . godine Rukometni klub Bosna vraća se u Premijer ligu  BiH.

2017 /2018. godine Skupština Rukometnog  kluba Bosnaimenova novi Upravni odbor  te dolazi do stabilizacije kluba u svim segmentima.

U sezoni 2018 /2019 godine RK Bosna igrala polufinale Kupa BiH a u Premijer ligi sa uspjehom.

Šezdesetpetogodišnje postojanje ovog kluba dovoljan je dokaz posvećenosti i predanosti razvoju rukometnog sporta u Visokom kao i mnogobrojna priznanja  i rezultati koje su članovi ovog kluba postigli na značajnim domaćim  i međunarodnim takmičenjima.

POVELJA GRADA VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO

MULO  HODŽIĆ  

Rođen.1925. godine , živio i radio u Visokom,  učesnik NOR-a 1941.-1945. godine, preminuo 1992. godine.

Od 1964.godine imenovan je na poziciju generalnog direktora Kožarsko tekstilnog  kombinata  Visoko. Za Kombinat,radnike,sugrađane,Republiku BiH od tada nastupa period rasta u svim segmentima od broja zaposlenih, rasta standarda stanovništva, upošljavanje kooperanata i to ne samo u domenu kožarsko –tekstilne branše.Prosperitet  zajednice liderstvom Hodžić Mule se ogledalo  i preko razvoja stočarstva, poljoprivrede,trgovine i zdravstva.

          Hodžić Mulo  je posebno akcentirao obrazovanje, vizionar i pragmatičar, čvrstih uvjerenja  da je obrazovanje i ulaganje u obrazovanje mladih ljudi čvrst temelj za dugoročni prosperitet.Usavršavanje kadrova svih profila  je bio kontinuirani zadatak  u svakodnevnici  ovog vizionara. Znao je da su obrazovani ljudi sa mnoštvom vještina glavna karika prosperiteta.

         Uspješnim vođenjem Kombinata, Mulo Hodžić je vizionarskim vođenjem  i zajedno sa osnaženim saradnicima  od manufakture za preradu kože napravio respektabilan Kožarsko tekstilni  kombinat  koji je proslavio Grad Visoko, Republiku  Bosnu i Hercegovinu i bivšu Jugoslaviju diljem svijeta.

        Prije rata KTK  je bio najveći  izvoznik kožarsko –tekstilne industrije Jugoslavije, sa godišnjim  izvozom preko 200 mil.USD. Izvozio je u 60 zemalja širom svijeta. Imao je predstavništva i maloprodajne objekte  u svim značajnim centrima Evrope.Proizvode KTK nosile su brojne poznate ličnosti  Josip Broz Tito i supruga mu Jovanka, Gadafi dr.

        Mulo Hodžić je nositelj brojnih domaćih i međunarodnih priznanja za doprinos razvoju kožarstva  za doprinos razvoju Grada, Republike i stvaranje ugodnog amijenta  za život ljudi i opstanak zajednice  na dostojanstvenim načelima.

        Odlikovan je  u dva navrata Ukazom Predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita Ordenom rada sa crvenom zastavom.

       Savjet Narodne odbrane SO Visoko je 1971. godine dodijelio mu naročito priznanje  za nesebično zalaganje  i ostvarivanje koncepcije  opštenarodne odbrane  i ekonomskom obezbjeđivanju  jedinica TO.

       Dobitnik je  Dvadesetsedmojulske  nagrade za doprinos  razvoju  industrije kože ,1984. godine.

       Dobitnik je  međunarodnih  priznanja  za doprinos u razvoju privrede tadašnje Čehoslovačke  i  SSSR-a.

      Bio je Poslanik  u mandatu 1967-1971. godine u republičkom  vijeću Skupštine  Socijalističke Republike BiH.

POVELJA GRADA VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO

HAZIM IMAMOVIĆ 

Rođen 1926. godine u Kaknju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Sarajevu je završio Ekonomski fakultet, preminuo 1995. godine.

             1948. godine dolazi u Visoko, i  nakon kratkog vremena izabran je za Načelnika privrede Sreza Visoko.

             1953. godine fuzioniše TP „Kraljevac“ i TP „Grad“, te u aprilu iste godine  formira Mješovito trgovačko preduzeće „Velepromet“ Visoko.

             Od tada firma „Velepromet“ Visoko  pod  vodstvom  Hazima Imamovića  doživljava veliku  ekspanziju  na teritoriji BiH.

            1972. godine„Velepromet“ Visoko zapošljava 2000 radnika u 13 općina sa preko 550 maloprodajnih objekata,  i predstavništava u Hrvatskoj i Srbiji.Pravi svojih pet robnih kuća  u sjedištima OOUR-a (Visoko, Sarajevo,Zenica,Kakanj,Banovići,Jablanica,Fojnica, Kreševo, Pale,Ilijaš, Breza i Vareš), Hotel Visoko, novu upravnu zgradu, novi transport, a reorganizacijom postaje SOUR  „Velepromet“.

          Za dvadesetogodišnjicu  postojanja „Velepromet“ formira pakeraj „Vispak“, sadašnju uspješnu prehrambenu industriju  koja se i  danas nalazi u Ozrakovićima  u Visokom.

         Hazim Imamović  bio  je generalni direktor  SOUR  „Velepromet“ Visoko  do polovine 1978. godine.

         1978. godine „Velepromet“ Visoko je bio među 50 najvećih firmi  u SFRJ, imao je 2600 uposlenika ,650 maloprodajnih objekata,  novu upravnu zgradu, 5 robnih kuća ,  velika skladišta u Ozrakovićima, poslovnice u Zgrebu , Splitu,Loznici,Vršcu i Peći.                 

       1978. godine Hazim Imamović  odlazi  u Sarajevo  na mjesto  potpredsjednika „Šipad -Komerca“, tada jedne od pet najvećih firmi  u SFRJ. U Šipadu vodi nove velike investicije  i podiže nove maloprodajne salone  namještaja  širom SFRJ.

      Radni vijek  završava u „Šipad -Komercu“ i odlazi u mirovinu.

Komisija dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu.  

                                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                  Edin Džefić